Translation of "deviate" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So how could you deviate ?
Как сте подлъгани !
Why then do they deviate ?
Тогава защо биват подлъгвани ?
So what made you deviate ?
Няма друг Бог освен
Why then do they deviate ?
Как тогава биват подлъгвани ?
Nay ! they are people who deviate .
Не , ала те са хора отклонени .
Lie and deviate and evade things.
С лъжливи, хлъзгави, двусмислени думи.
Do not deviate to right or left.
Не се отклонявайте.
To God leads the right path , though some deviate .
Аллах насочва по Правия път , а другите пътища отклоняват .
Obviously, we will not deviate from our fundamental principles.
Очевидно е, че няма да се отклоняваме от нашите основни принципи.
And when they deviated , Allah caused their hearts to deviate .
И когато се отклониха , Аллах отклони сърцата им .
Surely , God holds the heavens and the earth , lest they should deviate from their places . Were they to deviate , none could hold them after Him .
Аллах държи небесата и земята да не се разрушат , а ако се рушат , никой не може да ги държи освен Него .
Those who deviate from Our revelations are not hidden from Us .
Онези , които изопачават Нашите знамения , не са скрити за Нас .
Deviate from the book and you'll get an argument from me.
При отклонение, подобре да имате основателни причини, но все пак ще поспорим.
The average particle size will deviate between 10 and 50 μm
Средният размер на частиците варира между 10 и 50 μm
Lo ! Allah graspeth the heavens and the earth that they deviate not , and if they were to deviate there is not one that could grasp them after Him .
Аллах държи небесата и земята да не се разрушат , а ако се рушат , никой не може да ги държи освен Него .
but those who disbelieve in the Everlasting Life deviate from the Path .
А онези , които не вярват в отвъдния живот , от пътя се отклоняват .
but those who disbelieve the life hereafter deviate from the right path .
А онези , които не вярват в отвъдния живот , от пътя се отклоняват .
In fact , the unbelievers are the ones who deviate from the right path .
И така , има ли друг бог заедно с Аллах ? Не , ала те са хора отклонени .
Our Lord , do not let our hearts deviate after You have guided us .
и зоват Господи , не отклонявай нашите сърца , след като си ни напътил !
However, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
Но може би ЕС също иска да се отклони от стандартите си по отношение на правата на човека.
If you deviate , or turn away then God is Aware of what you do .
И ако изопачите или се откажете от свидетелстване сведущ е Аллах за вашите дела .
and those who do not believe in the Hereafter surely deviate from the path .
А онези , които не вярват в отвъдния живот , от пътя се отклоняват .
Let not a group 's hostility to you cause you to deviate from justice .
И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора , та да сте несправедливи !
Check in particular any data point that seems to deviate by a systematic error.
По специално проверете точките с данни, за които изглежда, че се отклоняват поради системна грешка.
The reference line in a fixed common crossing can deviate from the theoretical reference line.
Еталонната линия в остър ъгъл на кръстовината може да се отклони от теоретичната еталонна линия.
These values deviate slightly from the data submitted by Finland during the initial investigation period.
Тези стойности се различават леко от данните, представени от Финландия по време на първоначалния период на разследване.
The Commission shall not deviate from those indicative percentages by more than 5 percentage points
Комисията не може да се отклонява от тези ориентировъчни проценти с повече от 5 процентни пункта
Surely they who deviate from the right way concerning Our communications are not hidden from Us .
Онези , които изопачават Нашите знамения , не са скрити за Нас .
The straight way leads to God and there are ways which deviate from the right course .
Аллах насочва по Правия път , а другите пътища отклоняват .
We repeat our request for the Commission not to deviate from international accounting and auditing standards.
Отново заявяваме искането си Комисията да не се отклонява от международните счетоводни стандарти и стандарти за одитиране.
The Commission cannot deviate from this position when negotiating the data protection agreement with the US.
Комисията не може да се отклони от тази позиция при преговорите по споразумението със САЩ за защита на данните.
The pilot in command may deviate from a published departure route, arrival route or approach procedure
Командирът може да се отклони от публикуваната стандартна процедура за излитане или подход за кацане
They say , Lord , do not cause our hearts to deviate from Your guidance , and grant us mercy .
и зоват Господи , не отклонявай нашите сърца , след като си ни напътил ! И дари ни с милост от Теб !
For a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Позволете ми за момент да се отклоня от протокола, за да направя една историческа препратка.
This is to certify that the engine under test does not deviate excessively from the prescribed parameters.
С настоящото се удостоверява, че подложеният на изпитване двигател не се отклонява прекомерно от предписаните параметри.
If the relevant authority decides to deviate from these recommendations, it shall give reasons in its decisions.
Ако съответният орган реши да се отклони от тези препоръки, той се мотивира в своите решения.
The request for approval to deviate, together with all pertinent data, shall be submitted to the Agency.
Искането за одобрение на отклонение, заедно с всички уместни данни, се представя на Агенцията.
Financial transactions should in principle comply with the ESA 2010, but may deviate due to national practices.
Финансовите транзакции трябва по принцип да изпълняват изискванията на ЕСС 2010, но може и да се отклоняват поради национални практики.
Be he rich or poor , Allah is nigher unto either wherefore follow not the passion , lest ye deviate .
Дали е богат или беден Аллах е най достоен за всеки от тях . И не следвайте страстта , за да не се отклоните !
but those who do not believe in the Hereafter are ever prone to deviate from the Right Way .
А онези , които не вярват в отвъдния живот , от пътя се отклоняват .
Article 215 addresses the role of Parliament and Council and the legislator should not deviate from the treaty.
Член 215 урежда ролята на Парламента и на Съвета и законодателят не следва да се отклонява от договора.
In such cases he she may deviate from rules, operational procedures and methods in the interest of safety.
В такива случаи той тя може да се отклонява от правилата, експлоатационните процедури и методите в интерес на безопасността.
However, some entries in the list of feed materials in Part C deviate from those rules as follows
Някои от вписванията в списъка на фуражните суровини в част В обаче се отклоняват от посочените правила, както следва
In such cases he she may deviate from rules, operational procedures and methods in the interest of safety.
В такива случаи той тя може да се отклони от правилата, експлоатационните процедури и методи в интерес на безопасността.
Notwithstanding (a), the pilot in command shall only accept an ATC clearance to deviate from a published procedure
Независимо от буква а), командирът може да получи разрешение от органите за контрол на въздушното движение за отклонение от публикуваната процедура само

 

Related searches: Deviation - Device - Devil - Devious - Devise - Devised Scheme - Devoid - Devolve - Devote