Translation of "events lasting several days" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

After an offensive lasting several days, Bosnian Serb forces overtook the enclave on 11 July 1995.
След неколкодневна офанзива босненско сръбските сили превзеха анклава на 11 юли 1995 година.
events TTP, days
TTP, дни
events TTP, days
n 132a
Several days later...
Няколко дни по късно...
The climate is affected by cycles lasting several centuries.
Климатът се влияе от цикли с продължителност от няколко века.
Not for several days.
Преди няколко дни.
We agreed several days ago.
Уговорихме се преди няколко дни.
I've read of people lasting 30 days on this stuff.
Четох за хора, оцелели 30 дни с такава храна.
ReFacto AF is given by injection into a vein lasting several minutes.
ReFacto AF се прилага чрез венозна инжекция с продължителност няколко минути.
Revlimid is taken in treatment cycles, each cycle lasting 28 days.
Revlimid се приема на лечебни цикли, като всеки цикъл е с продължителност 28 дни.
On paravascular injection Gadograf may cause tissue pain lasting up to several minutes.
Параваскуларното инжектирането на Gadograf може да причини болка в тъканта с продължителност до няколко минути.
On paravascular injection Gadograf may cause tissue pain lasting up to several minutes.
Параваскуларното инжектиране на Gadograf около кръвоносен съд може да причини болка с продължителност до наколко минути.
On paravascular injection Gadovist may cause tissue pain lasting up to several minutes.
Параваскуларното инжектирането на Gadovist може да причини болка в тъканта с продължителност до няколко минути.
On paravascular injection Gadovist may cause tissue pain lasting up to several minutes.
Параваскуларното инжектиране на Gadovist около кръвоносен съд може да причини болка с продължителност до наколко минути.
..several days in succession, I'll be expelled.
Ще ме изгонят и ще ни разделят.
They've been here several days, drinking, shooting...
Били са тук няколко дни, пили са, стреляли са...
Dexamethasone is also taken in treatment cycles, each cycle lasting 28 days.
Дексаметазон също се приема на лечебни цикли, като всеки цикъл е с продължителност 28 дни.
It is given by infusion lasting two hours every day for five days.
Прилага се като интравенозна инфузия, продължаваща два часа, всеки ден за период от пет дни.
It'll take several days before police reserves arrive.
Подкреплението ще дойде чак след няколко дни.
Official results will be announced in several days.
Официалните резултати ще бъдат обявени след няколко дни.
Pierre Morel has been there for several days.
Пиер Морел беше там няколко дни.
Bleeding events were reported at 48 hours and non bleeding events are reported at 30 days.
Случаите на кървене са докладвани до 48 мия час, а останалите нежелани събития до 30 тия ден.
Search for European Job Days and other recruitment events in your region using the Events Calendar
Събития на EURES
Superficial burns cause pain lasting two or three days, followed by peeling of the skin over the next few days.
Епидермалните изгаряния причиняват болка, която продължава два или три дни, с обелване на кожата през следващите няколко дни.
Ohrid Airport reopened after a shutdown lasting several months, during which a major upgrade was completed.
Охридското летище бе отново открито след неколкомесечен ремонт, по време на който бяха направени значителни подобрения.
The Baltic tigers became the sick men of Europe following an economic boom lasting several years.
Балтийските тигри се превърнаха в боледуващите мъже на Европа след продължилия няколко години икономически бум.
For several days now, Panbanisha has not been outside.
От няколко дни Панбаниша не е излизала навън.
You haven't been to see her for several days.
Не сте се виждали няколко дни.
Neutropenia 500 mm3 lasting for more than 5 days or associated with fever or infection
Неутропения 500 mm3 продължаваща повече от 5 дни или свързана с температура, или
Gadograf may cause local pain lasting up to several minutes if it is injected beside the vein.
Ако бъде инжектиран встрани от вената, Gadograf може да причини локална болка с продължителност до няколко минути.
Gadovist may cause local pain lasting up to several minutes if it is injected beside the vein.
Ако бъде инжектиран встрани от вената, Gadovist може да причини локална болка с продължителност до няколко минути.
This will be online in several days, probably next Tuesday.
Това ще бъде онлайн след няколко дни, най вероятно следващия вторник.
Three Days Grace embarked on a 20 date Canadian tour lasting through November and December 2009.
Three Days Grace предприемат 20 дневно турне из Канада, продължило през Ноември и Декември 2009.
I needed two full sets of pictures spaced several days apart.
Трябваха ми няколко вида снимки, направени през няколко дни.
Several days later, the infantry armies began to move toward Moscow.
Няколко дни по късно, и пехотата започва настъплението си към Москва.
The necrotic reaction and associated inflammatory response evolve over several days.
Некротичната реакция и свързаната с нея ответна реакция под формата на възпалителен процес се развиват в продължение на няколко дни.
Flack, the lnjuns been sending up smoke signals for several days.
Флак, индианците пращат димни сигнали от няколко дни. Да, видях ги.
In the past several days, I heard people talking about China.
През изминалите няколко дни, чувах хората да говорят за Китай.
Several of them have been in hiding for several days, which is very close to an admission of guilt.
Някои от тях се укриват от няколко дни, което може да се тълкува като признаване на вина.
The train of events has passed very quickly over recent days and hours.
През последните дни и часове събитията много бързо се редуват.
In the early Olympic Games, several team events were contested by athletes from multiple nations.
На най първите Олимпийски игри в няколко спортни събития участват отбори със състезатели от различни държави.
Several adverse events were solicited in the clinical studies and are designated with the symbol ( ).
Няколко нежелани лекарствени реакции привличат вниманието по време на клиничните изпитвания и заради това са отбелязани със символ ( ).
The event will continue for several months, featuring numerous exhibitions, folklore performances and other events.
Събитието ще продължи няколко месеца и ще включва много изложби, фолклорни представления и други.
Energy issues have been at the focal point of several key events in recent weeks.
Енергийните проблеми са в центъра на вниманието на няколко ключови събития през последните седмици.
For several days now, Miss Kelly's been making... well, at least, insinuations.
Вече няколко дни гца Кели си позволява... да прави известни намеци.

 

Related searches: Events Lasting Several Days - Lasting Several Days - Lasting For Several Days - Several Lasting Days - Training Courses Lasting Several Days - Conference Lasting Several Days - Lasting Several Weeks - Lasting Several Hours - Lasting Up To Several Weeks - Several Hours Lasting -