Translation of "european education" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ERASMUS strengthensthe European Higher Education Space
ЕВРОПА СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ
European Commission Directorate General for Education and Culture http ec.europa.eu education programmes llp index_en.html http ec.europa.eu education index_en.html
Европейска комисия Генерална дирекция Образование и култура http ec.europa.eu education index_en.html
promoting convergence and coordinated reforms in higher education in line with the European Union Agenda for Higher Education and the European Higher Education Area ( Bologna Process )
Член 94
European Quality in Individualised Pathways in Education (EQUIPE)
Европейско качество в образователните пътеки с индивидуална насоченост (ЕКИП)
European Commission Directorate General for education and culture
Европейска комисия Генерална дирекция Образование и култура
Subject Education under the new European political strategy
Относно Образованието в новата европейска политическа стратегия
the Union's education policy, including the European higher education area, the promotion of the system of European schools and lifelong learning
образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот
the Union s education policy, including the European higher education area, the promotion of the system of European schools and lifelong learning
образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот
The European higher education area was launched in March, which aims to make European higher education more compatible, comparable, competitive and attractive.
През март беше дадено началото на Европейското пространство на висше образование, което цели да направи европейското висше образование по съвместимо, по сравнимо, по конкурентоспособно и по привлекателно.
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) (
Networking European Citizenship Education, a transnational initiative of the German Federal Agency for Civic Education, facilitates skills transfers and a new European scope for existing national initiatives. Its conferences have looked at rethinking citizenship education in European migration societies.
Насочването на вниманието към процентите на подаване, преминаване и приемане може да направи процедурите по ефикасни и да укрепи доверието в политиката.
Director General, European Commission Directorate General for Education and Culture
Директор на Генерална дирекция Образование и култура на Европейската комисия
Directorate General for Education and Culture of the European Commission
Генерална дирекция Образование и култура на Европейската комисияhttp ec.europa.eu dgs education_culture index_bg.html
Efficiency and equity in European education and training systems (vote)
Eфикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение (вот)
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (
Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (
They also developed a profile of education staff able to work in the field of European and international education.
Те разработват и профил на персонала, способен да работи в сферата на европейското и международно образование.
ation of a European Higher Education Area (EHEA) through increased mobility.
Една от основните null
Secondly we must retain historical awareness as part of European education.
Второ, трябва да запазим осведомеността за историята като част от европейското образование.
7. reinforce a European Community and United States dimension to transatlantic cooperation in higher education and vocational education and training and
7. да подсили измерението на ЕО и САЩ към трансатлантическото сътрудничество във висшето образование и професионалното образование и обучение и
The award was presented by the European Society for Education and Communication.
Наградата бе връчена от Европейското общество за образование и комуникации.
Member of the European Commission responsible for Education, Training, Culture and Youth
Член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, обучението, културата и младежта.
Member of the European Commission responsible for Education, Training, Culture and Youth
Как да получите публикациите на Европейския съюз?
Member of the European Commission responsible for Education, Training, Culture and Youth
Повече допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в Интернет чрез сървъра Europa (http europa.eu).
To achieve this requires convergence in the European education and training landscape.
За да се постигне това, е нужна конвер
(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Европейските ценности са особено важни за образователната система в Румъния.
Matters not falling within the European domain include education, culture and citizenship.
Проблемите, които не влизат в европейската сфера на дейност, включват образование, култура и гражданство.
I welcome the report on European cooperation in vocational education and training.
Приветствам доклада относно европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение.
Education how do we improve education?
Образованието как да подобрим образованието?
Perhaps... Sex education! Hey, sex education?!
Това исках да кажа. lt i gt Субтитрите изготви Екип Палава Целувка към ViiKii.Net
In March, ministers from 46 European countries launched the European higher education area, under the Bologna process.
През март в рамките на Болонския процес министрите от 46 европейски държави поставиха началото на Европейското пространство за висше образование.
Education.
Да се образоваш.
Education
ОбучениеName
Education
ОбразованиеThe group type
Education
Образованието
Education.
Образование.
Education
Образование
Education?
Да се образовам?
education
образованието
Education
на образованието
The European objective is to encourage young people to remain in education or training after the end of compulsory education and to obtain at least upper secondary education, said the report.
Европейската цел е да се окуражат младите хора да продължат образованието или квалификацията си след края на задължителното обучение и поне да завършат средно гимназиално образование , се казва в доклада.
between the European Community and the United States of America renewing a programme of cooperation in higher education and vocational education and training
между Европейската общност и Съединените американски щати за подновяване на програмата за сътрудничество във висшето образование и професионалното образувание и обучение
Experts predict the common European higher education system will be complete next year.
Експертите прогнозират, че общата европейска система на висшето образование ще бъде завършена догодина.
It aims to make European higher education more compatible, comparable, competitive and attractive.
Тази инициатива цели да направи европейското висше образование по съвместимо, по сравнимо, по конкурентоспособно и по привлекателно.
I understand that housing and education are the priorities of the European Commission.
Разбирам, че жилищното настаняване и образованието са приоритетите на Европейската комисия.
The European Union must guarantee all citizens the right to quality higher education.
Европейският съюз трябва да гарантира на всички граждани правото на висококачествено висше образование.

 

Related searches: Ministry Of Education And Higher Education - Education And Higher Education - Vocational Education And Adult Education - To Education, Education And Training - Preschool Education Education - Higher Education And School Education - Education And Continuing Education - Education At Higher Education Institutions - Higher Education And Vocational Education - European Higher Education Area -