Translation of "address any issues" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Address - translation : Address any issues - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Any forwarding address?
Je li rekla kamo?
The new government will also address the necessary issues for EU reforms.
Nova vlada će raditi i i na neophodnim pitanjima reformi vezanih za EU.
However, both the United States and the EU have difficult issues to address.
Međutim, i Sjedinjene Države i EU imaju za rješavanje teška pitanja.
The ministry decided it would serve best Macedonia's farmers if it visits them to address on the spot any issues they face in their work.
Ministarstvo je odlučilo da će najbolje poslužiti makedonskim poljoprivrednicima ako ih bude posjećivalo na licu mjesta, kako bi rješavalo sva eventualna pitanja s kojima se oni suočavaju u svom radu.
Wouldn't know him if I saw him again. Any address?
Ne bih ga prepoznao da ga opet vidim.
Albania doesn't have any outstanding issues with its neighbors.
Albanija nema nikakavih neriješenih pitanja sa svojim susjedama.
Gashi says the government needs a functional national strategy to address the issues confronting the community.
Gashi kaže da je vladi potrebna funkcionalna nacionalna strategija u cilju rješavanja pitanja s kojima se ta zajednica suočava.
By not travelling to Skopje to meet with requisite ministry personnel, the ministry argued it will save farmers time, increase productivity and address any issues more effectively.
Time što poljoprivrednici neće morati putovati u Skoplje kako bi se sastali s nadležnim personalom ministarstva, ono tvrdi da će poljoprivrednicima uštedjeti vrijeme, povećati produktivnost i efikasnije raditi na rješavanju problema.
This address book server does not have any suggested search bases.
Ovaj server adresara ne sadrži predložene osnove za pretragu.
SETimes Do any of your songs address prejudice against the Roma?
SETimes Da li se u nekima od vaših pjesama obrađuju predrasude prema Romima?
It refrains from participating in any discussions of political issues.
On se uzdržava od učešća u bilo kakvim diskusijama o političkim pitanjima.
Evolution Address Book address viewer
Preglednik adresa Evolution adresara
Evolution Address Book address popup
Iskačući prozor za adrese Evolution adresara
Address
Adresar
ADDRESS
ADRESA
Address
Adresa
Address
Adresa
Address?
Adresa?
However, he adds, there are serious issues remaining and it is time for the education ministry to address them.
Međutim, dodaje on, postoje još uvijek ozbiljna pitanja i vrijeme je da ministarstvo obrazovanja na njima poradi.
Depositors could withdraw foreign currency only for specific reasons such as to address serious health issues but as the conflict began, many found it impossible to withdraw funds for any reason.
Štediše su mogle povući devize samo u posebnim slučajevima poput rješavanja ozbiljnih zdravstvenih pitanja međutim, s početkom sukoba, mnogi su utvrdili da ih je nemoguće podići za bilo koju svrhu.
Kukuriku coalition, however, has a huge advantage, perhaps because it doesn't have to address specific issues like scandals , Pavelic noted.
Kukuriku koalicija, međutim, ima veliku prednost, možda zbog toga što ne mora da se bavi specifičnim pitanjima kao što su skandali , naveo je Pavelić.
They agreed that their governments would hold a joint session to address issues of common interest, such as infrastructure development.
Oni su se usuglasili da će njihove vlade održati zajedničku sesiju na kojoj će se rješavati pitanja od obostranog interesa, poput razvoja infrastrukture.
Hardware address
Hardver adresa
Address Type
Tip adrese
IP Address
IP adresa
Internet Address
IP adresa
IP Address
IP Adresa
IP Address
Address
Email Address
Email adresa
Address incomplete
Adresar
Invalid address
Neispravni parametri
Address Entry
Unos adrese
Address List
Adresa Lista
Home Address
Kućna Adresa
Work Address
Poslovna Adresa
Other Address
Druga Adresa
SIP address
Kućna Adresa
Resolving address
Pronalazim adresu
Address Book
Adresar
Mailing Address
Poštanska adresa
Address Book
Adresar
Email Address
Email adresa
Address Book...
Adresar
Email address
Email adresa
Server address
Poruka servera

 

Related searches: Address Any Issues - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Such As Your Full Name, Address, E-mail Address, Phone - Billing Address And Shipping Address Are The Same - Your Legal Company Name, Street Address, E-mail Address - Billing Address Shipping Address - Address Issues - Address These Issues - Address Key Issues - Address A Number Of Issues -