Translation of "address these issues" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Address - translation : Address these issues - translation : These - translation :
Ove

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The new government will also address the necessary issues for EU reforms.
Nova vlada će raditi i i na neophodnim pitanjima reformi vezanih za EU.
However, both the United States and the EU have difficult issues to address.
Međutim, i Sjedinjene Države i EU imaju za rješavanje teška pitanja.
However, these are technical and not security issues.
Međutim, to su tehnička, a ne sigurnosna pitanja.
Romanian political scientist Gabriel Andreescu agrees these are serious issues.
Rumunski stručnjak za političke nauke Gabriel Andreescu slaže se da su to ozbiljna pitanja.
Gashi says the government needs a functional national strategy to address the issues confronting the community.
Gashi kaže da je vladi potrebna funkcionalna nacionalna strategija u cilju rješavanja pitanja s kojima se ta zajednica suočava.
How AKP will tackle these issues is yet to be seen.
Kako će AKP riješiti ta pitanja tek treba vidjeti.
However, Tadic said, there is great potential for resolving these issues.
Međutim, izjavio je Tadić, postoji veliki potencijal za rješavanje tih pitanja.
Evolution Address Book address viewer
Preglednik adresa Evolution adresara
Evolution Address Book address popup
Iskačući prozor za adrese Evolution adresara
He was quick to address these concerns during a May visit to Brussels.
On je tokom majske posjete Briselu ubrzo riješio te zabrinutosti.
Give me her address, and I'll pore over these interesting documents all night.
Dajte mi adresu, a ja ću cijelu noć proučavati ove zanimljive dokumente.
All these are at the same time problems, challenges and unresolved issues.
Sve to su istovremeno problemi, izazovi i neriješena pitanja.
Address
Adresar
ADDRESS
ADRESA
Address
Adresa
Address
Adresa
Address?
Adresa?
However, he adds, there are serious issues remaining and it is time for the education ministry to address them.
Međutim, dodaje on, postoje još uvijek ozbiljna pitanja i vrijeme je da ministarstvo obrazovanja na njima poradi.
Unless these issues are addressed, the outcome on the ground could be grim.
Ako se ta pitanja ne riješe, ishod na terenu bi mogao biti loš.
Kukuriku coalition, however, has a huge advantage, perhaps because it doesn't have to address specific issues like scandals , Pavelic noted.
Kukuriku koalicija, međutim, ima veliku prednost, možda zbog toga što ne mora da se bavi specifičnim pitanjima kao što su skandali , naveo je Pavelić.
They agreed that their governments would hold a joint session to address issues of common interest, such as infrastructure development.
Oni su se usuglasili da će njihove vlade održati zajedničku sesiju na kojoj će se rješavati pitanja od obostranog interesa, poput razvoja infrastrukture.
Hardware address
Hardver adresa
Address Type
Tip adrese
IP Address
IP adresa
Internet Address
IP adresa
IP Address
IP Adresa
IP Address
Address
Email Address
Email adresa
Address incomplete
Adresar
Invalid address
Neispravni parametri
Address Entry
Unos adrese
Address List
Adresa Lista
Home Address
Kućna Adresa
Work Address
Poslovna Adresa
Other Address
Druga Adresa
SIP address
Kućna Adresa
Resolving address
Pronalazim adresu
Address Book
Adresar
Mailing Address
Poštanska adresa
Address Book
Adresar
Email Address
Email adresa
Address Book...
Adresar
Email address
Email adresa
Server address
Poruka servera
SIP Address
Adresa

 

Related searches: Address These Issues - Address All These Issues - Tools To Address These Issues - Address All Of These Issues - Help Address These Issues - Framework To Address These Issues - Will Address These Issues - A Great Way To Address These Issues - I Will Address These Issues - Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address -