Translation of "adverse events" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Expected adverse events
4. 8 Нежелани лекарствени реакции
Visual adverse events
Зрителни нежелани събития
Renal adverse events
5 Бъбречни нежелани събития
Renal adverse events
28 Бъбречни нежелани събития
Renal adverse events
76 Бъбречни нежелани събития
No dose related adverse events nor serious adverse events were reported.
Не са докладвани никакви нежелани събития, свързани с дозата, нито сериозни нежелани събития.
Injection site adverse events
Реакции на мястото на инжектиране
Cardiac disorders adverse events
Сърдечни нарушения като нежелани реакции
Vascular disorders adverse events
Съдови нарушения като нежелани реакции
Incidence of adverse events
Честота на нежеланите реакции
Post marketing adverse events
Постмаркетингови нежелани събития
Cerebrovascular adverse events (CVAE)
Мозъчно съдови нежелани реакции (МСНР)
45 Renal adverse events
Бъбречни нежелани събития
Rare adverse events seizures.
зеници.
Rare adverse events seizures
Редки нежелани реакции гърчове.
c) Frequently occurring adverse events
Често възникващи странични ефекти
Infections and infestations adverse events
7 Инфекции и инфестации като нежелани събития
Hepato biliary disorders adverse events
Хепато билиарни нарушения като нежелани реакции
adverse events, including renal disorders.
1, 37 1, 34 1, 29 нежелажи събития, дизопроксил (1, 30, 1, 45) (1, 20, 1., 51) (1, 21, 1, 36) свързани с фумарат тенофовир, включително бъбречни нарушения.
adverse events, including renal disorders.
свързани с тенофовир, включително бъбречни нарушения.
Adverse Events Placebo N 298 ( )
Плацебо N 298 ( )
4 Incidence of adverse events
Честота на нежеланите реакции
41 Post marketing adverse events
Постмаркетингови нежелани събития
67 Post marketing adverse events
Постмаркетингови нежелани събития
93 Post marketing adverse events
Постмаркетингови нежелани събития
Adverse events with unknown frequency
Нежелани събития с неизвестна честота
57 Cerebrovascular Adverse Events (CVAE)
Нежелани мозъчносъдови реакции (НМСР)
Adverse events in healthy volunteers
Нежелани лекарствени реакции при здрави доброволци
Adverse events in healthy volunteers
Нежелани лекарствени реакции при здрави доброволци
In this trial, only serious adverse events and discontinuations due to any adverse events were recorded.
В това изпитване се отчитат само сериозни нежелани реакции и преустановяване на участието поради каквато и да е нежелана реакция.
b) Tabular Listing of adverse events
b) Таблично представяне на страничните ефекти
Confirmed Thrombotic Cardiovascular Serious Adverse Events
Потвърдени тромботични сърдечно съдови сериозни нежелани реакции
Some neurological adverse events can occur.
Някои неврологични нежелани реакции могат да се появят.
Adverse events in paediatric patients Adverse events information are derived from the clinical study in paediatrics (n 55).
Нежелани събития при педиатрични пациенти Информацията за нежелани събития е получена от педиатрично клинично изпитване (n 55).
d) Adverse events applicable to all indications
d) Странични реакции, които се отнасят за всички показания
Adverse Events of Special Interest (PTs) 3.
Нежелани събития от специално значение (ПTи) 3.
Serious adverse events reported in clinical trials
Сериозни нежелани реакции, съобщавани при клиничните проучвания U
Adverse Events of Special Interest (PTs) 3.
Нежелани събития от специално значение (ПTи) 3.
7 Renal and urinary disorders adverse events
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища като нежелани реакции
Adverse events include verbatim terms in parentheses.
Нежеланите реакции са описани с подробни термини в скобите.
Dose related adverse events cannot be excluded.
Не могат да бъдат изключени дозозависими нежелани реакции.
Adverse Events Reported in Studies C04 001 and C04 002 Adverse Event
Нежелани реакции, съобщени в проучвания C04 001 и C04 002 Нежелана реакция
The applicant has submitted the total number of adverse events with no distinction between adverse events related or not related.
Заявителят представи общия брой нежелани събития, без значение свързани или несвързани с лечението.
The adverse events observed at this dose were primarily diarrhoea and dermatological events.
Нежеланите реакции, наблюдавани при тази доза са били предимно диария и дерматологични прояви.
Adverse events observed included granulocytopenia, dizziness and paraesthesia.
Наблюдаваните нежелани реакции включват гранулоцитопения, замайване и парестезия.

 

Related searches: Adverse Events - Serious Adverse Events - Treatment-emergent Adverse Events - Adverse Drug Events - Major Adverse Cardiac Events - Major Adverse Events - Common Adverse Events - Major Adverse Cardiovascular Events - Adverse Cardiac Events - Adverse Events Of Special Interest -