Translation of "bullet catch" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You'll catch a bullet there.
Куршумът ще ги настигне.
Bullet
КуршумиName
Bullet
Ръчно преминаване към следващия кадър или стъпка
Bullet.
Куршум.
Bullet wound.
Рана от куршум.
Next Bullet
Следващ водач
Prev Bullet
Предишен водач
Bullet List
Списък с точки
Bullet tuna
Пала муд
Even better than short bullet points are no bullet points.
Много по добре от къси точки, е без никакви точки.
A stray bullet.
Рикошет.
It's a bullet.
Това е куршум.
Bullet hole, sir.
От куршум е, сър.
One bullet... ZAPATA
Едно куршумче...
Short bullet points.
Къси, къси точки.
bullet proof tyres
Глава 40 Каучук, синтетичен каучук, фактис и изделия от тези материали с изключение на
Same type of bullet.
Същият тип куршум.
Bullet in head, yes?
Има ли куршум в главата ти?
Bullet in head, no.
Не, няма.
See, sir, the bullet...
Вижте, куршумът...
There's no silver bullet.
Няма сребърен куршум.
One bullet. I missed.
Аз съм порядъчен човек!
Speed of a bullet.
Скоростта на куршум.
Frigate and bullet tunas
Seerfishes n.e.i. Малък тунец и булет
Who examined that Colt bullet?
Кой изследва куршума от Колта?
It only takes one bullet.
Струва колкото един патрон.
The bullet went right through.
Куршумът излезе.
ex 40.11 bullet proof tyres
Глава 32
ex 40.11 bullet proof tyres
Глава 42
I always save the last bullet.
Винаги пазя последният.
The bullet holes are too high.
Дупката от куршума е много високо.
Bite hard on that bullet, Jim.
Сложи куршума между зъбите, Джим.
I said it wasn't a bullet!
Казах ти, че не е от куршума.
The bullet went through his heart.
Куршумът е минал през сърцето.
The bullet was in his back!
Куршумът беше в гърба му!

 

Related searches: Bullet Catch - Catch A Bullet - Catch As Catch Can - Between Catch And Catch - Bullet - Bullet Points - Silver Bullet - Bullet Train - Magic Bullet - Bullet List -