Translation of "armchair politician" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The piano, the armchair.
Пианото, фотьойлът.
Then the armchair creaked as he sat down again.
Тогава фотьойл изскърца, като той седна отново.
It's about his armchair request... Let him tighten his belt!
Кажи му да се попристегне.
Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes.
Холмс, сам да се установят в неговите фотьойл и затваряне на очите си.
I am the politician.
Аз съм политикът.
Sit down in that armchair, Doctor, and give us your best attention.
Седнете в това кресло, докторе, и да даде ни най добрите си внимание.
Sit down in that armchair, Doctor, and give us your best attention.
Седнете в това кресло, докторе, и да даде ни вашето внимание.
Shevciuk is a modern politician.
Шевчук е модерен политик.
No politician survives without advisers.
Никой политик не би могъл да оцелее без съветници.
Fine, I'll buy myself a comfortable armchair... playing cards, a few books, English cigarettes.
Тогава ще си купя удобно кресло. А освен това и карти, книги и английски цигари.
Quite so, he answered, lighting a cigarette, and throwing himself down into an armchair.
Точно така , отговори той, запали цигара, и се хвърлят в фотьойл.
Quite so, he answered, lighting a cigarette, and throwing himself down into an armchair.
Точно така , отговори той, запали цигара и се хвърлят в фотьойл.
I'm a soldier, not a politician.
Аз съм войник, а не политик.
Father, I am not a politician.
Татко, аз не съм политик.
You sound like a naturalborn politician.
Говорите като роден политик.
As one prominent Brazilian politician put it
Както каза един достоен бразилски политик
Yeah, the chair is always sort of funny for Matisse, because he had made that comment that he got a lot of grief for, ultimately. About an armchair, and art being something comfortable like an armchair.
Да, за Матис столът винаги е забавен, защото той прави една забележка, за която съжалява после че изкуството е удобно като кресло.
He answered very cleverly, because he is a clever politician that is up to you you are a politician.
Той отговори много умно, защото е умен политик Това зависи от Вас Вие сте политик .
1932) June 28 Robert Byrd, American politician (b.
) 28 юни Робърт Бърд, американски политик ( 1917 г.
1930) September 18 Santiago Carrillo, Spanish politician (b.
) 18 септември Сантяго Карильо, испански политик ( 1915 г.
1935) August 25 Ted Kennedy, American politician (b.
) 25 август Едуард Кенеди, американски политик ( 1932 г.
Father of the bride is politician then. Huh?
Бащата на булката е политик.А?
In the morning I went to check on him and he had fallen asleep on the armchair.
Отидох да го видя, гледам заспал на стола. Рекох да го завия.
It's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say yuck before you make it.
Не защото са го пробвали, а защото човек може да си представи вкуса, без да опитва сладоледа.
I was also aware of that, murmured Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes.
Също така бях наясно с това , измърмори Холмс, сам да се установят в неговата фотьойл и затваряне на очите му.
333 351) was a politician of the Roman Empire.
333 351) е политик на Римската империя.
The most positively regarded politician is President Stipe Mesic.
Политикът, радващ се на най положително отношение, е президентът Стипе Месич.
Bulgarian prosecutor seeks go ahead to investigate ultranationalist politician
Главният прокурор на България иска зелена светлина за разследването на политик ултранационалист
1588) 1658 Oliver Cromwell, English general and politician (b.
Оливър Кромуел, английски политик и държавник ( 1599 г.
1920) June 16 Screaming Lord Sutch, English politician (b.
) 16 юни Скрийминг Лорд Съч, английски музикант и политик (р.
As a young politician, I can only wish every young politician the chance to learn in such an excellent organisation how European politics works.
Като млад политик бих могъл единствено да пожелая на младите политици да имат късмета да се учат на европейска политика в такава отлична организация.
Mr President, one could not ask a Popular Party politician to be a Socialist, nor a Socialist to vote for a Popular Party politician.
(EN) Г н председател, не може да се иска от политик от народна партия да бъде социалист, нито от социалист да гласува за политик от народна партия.
Alfredo Rocco (1875 1935) was an Italian politician and jurist.
Алфредо Роко ( Alfredo Rocco ) е италиански юрист и политик.
Publius Villius Tappulus was a politician of the Roman Republic.
Публий Вилий Тапул (Publius Villius Tappulus) e политик на Римската република.
Rufius Achilius Sividius ( floruit 483 488) was a Roman politician.
Руфий Ахилий Сивидий (Rufius Achilius Sividius) е римски политик от 5 век.

 

Related searches: Armchair Politician - A Politician's Politician - Armchair - Leather Armchair - Swivel Armchair - Armchair Tourism - Armchair Career - Armchair Decision - Reclining Armchair - Armchair General -