Translation of "at several events" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Energy issues have been at the focal point of several key events in recent weeks.
Енергийните проблеми са в центъра на вниманието на няколко ключови събития през последните седмици.
Several patients have received their total dose of Naglazyme at approximately twice the recommended infusion rate without apparent adverse events.
Няколко пациенти са получили общата доза от Naglazyme, с приблизително два пъти по висока от препоръчаната скорост на инфузия, без явни нежелани ефекти.
Bleeding events were reported at 48 hours and non bleeding events are reported at 30 days.
Случаите на кървене са докладвани до 48 мия час, а останалите нежелани събития до 30 тия ден.
On Friday of this week, 23 October, at 15.00, several thousand people will commemorate the events of 1956 again on Deák Square.
Този петък, 23 октомври, в 15,00 ч. няколко хиляди души отново ще отбележат събитията от 1956 г. на площад Deák .
The adverse events observed at this dose were primarily diarrhoea and dermatological events.
Нежеланите реакции, наблюдавани при тази доза са били предимно диария и дерматологични прояви.
In the early Olympic Games, several team events were contested by athletes from multiple nations.
На най първите Олимпийски игри в няколко спортни събития участват отбори със състезатели от различни държави.
Several adverse events were solicited in the clinical studies and are designated with the symbol ( ).
Няколко нежелани лекарствени реакции привличат вниманието по време на клиничните изпитвания и заради това са отбелязани със символ ( ).
The event will continue for several months, featuring numerous exhibitions, folklore performances and other events.
Събитието ще продължи няколко месеца и ще включва много изложби, фолклорни представления и други.
Several talents at once, that's very rare!
Множество дарби на куп, това е голяма рядкост!
They also represent the Ombudsman at certain public events.
Освен това те представляват омбудсмана на някои публични прояви.
Participation at events, fairs or exhibitions of international importance
Мерки за популяризиране или реклама
Peter bought several notebooks at Staples for 2.25.
Петър е купил няколко тетрадки Стейпълс за 2.25.
Adverse events were similar to those seen at lower doses.
Нежеланите събития са били подобни на онези, наблюдавани при по ниски дози.
Adverse events were similar to those seen at lower doses.
Нежеланите лекарствени събития са били подобни на онези, наблюдавани при по ниски дози.
That's it! Take these and wear them at formal events!
Купи и двата и си ги носете със здраве.
We will continue to work towards that, at all events.
При всички случаи ще продължим да работим за тази цел.
Our work started several months ago, so before the events that are now taking place in the Arab world.
Започнахме да работим преди няколко месеца, с други думи, преди събитията, ставащи сега в арабския свят.
(LV) Mr President, the world has now been following events in Japan with compassion and concern for several weeks.
(LV) Г н председател, вече няколко седмици светът следи събитията в Япония със съчувствие и загриженост.
Several frown today. At least smile as you leave.
Днес беше много намръщен, поне като си тръгваш се усмихни.
At the same time, several national laws constrain surveillance.
Същевременно няколко национални закона ограничават наблюдението.
Looks like he was married to several at once.
Май е бил женен за 6 наведнъж.
At present, there are several options on the table.
Понастоящем са налице няколко възможности за избор.
at the place where the events from which it arises occur
на мястото, където са настъпили събитията, довели до неговото възникване
The PFS analysis was conducted at 342 events in 769 patients.
PFS анализ е проведен на 342 случая при 769 пациенти.
Iscover was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Iscover е по ефективен от аспирин за предотвратяване на нови исхемични събития.
Plavix was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Plavix е по ефективен от аспирин за предотвратяване на нови исхемични събития.
Events
СъбитияComment
Events
Събития
Events
СъбитияShort column header meaning default for new to dos
Events
Събития
events.
се е наложило прекратяване на терапията поради нежелани реакции.
Several times. Where were you? I was at the station.
Бях в участъка, говорих с колегите.
Several witnesses , though, contend he aimed directly at the youth.
Няколко свидетели обаче твърдят, че той се е прицелил директно в младежа.
Several gold medalists will represent Athens at the Beijing Games.
Няколко златни медалисти ще представляват Атина на игрите в Пекин.
Emissions may occur at several emission sources in an installation.
Емисии могат да възникнат от няколко емисионни източника в дадена инсталация.
Several times, when returning from the village at ten or eleven o'clock at night,
Няколко пъти, при завръщането си от село на десет или единадесет часа през нощта,
The original 86,000 capacity stadium was completed in 1954 and has since been rebuilt several times for various major football events.
Оригиналният стадион, с 86 000 места, е завършен през 1954 г. и оттогава е бил обновяван няколко пъти за важни футболни събития.
The visit included several events and interaction between Mitscher crewmembers, the US Embassy and representatives of the BiH and local governments.
Посещението включваше различни прояви с участието на екипажа на Мичър , посолството на САЩ и представители на правителството на БиХ и местните управи.
Several other interterritorial projects were established at the regional level, involving several LAGs (including Proder) on specific thematic projects.
На национално равнище бяха създадени няколко други междутериториални проекта, които включиха няколко МИГ (включително Proder) в специфични тематични проекти.
For several months, the whole of Europe has been looking at the situation in the countries of North Africa, watching events which are taking place in our immediate neighbourhood with unconcealed anxiety.
В продължение на няколко месеца цяла Европа следи положението в държавите от Северна Африка, наблюдавайки с нескривана тревога събитията на територията на преките й съседи.
Clopidogrel BMS was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Clopidogrel BMS е по ефективен от аспирин за предотвратяване на нови исхемични събития.
Clopidogrel Winthrop was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Clopidogrel Winthrop е по ефективен от аспирин за предотвратяване на нови исхемични събития.
It was at this point that events began to rapidly overtake me.
В този момент събитията започнаха да ме превземат.
But at all events I want you to prevent him going home.
Но в никакъв случай не му позволявай да се прибере вкъщи.
The incidence of congestive heart failure adverse events (discontinuations and serious events) occurred at similar rates on etoricoxib 60 mg compared to
В това проучване честотата на прекратяване на участието поради свързани с хипертония нежелани реакции е статистически значимо по висока за еторикоксиб в сравнение с диклофенак.

 

Related searches: Several Events - At Several Events - Events Lasting Several Days - Was Marked By Several Events - Several To Several Tens - Several Several - Increased Several To Several Tens - Events - Adverse Events - Upcoming Events -