Translation of "a stepping stone" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Stepping stone Economic Partnership Agreement
Временно споразумение за икономическо партньорство
EC Côte d'Ivoire stepping stone Economic Partnership Agreement (vote)
Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар (гласуване)
EC Central Africa stepping stone Economic Partnership Agreement(vote)
Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка(гласуване)
I liked Mr Harbour's comment on whether the current situation is a stepping stone or a milestone.
(EN) Хареса ми коментарът на г н Harbour за това, дали настоящата ситуация е трамплин или крайъгълен камък.
About 83 said they considered NATO membership to be more of a stepping stone than EU integration.
Около 83 са заявили, че смятат членството в НАТО повече като стъпало към интеграцията в ЕС.
Stepping stone Agreement towards an Economic Partnership Agreement between the EC and Côte d'Ivoire (
Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар (
We can see it as a stepping stone when we consider the interests of our citizens and our consumers.
Можем да я разглеждаме като трамплин, когато вземем предвид интересите на нашите граждани и потребители.
RECOGNISING therefore the necessity to establish a stepping stone Agreement that would safeguard the economic and trade interests of the Parties
КАТО ПРИЗНАВАТ произтичащата необходимост от сключване на временно споразумение, което да защити икономическите и търговските интереси на страните
Real Zaragoza was a stepping stone for the coveted coaching position at Real Madrid in 1991 during a time the Spanish megaclub struggled.
Реал (Сарагоса) е стъпало към съблазнителната треньорска позиция в Реал (Мадрид) през 1991 г. в период, когато испанският мегаотбор има затруднения.
The 'stepping stone' agreements signed thus far are just the beginning of a long and fruitful collaboration with these extra European countries.
Подписаните до момента преходни споразумения са само началото на дълго и ползотворно сътрудничество с тези неевропейски страни.
At the same time, we see the Accord as a stepping stone for future major leaps in Mexico in future international climate negotiations.
В същото време гледаме на споразумението като на трамплин за бъдещите големи скокове в Мексико в бъдещите международни преговори за климата.
If we want to be realistic and I am not a person who likes to exaggerate I think it is a stepping stone, not a milestone.
Ако искаме да бъдем реалисти а аз не обичам да преувеличавам считам, че е трамплин, а не крайъгълен камък.
It is important that we bear in mind that this EPA is a stepping stone agreement, which means that it is only a temporary solution.
Важно е да помним, че това СИП е едно етапно споразумение, което означава, че то е само временно решение.
It would be insufferable if this amendment and its idea of selecting embryos were to become a stepping stone to a new ethics in Europe.
Недопустимо е това изменение и изразената в него идея за подбор на ембриони да се превърнат в подстъп към нови етични норми в Европа.
The agreement must not in any way be viewed as a possible stepping stone to an EU military presence in the area in question.
Споразумението не трябва по никакъв начин да се разглежда като стъпка към военно присъствие на ЕС във въпросната област.
The EPA Committee may establish an additional list of 15 individuals having a sectoral expertise in specific matters covered by the stepping stone EPA.
Комитетът по СИП може да изготви допълнителен списък с 15 лица, притежаващи специализирани познания за определен сектор, представляващи интерес във връзка със специфични въпроси, попадащи в обхвата на етапното СИП.
stepping motor,
стъпков двигател,
Be like stepping on a grave.
Ще е като да стъпваш по гроб.
The contract, signed in 2004, is a stepping stone on the road to transforming Albania's international airport into an inportant connection point in Southeast Europe.
Договорът, подписан през 2004 г., е стъпало по пътя към превръщане на алабанското международно летище във важен център за връзка в Югоизточна Европа.
I have decided to abstain from the vote on Mr Mann's proposal for a recommendation on the EC Côte d'Ivoire stepping stone Economic Partnership Agreement.
Аз реших да се въздържа при гласуването на предложението на г жа Mann за препоръка относно етапното споразумение за икономическо партньорство ЕО Кот д'Ивоар.
Frankly I think it is more a stepping stone, because there are still plenty of difficult waters around where we are treading at the moment.
Честно казано, смятам я по скоро за трамплин, защото все още сме заобиколени от много трудности.
For the Western Balkan countries, deeper regional integration is a stepping stone to the eventual goal of EU membership, the World Bank said in a report Tuesday.
За западнобалканските държави засилената регионална интеграция може да послужи като основа за постигането на евентуалната цел за членство в ЕС, се казва в публикуван във вторник доклад на Световната банка.
Stepping up cooperation
M в Европа.
You're stepping up.
Последна в класа си.
A falling stone.
Един камък падна.
Fix stair stepping text
Коригиране на стъпаловиден текст
DC stepping motor, with
Стъпков двигател за постоянен ток със
Within this context, the Committee on Development proposes that Parliament give its assent, subject to ratification by the Côte d'Ivoire of the stepping stone EPA.
В този контекст, комисията по развитие предлага Парламентът да даде одобрението си, с условието Кот д'Ивоар да ратифицира етапното СИП.
Do you mind stepping in here for a moment?
Бихте ли влезли за малко?
A little carbonite bath for your goose stepping ass!
Балко карбонитна баня за пъпчивия ти задник
At his heels a stone
при глава му кръст.
The boy throws a stone.
Момчето хвърля камък.
The resolution which we have just adopted is a strong signal to the European Commission, a first stepping stone for this strategy, and aims to give transport its place in European policy once again.
Резолюцията, която току що приехме, е ясен сигнал към Европейската комисия, това е първият градивен етап от тази стратегия и цели да осигури отново място на транспорта в европейската политика.
So ecstasy is essentially a stepping into an alternative reality.
Т.е. екстаз по същество е навлизане в алтернативна реалност.
Stone.
Стоун.

 

Related searches: Stepping Stone - Important Stepping Stone - A Stepping Stone - Stepping Stone For - Key Stepping Stone - Crucial Stepping Stone - As A Stepping Stone - Stepping Stone Towards - First Stepping Stone - Major Stepping Stone -