Translation of "evaporation unit" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

For evaporation
Факс машини
Evaporation with hydrofluoric acid may be omitted.
Може да се пропусне изпаряването с флуороводородна киселина.
Thermal Evaporation Physical Vapour Deposition (TE PVD)
Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (TE PVD)(ФУП ТИ)
G evaporation rate (kg s 1 m 2)
G скоростта на изпаряване (kg s 1 m 2)
The large, packed crown provides shade and reduces evaporation.
Семената са 4 5 мм в диаметър и тежат средно 68 мг.
The acetone and residual water are removed by evaporation.
Ацетонът и остатъчната влага се отстраняват посредством изпаряване.
After evaporation, the residue is dissolved in DMF water.
След изпарение, остатъкът се разтваря в DMF вода.
UNIT (Unit)
UNIT (Единица)
The evaporation shall be performed under vacuum at 40 o C maximum.
Изпарението се извършва във вакуумна среда при максимум 40 oС.
100 µl of absolute ethyl alcohol may be added if necessary to facilitate evaporation.
Ако е необходимо, могат да се прибавят 100 μl чист етилов алкохол за улесняване на изпаряването.
40 D antigen unit 8 D antigen unit 32 D antigen unit
40 D антигенни единици 8 D антигенни единици 32 D антигенни единици
40 D antigen unit 8 D antigen unit 32 D antigen unit
8 D антигенни единици
Unit
Единиця
Unit
Град
Unit
ЕдиницаHow often does a scheduled operation occurs, like every 3 months, or every year
Unit
Единица
Unit
Списък
Unit
9 години след влиза нето в сила
Unit
10 години след влиза нето в сила
Unit
Отдел
Unit
Единица за измерване
And the process of these molecules actually escaping, that's what we refer to as evaporation.
Защото мускулите вършат всичката работа. Те отпускат топлина.
Measures to minimise evaporation from containers of paint stripper must also be put in place.
Мерките за свеждане до минимум на изпаренията от контейнерите, съдържащи препарата за отстраняване на бои, също трябва да се прилагат.
Am I going from a bigger unit to a smaller unit, or a smaller unit to a bigger unit?
Тръгвам ли от по голяма към по малка мярка, или от по малка към по голяма?
Reference unit of a unit cannot be itself.
Error message
UNIT Unit of measurement (from the list 12)
ЕДИНИЦА Мерна единица (от списък 12)
Out at sea, the warm waters of the Caribbean fuel the cycle of evaporation and rain.
В открито море топлите карибски води подхранват цикъла изпаряваневалежи.
The sun is overhead, maximum heating, maximum evaporation, maximum clouds, maximum rainfall, maximum opportunities for reproduction.
Слънцето е горе, максимална горещина, максимално изпаряване, максимални облаци, максимални валежи, максимални възможности за възпроизводство.
The vapour pressure pT is calculated on the basis of its function of evaporation rate vT
Налягането на парите pT се изчислява въз основа на зависимостта му от скоростта на изпаряване vT
Part IV An Improved Thermogravimetric Determination Based on Evaporation Rate Pesticide Science 45 (1995) 27 31.
Part IV An Improved Thermogravimetric Determination Based on Evaporation Rate Pesticide Science 45 (1995) 27 31.
Test vessels must be covered to minimise evaporation and accidental contamination, while allowing necessary air exchange.
Съдовете за изпитването трябва да бъдат покрити с оглед минимизиране на изпарението и на случайното замърсяване, като същевременно се даде възможност за циркулиране на въздуха.
Show unit
Показване на мерните единици
Temperature Unit
Температурна единица
SI Unit
Мерна единица С
Organizational Unit
Департамент

 

Related searches: Evaporation Unit - Waste Water Evaporation Unit - 3-effect Evaporation Unit - Evaporation - Evaporation Rate - Solvent Evaporation - Vacuum Evaporation - Evaporation Temperature - Thermal Evaporation - Evaporation Loss -