Translation of "new federal states" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Federal - translation : New federal states - translation : States - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What's new in the States?
Što ima novo u Americi?
Alexander Penn, New York, United States, Earth.
Alexander Penn, New York, United States, zemljanin.
Baruch and company advanced a new plan, which Warburg named the Federal Reserve System.
Kad je Wilson imenovan, Morgan, Warburg, Baruch amp Co napravili su nov plan koji je Warburg nazvao Savezne Rezerve.
But is it Federal ?
Ali, da li su savezne?
Me, a federal marshal.
Ja, federalni šerif!
I'm a federal judge.
Ja sam federalni sudija.
You're in Federal custody.
Vi ste pod federalnim nadzorom.
A 20 Federal bill.
Novčanica od 20 !
I'm acting under federal authority.
Radim za federalne vlasti.
A federal officer had him.
Bio je kod federalnog oficira.
Gosh! That's a federal offense.
To je federalni prekršaj.
The new Member States, including Slovenia, do not have this option.
Za nove države članice EU, uključujući i Sloveniju, ta mogućnost ne postoji. Sve moraju svoju ekonomsku i novčanu politiku voditi tako da čim prije ispune konvergentne kriterije i da se tako pripreme za uvođenje eura.
Energy can help to establish new structural links between Europe, Turkey, the Caspian Sea States and Central Asian States.
Energetika može doprinijeti ustanovljavanju novih strukturalnih veza između Evrope, Turske, država Kaspijskog mora i država Centralne Azije.
The federal government was small then.
Savezna Vlada je bila mala tada.
It's up to the federal government.
Ne federalnoj vladi je da nešto učini.
Colorado is now a federal territory.
Kolorado je sada federalna teritorija.
Yes, he's in the federal penitentiary.
Da, on je u federalnom zatvoru.
Nobody beats a Federal murder rap.
Niko još nije izbegao saveznu optužnicu za ubistvo.
Youth organisation targets federal payroll in BiH
Plaće federalnih službenika u BiH na meti omladinske organizacije
The government considers it a federal crime.
Vlada to smatra federalnim zločinom.
But if federal council wishes to withdraw...
Ali, ako savezna vlada želi da povuče...
Let you go on being federal judge.
Pustio sam te da budeš federalni sudija.
And it's a misdemeanour, no federal rap.
Hvala, malena.
I'm with the Federal Star Insurance Company.
Ja radim za Osiguravajuće društvo Savezna zvijezda .
You'll stand up before a Federal judge.
A onda ćeš biti izveden pred Savezni sud.
You'll wind up in the federal pen.
Završićeš u zatvoru!
Like the boss beating a federal rap.
Kao da je šef izbjegao optužnicu.
Bulgarian, Romanian workers to have free access to most new EU member states
Bugarski i rumunski radnici će imati slobodan pristup većini novih država članica EU
Also this week Romania and the United States sign a new extradition treaty.
Također ove sedmice Rumunija i Sjedinjene Države potpisali novi sporazum o ekstradiciji.
They were followed by Ireland, Australia, the United States, New Zealand and Canada.
Njih prate Irska, Australija, Sjedinjene Države, Novi Zeland i Kanada.
The project takes place in the US states of New Mexico and California.
Projekat se odvija u državama Nju Meksiko i Kalifornija u SAD u.
The Fed really, even though it s not part of the federal government, is more powerful than the federal government.
Iako nisu deo Savezne Vlade, Savezne Rezerve realno imaju veću moć od Savezne Vlade, moćniju i od
Political turbulence in the new EU member states has surprised many observers. Getty Images
Politički metež u zemlji, koja je nova članica EU, iznenadio je mnoge promatrače. Getty Images
New Zealand, the United States, Hong Kong and Denmark rounded out the top five.
Prvu petorku zaokružili su Novi Zeland, Sjedinjene Države, Hong Kong i Danska.
You re a New York cop come to take him back to the States.
Policajac iz Njujorka koji je došao da ga vrati u SAD.
My name is Gray, Federal Bureau of Investigation.
Zovem se Gray, FBI.
Well, then it must still be Federal property.
Svejedno to ostaje vlasništvo Konfederacije.
There's some Federal men out looking for him.
Neki ljudi ih traže.
We couldn't hold you on a Federal charge.
Ne možemo da te zadržimo po saveznoj optužnici.
You wanna make a federal case of it?
Hoćeš da napraviš federalni slučaj od ovoga?
Without the power to tax the people directly and bypass the states, the Federal Reserve Bill would be far less useful to those who wanted to drive America deeply into their debt. A year after the passage of the Federal Reserve Bill,
Zakon bi imao mnogo manje značaja da je ostavljeno dr avama članicama da se pitaju, ovako je uvedeno direktno oporezivanje iz razloga uvlačenja Amerike u velike dugove.
On Tuesday, the US Federal Aviation Administration certified Bulgaria's compliance with international safety standards, auguring the renewal of nonstop flights between the United States and Bulgaria.
U utorak, američka Federalna uprava za avijaciju potvrdila je da Bugarska ispunjava međunarodne standarde bezbjednosti, najavljujući obnovu stalnih letova između Sjedinjenih Država i Bugarske.
This puts the country 15th among the EU's 27 member states and third among new EU member states, behind Slovenia (8th) and Estonia (11th).
Time je zemlja na 15. mjestu od ukupno 27 država članica EU, a treća među novim državama članicama EU, iza Slovenije (8) i Estonije (11).
Kosovo will not be divided , and the United States will always support this new state.
Kosovo neće biti podijeljeno , a Sjedinjene Države će uvijek podržavati tu novu državu.
Prior to that, he was federal prosecutor of Belgium.
Prije toga, on je bio federalni tužilac Belgije.

 

Related searches: Federal Government, Federal States - New Federal States - In The New Federal States Of Germany - New Federal States Of Germany - Federal Law On Federal Subsidies - German Federal States - United States Federal Law - Federal States Of Germany - United States Federal Government - United States Federal Income Tax -