Translation of "bullet catch" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You'll catch a bullet there.
Куршумът ще ги настигне.
Bullet
КуршумиName
Bullet.
Куршум.
Bullet
Ръчно преминаване към следващия кадър или стъпка
One bullet?
С един куршум?
Bullet List
Списък с точки
Next Bullet
Следващ водач
Prev Bullet
Предишен водач
Bullet wound.
Рана от куршум.
Bullet tuna
Пала муд
Even better than short bullet points are no bullet points.
Много по добре от къси точки, е без никакви точки.
One bullet... ZAPATA
Едно куршумче...
Short bullet points.
Къси, къси точки.
Only 1 bullet?
Само с 1 куршум?!
A stray bullet.
Рикошет.
It's a bullet.
Това е куршум.
Bullet hole, sir.
От куршум е, сър.
bullet proof tyres
Глава 40 Каучук, синтетичен каучук, фактис и изделия от тези материали с изключение на
Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.
Илюзионистите си играят с огъня и стоманата, не се поддават на яростта на циркуляра, осмеляват се да хванат куршум или опитват смъртоносно бягство.
Frigate and bullet tunas
Seerfishes n.e.i. Малък тунец и булет
Cut that bullet out!
Извади куршума!
A bullet struck her.
Куршумът се е ударил в нея.
Isn't a bullet wound?
Наистина? Да.
See, sir, the bullet...
Вижте, куршумът...
Speed of a bullet.
Скоростта на куршум.
One bullet. I missed.
Аз съм порядъчен човек!
There's no silver bullet.
Няма сребърен куршум.
Same type of bullet.
Същият тип куршум.
Bullet in head, yes?
Има ли куршум в главата ти?
Bullet in head, no.
Не, няма.
ex 40.11 bullet proof tyres
Глава 32
ex 40.11 bullet proof tyres
Глава 42
Pierced by an outlaw's bullet
Пробит от бандитски куршум
Then, one bullet for each.
По един куршум за всеки.
The bullet went right through.
Куршумът излезе.
It only takes one bullet.
Струва колкото един патрон.
Who examined that Colt bullet?
Кой изследва куршума от Колта?
By catch catch limit (tonnes)
Ограничение за прилов (в тонове)
Hey, that isn't a bullet wound.
Ей, това не е рана от куршум.
That bullet was meant for me.
Куршумът беше предназначен за мен.
Maybe we better save that bullet.
Подобре да пазим патроните.
Famine, overwork, bullet wounds, snakebites Saito.
Глад, преработване, рани от куршуми, ухапване от змии, Сайто.
Show one bullet for each letter
Показване на звездичка за знак
The bullet is from your gun.
Куршума е от твоя пистолет.
Pete... that's the second bullet I...
Пит... това е втория куршум...

 

Related searches: Bullet Catch - Catch A Bullet - Catch As Catch Can - Between Catch And Catch - Bullet - Bullet Points - Silver Bullet - Bullet Train - Magic Bullet - Bullet List -