Translation of "are quite unique" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We are unique, dreadfully unique.
Mi smo posebni, užasno posebni.
We are unique.
Jedinstveni smo.
There are nicer dresses at Prix Unique.
Ima boljih haljina kod Kluza.
Unique ID
Jedinstven ID
Are you quite well?
Da li ste dobro?
Are you quite well?
Jeste li dobro?
Application unique name
Jedinstveno ime aplikacije
Issuer Unique ID
Jedinstven ID
Subject Unique ID
Jedinstven ID
THAT UNIQUE PERSONALITY,
Imate li dece? Da.
Because you're unique.
Jer si jedinstven.
There are rules that are quite...
Postoje pravila koja su sasvim...
Poposki Obstructive behaviours historically are not unknown to our region, but it is quite unique that they are based on such an irrational foundation and nourished by entirely inexistent threats.
Poposki Opstruktivna ponašanja nisu historijski nepoznata u našem regionu, ali prilično je jedinstveno da ona budu zasnovana na takvom iracionalnom temelju i da ih podstiču potpuno nepostojeće prijetnje.
Are you ... uh ... quite sure?
Jeste li... potpuno sigurni?
Are you quite yourself, Sir?
Da li ste sasvim svoji, Gdine?
The instructions are quite explicit.
Instrukcije su veoma jasne.
You are quite happy as you are?
Ovako si sasvim sretna?
A unique multiplayer wargame
Jedinstvena vojna igra za više igrača
The ring is unique.
Jedinstven je.
Are you quite sure about that?
Tačno. Jesi li sasvim siguran u to?
Are you quite finished with us?
Završili ste s nama?
YOU ARE QUITE WELCOME, I'M SURE.
Vi ste dobrodošli, siguran sam.
Your anesthetic powers are quite remarkable.
Vaše isceliteljske moći su sasvim izuzetne.
These little books are quite nice.
Ove male knjige su vrlo lijepe.
And you are still quite young.
I još uvijek ste dosta mladi.
the males however are quite shy.
Mužjaci su poprilično stidljivi.
Are you quite sure there wasn't?
Jesi potpuno siguran da nije bio?
Your sister's reasons are quite valid.
Ako je to tačno, tvoja sestra je u pravu.
You are quite attractive, you know.
Znaš da si vrlo privlačna.
Bosnia and Herzegovina has a unique political structure, and with it comes unique problems.
Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu političku strukturu, s kojom dolaze i jedinstveni problemi.
Macedonia's unique art colony Resen
Jedinstvena umjetnička kolonija Makedonije u Resenu
Kadare is unique, writes Onufri.
Kadare je jedinstven, piše Onufri.
My experience is not unique.
Moje iskustvo nije jedinstveno.
A unique feat of engineering.
Jedinstveno umece inzinjera.
Yes, quite lonely, quite... quite lonely.
Poprilično. Rogers!
They are quite useful for educational purposes.
One su prilično korisne za edukacijske svrhe.
You are becoming stronger now, quite strong.
Sada ćeš postati jača, veoma snažna.
The pains are coming quite often now.
Trudovi su učestali.
Are you quite sure you're all right?
Jeste li sigurno dobro?
Sign language has some unique aspects.
Znakovni jezik ima neke jedinstvene aspekte.
A unique name for the action.
Jedinstveno ime za akciju.
And this case is not unique.
A taj slučaj nije jedini.
She's unique and special, said Tamara.
Ona je jedinstvena i posebna, kaže Tamara.
Llapashtica says the exhibition is unique.
Llapashtica kaže da je ta izložba jedinstvena.
Croatia implements unique summertime police project
Hrvatska provodi jedinstven ljetni policijski projekat

 

Related searches: Unique And Non-unique - Quite Unique - A Quite Unique - Quite A Unique Sound - Remains Quite Unique - Quite A Unique - Is Quite Unique - Are Quite Unique - Unique - A Unique -