Translation of "common regulations" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Regulations must be honestly implemented to a common standard.
Правилата трябва открито да бъдат превърнати в общ стандарт.
These regulations lie at the heart of the common fisheries policy.
Това регулиране е в основата на общата политика в областта на рибарството.
Nevertheless, I am happy to discuss the subject of common regulations.
Въпреки това с удоволствие разисквам темата за общи разпоредби.
repealing 11 obsolete Regulations in the field of the common fisheries policy
за отмяна на 11 остарели регламента в общата политика в областта на рибарството
repealing 14 obsolete Regulations in the field of the Common Fisheries Policy
за отмяна на 14 остарели регламентa в сферата на общата политика в областта на рибарството
These regulations provide a common framework for the implementation of the cohesion policy.
Тази нормативна уредба задава общата рамка за осъществяването на кохезионната политика.
Will the Commission ensure that common VAT regulations apply to all agricultural producers in Romania?
Възнамерява ли Комисията да следи за прилагането на един общ режим на ДДС към всички румънски земеделски стопани?
Council acts can take the form of regulations, directives, decisions, joint actions, common positions, recommendations or opinions.
Под ръководството на генералния секретар Секретариатът осигурява подготовката, гладкото протичане и последователността в работата на Съвета.
Fees Regulations and Lands Identification Regulations
Green Energy Act,S.O.
Regulations.
Той илюстрира
Regulations.
Такъв е редът.
Regulations
(ЕО)  854 2004
Common Common Common Common Common Common Common Common
Много чести Много чести Много чести Много чести Много чести Чести
Common Common Common Common Common Common Common Common
Чести
Very common Very common Common Common Common Common Common Common Common Common Common
Много чести Чести Чести Чести Чести Чести Чести Чести Чести Чести
Common Common Common Common Common Common Common Common Very common
Много чести
Very common Very common Common Common Common Common Common Common Common Common
Много чести
Very common Common Common Common Common Common Common Common
Чести Чести Чести Чести
Laws, royal regulations, ministerial regulations, ministerial circulars
Държавен вестник
Common Common Common Common Common Common
Чести Чести
Common Common Common Common Common Common
Чести Чести Чести Чести Чести Чести
Very common Very common Very common Very common Common Common Common Common Common Common Common
Много чести Много чести Много чести
Now, we are instead exporting the idea of peaceful reconciliation, of integration across old borders, of common rules and regulations as the common way to better governance.
Вместо това сега изнасяме идеята за мирно регулиране, за интеграция отвъд старите граници и за общи правила и разпоредби като общ път към по добро управление.
Common Common Common Common Common
Чести Чести Чести Чести Чести
Common Common Common Common Common
Чести Чести
Common Common Common Common Common
Чести Чести Чести
Very common Common Common Common Common Common
Нечести
Common Common Common system disorders Very common Common Common Common Common Common Common Uncommon disorders Common Uncommon Uncommon
Много чести Чести Чести Чести Чести Чести Чести Нечести
Common Common Common system disorders Very common Common Common Common Common Common Common Uncommon disorders Common Uncommon Uncommon
Много чести Чести Чести Чести Чести
Agriculture Common organisation of the markets Wine Designation and presenta tion of wines Regulations Nos 1493 1999 and 753 2002
Земеделие Обща организация на пазарите Вино Описание и представяне на вината Регламенти 1493 1999 и 753 2002
Very common Very common Common Common Common Common
Много чести Много чести Чести Чести Чести Чести
Very common Very common Common Common Common Common
Много чести Много чести Чести Чести
Very common Common Common Common Common
Нечести Нечести
Very common Common Common Common Common
Чести
Very common Common Common Common Common
Чести Чести Чести
Very common Common Common Common Common
Чести Чести Чести Чести
Very Common Common Common Common Common
Чести Чести Чести Чести
Regulations Regulations are also subject to direct effect.
Stuttgart 1984.
Common Common Common Common
Чести Чести Чести Чести
Common Common Common Common
Много чести Чести
Common Common Common Common
Много чести Чести Чести
Common Common Common Common
Много чести
Common Common Common Common
Чести Чести Много чести
Common Common Common Common
Чести
Very common Very common Very common Very common Common Common Common Common Uncommon
Много чести Много чести Много чести Много чести Много чести Чести Чести Чести Чести Нечести

 

Related searches: Other Regulations, Limitations And Prohibitive Regulations - Legal Regulations Or Regulations Issued By Authorities - Common Regulations - Common Regulations Under The Madrid Agreement - Common Regulations Under The Madrid Agreement Concerning The - Of The Common Regulations - Common Standards And Regulations - Protocol And Rule Of The Common Regulations - Rule 24(6) Of The Common Regulations - Rule 9 Of The Common Regulations -