Translation of "distinct activity" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Activity - translation : Distinct - translation : Distinct activity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Activity
Aktivnost
Total distinct versions
Ukupno različitih verzija
Total distinct descriptions
Ukupno različitih opisa
Activity mode
Aktivni mod
Activity Step
Korak aktivnosti
Activity Blocks
Blokovi aktivnosti
Activity Journal
Dnevnik aktivnosti
People, activity?
Aktivnosti?
Activity Log Manager
Upravnik dnevnika aktivnosti
It's a very distinct odor.
Veoma specifičan miris.
Privacy and Activity Manager
Upravnik privatnosti i aktivnosti
Isag System Activity Grapher
Isag crtač aktivnosti sistema
Righteousness is now distinct from error.
Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude!
Level of user activity required.
Neophodan nivo korisničke aktivnosti.
Desktop user activity logging tool
Alat za bilježenje aktivnosti korisnika
Any signs of neural activity?
Ima li kakvih znakova živčanih aktivnosti?
And say I am a distinct warner,
i reci Ja samo javno opominjem
Therein every wise affair is made distinct,
u kojoj se svaki mudri posao riješi
And say I am a distinct warner,
I reci Uistinu! Ja, ja sam opominjač jasan.
Therein every wise affair is made distinct,
U njoj se razdjeljuje svaka stvar mudra,
I think you have distinct comic possibilities.
Ja mislim da si nadaran da postanes komicar.
Graph color for input network activity
Boja grafa za aktivnost ethernet mreže
Graph color for output network activity
Boja grafa za aktivnost ethernet mreže
Interactive System Activity Grapher for sysstat
Interaktivni crtač aktivnosti sistema za sysstat
Action launcher based on system activity
Pokretanje akcija bazirano na aktivnosti sistema
and recite the Quran in a distinct tone
Ili joj dodaj, i uči Kur'an tertilom.
Analysts usually divide them into four distinct families .
Analitičari ih obično dijele u četiri posebne porodice .
The right direction is henceforth distinct from error.
Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude!
and recite the Quran in a distinct tone
ili malo više od nje, i izgovaraj Kur'an pažljivo,
Certainly, right has become clearly distinct from wrong.
Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude!
Graph color for user related CPU activity
Boja grafa za CPU aktivnost korisnika
Graph color for system related CPU activity
Boja grafa za CPU aktivnost sistema
Graph color for nice related CPU activity
Boja grafa za aktivnost procesora s manjim prioritetom
Graph color for iowait related CPU activity
Boja grafa za aktivnost procesora s manjim prioritetom
privacy activity log zeitgeist diagnostics error reports
privatnost aktivnost dnevnik zeitgeist dijagnostika izvještaji o greškam a
Turkish economic activity extends throughout the region.
Ekonomska aktivnost Turske pruža se duž cijelog regiona.
Activity suggests a life filled with purpose.
Aktivnost sugeriše životu da bude ispunjen nekom svrhom.
All activity has come to a halt.
Sve aktivnosti su stale.
Montenegro has a distinct advantage in tomato production. AFP
Crna Gora ima izrazitu prednost u proizvodnji paradajza. AFP
On that night is made distinct every precise matter
u kojoj se svaki mudri posao riješi
Distinct is the way of guidance now from error.
Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude!
On that night is made distinct every precise matter
U njoj se razdjeljuje svaka stvar mudra,
When it's in tea, it has a distinct odor.
Ako je u čaju, onda se čuje miris.
Shelling and sniper activity targeted the civilian population.
Granatiranje i snajperska aktivnost imali su za metu civilno stanovništvo.
Air activity was halted by thick, swirling fog.
Vazdušno dejstvo je zaustavljeno gustom maglom.

 

Related searches: Two Distinct Distinct Technologies - Distinct Activity - Distinct Business Activity - Activity For Activity's Sake - Distinct - Distinct From - As Distinct From - More Distinct - As Distinct - Distinct Advantage -