Translation of "address key issues" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Address - translation : Address key issues - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All three parties signed the so called Prud Agreement in November 2008, in which they pledged to address key political issues.
Sve tri stranke potpisale su u novembru 2008. takozvani Prudski sporazum, u kom su obećale da će raditi na rješavanju ključnih političkih pitanja.
Monday's deal follows a key framework agreement the three parties reached in Prud in November, when they pledged to address some critical political issues.
Dogovorom od ponedjeljka slijedi se ključni sporazum koji su tri strane postigle u novembru u Prudu, kad su obećale da će obraditi neka od kritičnih političkih pitanja.
The new government will also address the necessary issues for EU reforms.
Nova vlada će raditi i i na neophodnim pitanjima reformi vezanih za EU.
Our key issues ... are improving infrastructure and fighting corruption and crime.
Naša ključna pitanja ... su unaprjeđivanje infrastrukture i borba protiv korupcije i kriminala.
However, both the United States and the EU have difficult issues to address.
Međutim, i Sjedinjene Države i EU imaju za rješavanje teška pitanja.
UNDP Unemployment and poverty are key issues in ethnically divided Mitrovica. Reuters
UNDP Nezaposlenost i siromaštvo ključna su pitanja u etnički podijeljenoj Mitrovici. Reuters
SETimes One of the key issues recently raised is the voters' list.
SETimes Jedno od ključnih pitanja nedavno izneseno je lista glasača.
SETimes What key problems, challenges and unresolved issues confront EULEX in Kosovo?
SETimes S kojim se ključnim problemima, izazovima i neriješenim pitanjima suočava EULEX na Kosovu?
Public opinion is more unified when it comes to key domestic issues.
Javno mnijenje je jedinstvenije kad se radi o ključnim domaćim pitanjima.
SETimes correspondent Muhamet Brajshori spoke with Pack about the key issues concerning the region.
Dopisnik SETimesa Muhamet Brajshori razgovarao je s Packovom o ključnim pitanjima vezanim za region.
Gashi says the government needs a functional national strategy to address the issues confronting the community.
Gashi kaže da je vladi potrebna funkcionalna nacionalna strategija u cilju rješavanja pitanja s kojima se ta zajednica suočava.
Energy issues have been at the focal point of several key events in recent weeks.
Energetska pitanja su proteklih sedmica bila u žiži nekoliko ključnih događanja.
The Cyprus dispute is one of the key issues blocking Turkey from joining the EU.
Kiparski spor jedno je od pitanja koje blokira pridruživanje Turske EU.
Erdogan proposed a bi lateral working group at the ministerial level to better tackle key issues.
Erdogan je predložio bilateralnu radnu grupu na ministarskom nivou, koja bi mogla bolje rješavati ključna pitanja.
Evolution Address Book address viewer
Preglednik adresa Evolution adresara
Evolution Address Book address popup
Iskačući prozor za adrese Evolution adresara
Address
Adresar
ADDRESS
ADRESA
Address
Adresa
Address
Adresa
Address?
Adresa?
However, he adds, there are serious issues remaining and it is time for the education ministry to address them.
Međutim, dodaje on, postoje još uvijek ozbiljna pitanja i vrijeme je da ministarstvo obrazovanja na njima poradi.
Key, key. Quick, quick.
Velik velik!
Ma key. Ma key.
Ma, ključ.
Ma key. Ma key.
Ma, ključ, ma, ključ, ma ključ, ma, ključ, ma ključ,
Kukuriku coalition, however, has a huge advantage, perhaps because it doesn't have to address specific issues like scandals , Pavelic noted.
Kukuriku koalicija, međutim, ima veliku prednost, možda zbog toga što ne mora da se bavi specifičnim pitanjima kao što su skandali , naveo je Pavelić.
They agreed that their governments would hold a joint session to address issues of common interest, such as infrastructure development.
Oni su se usuglasili da će njihove vlade održati zajedničku sesiju na kojoj će se rješavati pitanja od obostranog interesa, poput razvoja infrastrukture.
Our writers will cover the key ongoing issues in Turkey, including politics and the economy, foreign relations and ties with the EU, women's issues and human rights, the Kurdish situation, constitutional reform, energy issues, counterterrorism and security.
Naši dopisnici će izvještavati o ključnim aktuelnim pitanjima u Turskoj, uključujući politiku i ekonomiju, međunarodne odnose i veze sa EU, pitanja žena i ljudskih prava, situaciju u vezi Kurda, ustavne reforme, energetska pitanja, kontraterorizam i sigurnost.
Hardware address
Hardver adresa
Address Type
Tip adrese
IP Address
IP adresa
Internet Address
IP adresa
IP Address
IP Adresa
IP Address
Address
Email Address
Email adresa
Address incomplete
Adresar
Invalid address
Neispravni parametri
Address Entry
Unos adrese
Address List
Adresa Lista
Home Address
Kućna Adresa
Work Address
Poslovna Adresa
Other Address
Druga Adresa
SIP address
Kućna Adresa
Resolving address
Pronalazim adresu
Address Book
Adresar

 

Related searches: Address Key Issues - Will Address Key Issues - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Such As Your Full Name, Address, E-mail Address, Phone - Billing Address And Shipping Address Are The Same - Your Legal Company Name, Street Address, E-mail Address - Billing Address Shipping Address - Address Issues - Address These Issues - Address Any Issues -