Translation of "a real problem" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is a real problem.
Това е реален проблем</b>.
This is a real problem.
Това е сериозен проблем</b>.
I've got a real estate problem.
Имаме проблем</b> с мястото.
She's a real problem, that one.
Тя е същинска напаст.
Beth There's a real problem here. Steven
Това е истински проблем</b> тук.
And it's a real problem for Romania.
И това е истински проблем</b> за Румъния.
That is a real problem for me.
Това наистина е проблем</b> за мен.
There is a real problem of dysfunctionality.
Налице е реален проблем</b> на нефункционалност.
It is a real and serious problem.
Това е реален и сериозен проблем</b>.
You know you've a real liquor problem?
Имаш алкохолен проблем</b>.
The real problem of this debate is a problem we have here.
Истинският проблем</b> в това разискване го създаваме тук.
This created a real problem for these people.
Това създаде проблем</b> за тези хора, нали?
But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem.
Но aко оставим това настрана, ние все още имаме проблем</b>, и това е реален проблем</b>.
What is the real problem?
Какъв е истинският проблем</b>?
That is the real problem.
Това е истинският проблем</b>.
Look, Ivan's problem can become your problem, real quick.
Виж, Иван проблем</b> може да стане проблем</b>, бързо.
And these nations are faced with a real problem.
И тези нации са изправени пред сериозен и реален проблем</b>.
You know, you and me got a real problem.
Имаме истински проблем</b>.
So the next thing is take that problem and turn it from a real world problem into a math problem.
Следващият етап е да вземем проблем</b>а и да го превърнем от реален в математически.
We've got a real problem with math education right now.
Имаме сериозен проблем</b> с обучението по математика в момента.
This is a very real problem for the European Union.
Това е един съвсем реален проблем</b> за Европейския съюз.
The real problem is state sponsored lawlessness.
Истинският проблем</b> е поддържаното от държавата беззаконие.
But there was a real legal problem because it looks real, but how do you get over that?
Но имаше истински законов проблем</b>, защото изглежда реално, но как да се преодолее това?
This is the real problem for bluefin tuna.
Това е истинският проблем</b> с червения тон.
The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.
Проблемът, реалният политически проблем</b> е как да бъде постигната тази важна цел.
Looks like you got yourself a real interesting problem in tactics, Sheriff.
Май имате доста интересен проблем</b> с тактиката, шерифе.
Now the problem was is that it wasn't a real big strategic gain.
И че може би те ще могат да се сами с британците или с когото и да било.
The conversation turned to global warming, and everybody agreed, there's a real problem.
Разговорът се насочи към глобалното затопляне и всички бяхме съгласни, че това е реален проблем</b>.
And if we don't pay attention to it, it could be a real problem.
И ако не обърнем внимание на това, то може да бъде реален проблем</b>.
But the real problem is the lack of other infrastructures.
Но истинският проблем</b> е недостигът на други инфраструктури.
The real problem is with respect to non tariff barriers.
Истинският проблем</b> е свързан с нетарифните бариери.
Thus, there is a very real need for us to address the problem of Pakistan.
Затова съществува съвсем реална необходимост от това да се заемем с въпроса относно Пакистан.
We also need a policy that comes up with a real solution to the problem of discards.
Необходима ни е също така политика, която намира реално решение на проблем</b>а с изхвърлянето на улов.
You talked about the scenery but not about our real problem.
Говореше за декорите, но не и за истинския проблем</b>.
Unemployment is today's real social problem this is our task today.
Безработицата е съвременният реален социален проблем</b>, тя е нашата задача днес.
In short, the problem concerns representation and also the creation of a real Roma civic movement.
Накратко, проблем</b>ът е свързан с представителството, а също и със зараждането на истинско ромско гражданско движение.
In terms of the disparities in the time needed for authorisation, this is a real problem.
По отношение на различното време, необходимо за разрешение, това е действителен проблем</b>.
Regarding point 27 of the report, this point again makes a very precise reference to a real problem.
По точка 27 ма от доклада отново тази точка много точно отбелязва един реален проблем</b>.
This is not a Greek, a Portuguese or a Spanish problem it is a European problem and we have an obligation to demonstrate the real causes of this situation.
Това не е гръцки, португалски или испански проблем</b> това е европейски проблем</b> и ние сме длъжни да покажем действителните причини за това положение.
The real problem is not whether machines think but whether men do.
Проблемът не е дали мислят машините, а дали мислят хората.
I quit my job to focus on the real world problem landmines.
Напуснах работата си, за да се съсредоточа върху истинските проблем</b>и по света противопехотните мини.
The real problem ... is the credibility of the political system, Glynos said.
Истинският проблем</b>... е доверието в политическата система , казва Глинос.
One real problem lies with application of the rules by public buyers.
Действителен проблем</b> представлява прилагането на правилата от публичните купувачи.
The big, real car works every time there's no problem about it.
Голямата, истинска кола работи всеки път, няма проблем</b> с нея.
I would argue that unemployment is the real social problem of today.
Бих казал, че безработицата представлява реален социален проблем</b> на съвременността.

 

Related searches: A Problem Shared Is A Problem Halved - A Research Culture With Problem And Problem-solving - Problem Shared Is A Problem Halved - Real Problem - A Real Problem - Very Real Problem - Real Estate Problem - No Real Problem - Not A Real Problem. - Real Serious Problem -