Translation of "benefit rationale" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Rationale
Основна причина
Rationale
Обосноваване
The rationale
Обосновката
But the rationale is clear.
Но основанията са ясни.
monitoring locations and spatial sampling rationale
място на мониторинг и обосновка на пространствената дискретизация
That might have been the rationale.
Най вероятно това е причината.
frequency of application and temporal sampling rationale.
честота на прилагане и обосновка на времевата дискретизация.
Now, we have a rationale for that.
Имаме обосновка за това.
This is how he explained his rationale
Ето какви бяха възгледите му
The rationale behind this is as follows
Причината за това е следната.
The rationale behind this is extremely questionable.
Обосновката за това е изключително съмнителна.
And the rationale for this behavior is explicitly religious.
Рационализирането на това поведение е изрично религиозно.
The truth is that everyone has a different rationale.
Истината е, че всеки има различна обосновка.
The real rationale at stake is, however, this one.
Истинското основание, което е заложено на карта обаче, е едно.
Some economists, meanwhile, have questioned the rationale behind the move.
Междувременно някои икономисти поставиха под съмнение мотивите на този ход.
The rationale for this quest is economic, political and geopolitical.
Обяснението за това включва икономически, политически и геополитически причини.
The rationale behind the European Globalisation Adjustment Fund is intolerable.
Основата причина за съществуването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е неприемлива.
primary pharmacodynamic data supporting the rationale for the proposed therapeutic use
първични фармакодинамични данни в подкрепа на обосновката на предложеното терапевтично приложение
The rationale was that only a central bank could prevent bank failures.
Обосновката била, че само централна банка можела да предотврати банкови фалити.
Most of all, there is frequently no rationale given for these agencies.
Освен това много често за съществуването на тези агенции няма никаква логична причина.
Use of other exposure times should be accompanied by adequate scientific rationale.
Използването на друга продължителност на експозицията следва да бъде придружено от подходяща научна обосновка.
Benefit
Печалба
Benefit
Предимство
Zuleeg cited the unclear rationale for targets as one of its main weaknesses.
Зулеег посочи като една от най големите слабости неясната обосновка на целите .
I therefore wonder what the Council's rationale was when it chose these individuals.
Затова се чудя какви са били основните причини за Съвета да избере въпросните лица.
This objective is extrinsic to the rationale and general scheme of the system.
Тази цел не е присъща на логиката и на общата схема на системата.
The rationale developed in respect of Measure A also applies for Measure B1.
Обосновката, разработена по отношение на мярка A, важи и за мярка Б1.
Another rationale for why they did it and it's just, and probably the more strategic rationale is that we already did have these missiles that were pointed at the Soviet Union in
Друга причина за това, което са направили и това най вероятно е и по стратегическата причина е, че Съединените щати вече имат тези ракети насочени към Съветския съюз в
I'm not saying that there's not a rationale for being opposed to foie gras.
Не казвам, че няма основания да се противопоставяме на гъшия дроб.
This, ladies and gentlemen, is the rationale behind the existence of my armed forces.
Това, дами и господа, е идеята зад съществуването на въоръжените сили.
The rationale is therefore completely different, and that is why patients are the priority.
Следователно логиката е напълно различна и именно поради тази причина пациентите са приоритетът.
provide an explanation of the objective of, and the rationale for, such measures and
Всяка от страните
Benefit risk
Полза риск
Mutual benefit
обмен на специално оборудване, софтуер и системи за изследователска дейност и проучвания за съвместимост
Euro area Member States benefit because economy benefit because
Ползите за държавите членки потребителите от еврозоната произтичат от
the rationale for intervention, the scope and actions, indicators, quantified targets and, where appropriate, beneficiaries,
основанието за интервенцията, обхвата и действията, показателите, количествено измеримите цели и когато е уместно получателите
Based on their own rationale, there's no reason to transfer to this rental equivalent approach.
Основано на тази обосновка, няма смисъл да използваме този подход,
This does not make the rationale of the European Globalisation Adjustment Fund any less intolerable.
С това логиката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията не става по малко неприемлива.
This does not make the rationale of the European Globalisation Adjustment Fund any less intolerable.
Това не прави обаче по малко непоносима логиката на ЕФПГ.
This does not make the rationale of the European Globalisation Adjustment Fund any less intolerable.
Това изобщо не прави логиката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по малко нетърпима.
Income tax benefit
Облекчение на данъка върху дохода
Benefit Cost ratio
Съотношение ползи разходи
COST BENEFIT ANALYSIS
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ ПОЛЗИ
Benefit cost ratio
Съотношение ползи разходи
Cost benefit analysis
Анализ на разходи ползи

 

Related searches: Benefit Rationale - Cost-benefit Rationale - Benefit Benefit - Risk Benefit And Cost Benefit - Defined Benefit Plans Define An Amount Of Pension Benefit T - Mutual Benefit Benefit - Rationale - Business Rationale - Rationale Behind - Rationale For -