Translation of "address the following issues" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The new government will also address the necessary issues for EU reforms.
Nova vlada će raditi i i na neophodnim pitanjima reformi vezanih za EU.
However, both the United States and the EU have difficult issues to address.
Međutim, i Sjedinjene Države i EU imaju za rješavanje teška pitanja.
Gashi says the government needs a functional national strategy to address the issues confronting the community.
Gashi kaže da je vladi potrebna funkcionalna nacionalna strategija u cilju rješavanja pitanja s kojima se ta zajednica suočava.
Go to the address entered in the address entry
Idi na adresu upisanu u polje za unos adrese
However, he adds, there are serious issues remaining and it is time for the education ministry to address them.
Međutim, dodaje on, postoje još uvijek ozbiljna pitanja i vrijeme je da ministarstvo obrazovanja na njima poradi.
It would offer recommendations on how to address issues in the judicial sector within the context of the EU accession process.
On će ponuditi preporuke o tome kako obrađivati pitanja u pravosudnom sektoru u kontekstu procesa pristupanja EU.
What's the address?
Koja adresa?
That's the address.
Ovo je adresa. Laku noć.
Here's the address.
Uzmite adresu.
Remember the address?
Sećaš li se adrese?
Evolution Address Book address viewer
Preglednik adresa Evolution adresara
Evolution Address Book address popup
Iskačući prozor za adrese Evolution adresara
All three parties signed the so called Prud Agreement in November 2008, in which they pledged to address key political issues.
Sve tri stranke potpisale su u novembru 2008. takozvani Prudski sporazum, u kom su obećale da će raditi na rješavanju ključnih političkih pitanja.
Address
Adresar
ADDRESS
ADRESA
Address
Adresa
Address
Adresa
Address?
Adresa?
Show the address column
Prikaži samo kolonu s adresom
You know the address?
Znaš njegovu adresu?
Find out the address.
Saznaj adresu.
Yeah. What's the address?
Koja je adresa?
Give me the address.
Kaži mi adresu.
lt's the wrong address.
To je kriva adresa.
He knows the address.
Zna adresu.
You have the address?
Imate moju adresu?
We will reorient further steps in the Balkan region following the feedback taken from this meeting, he said in his address to the participants.
Dalje korake u regiji Balkana preorijentisat ćemo nakon informacija dobivenih na ovom sastanku, rekao je on u svom obraćanju učesnicima konferencije.
Do not address the Messenger in the same manner you address one another.
Ne činite poziv Poslanikov među vama, kao poziv vaš, jednih drugima.
But it doesn't fundamentally solve the underlying issues that Greece has to deal with and that also the eurozone has to address, Bastian said.
Međutim, njome se u biti ne rješavaju suštinska pitanja s kojima Grčka mora izaći na kraj i koje eurozona mora rješavati, izjavio je Bastian.
... the following oath
sledeću psovku
Kukuriku coalition, however, has a huge advantage, perhaps because it doesn't have to address specific issues like scandals , Pavelic noted.
Kukuriku koalicija, međutim, ima veliku prednost, možda zbog toga što ne mora da se bavi specifičnim pitanjima kao što su skandali , naveo je Pavelić.
They agreed that their governments would hold a joint session to address issues of common interest, such as infrastructure development.
Oni su se usuglasili da će njihove vlade održati zajedničku sesiju na kojoj će se rješavati pitanja od obostranog interesa, poput razvoja infrastrukture.
Shall you have the male issues, and He the female issues?
Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
Shall you have the male issues, and He the female issues?
Zar vama muško, a Njemu žensko?
Hardware address
Hardver adresa
Address Type
Tip adrese
IP Address
IP adresa
Internet Address
IP adresa
IP Address
IP Adresa
IP Address
Address
Email Address
Email adresa
Address incomplete
Adresar
Invalid address
Neispravni parametri
Address Entry
Unos adrese
Address List
Adresa Lista

 

Related searches: Address The Following Issues - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Such As Your Full Name, Address, E-mail Address, Phone - Billing Address And Shipping Address Are The Same - Your Legal Company Name, Street Address, E-mail Address - Billing Address Shipping Address - Address Issues - Address These Issues - Address Any Issues - Address Key Issues -