Translation of "experienced leadership" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

experienced a experienced a
Същата доза, Същата доза,
experienced a experienced a
допълнително една допълнително една
Leadership.
Лидерски качества.
Well, leadership.
Така че, от какво друго се нуждаете?
First, leadership.
Първо, лидерство.
Leadership matters.
Лидерството е важно.
a leadership
ръководството
In all this, Europe's leadership your leadership will be essential.
Ръководната позиция на Европа вашата ръководна позиция ще е особено необходима за всичко това.
Exercise your leadership.
Изявявайте се като лидери.
Failure of leadership.
Липсата на лидерство.
Magnificent leadership, Agamemnon.
Великолепно проведена атака, Агамемноне.
the mission leadership
ръководството на мисията
They're experienced.
Имат опит.
Romania elects local leadership
В Румъния се провеждат местни избори
He said, That's leadership.
Той каза
They need the leadership.
Нуждаят се от лидер.
Women and business leadership (
Жените и ръководството на предприятия (
Infliximab Experienced Patients
Trudexa Trudexa Плацебо
Infliximab Experienced Patients
Плацебо,
Therapy experienced patients
Клинични проучвания при лекувани пациенти
We've experienced that.
Преживели сме го.
He is experienced.
Той е от старата генерация.
Where noise experienced
Където има шум
Mr President I want to ask for your leadership we need active leadership, leadership that breaks with apathy and a lack of transparency.
Г н председател, искам да Ви помоля за водачество от Ваша страна нуждаем се от активно водачество, което да се разграничи от апатията и липсата на прозрачност.
This is convex lens leadership.
Това е ръководството на изпъкналата леща.
How do we view leadership?
Герои Как гледаме на ръководството?
Sort of leadership by humiliation.
Нещо като лидерство чрез унижение.
I count on your leadership.
Разчитам на водачеството Ви.
We call for your leadership.
Ние Ви призоваваме да бъдете лидери.
b) PI experienced patients
б) Пациенти, които са били лекувани с протеазен инхибитор
SQV Naive Experienced Population
нелекувана лекувана със SQV
SQV Naive Experienced Population
нелекувана лекувана със SQV
Antiretroviral Experienced Adult Patients
Възрастни пациенти, които са приемали антиретровирусно лечение
30 Therapy experienced patients
Клинични проучвания при лекувани пациенти
He's an experienced soldier.
Той е опитен войник.
Kosovo's president receives a leadership award.
Косовският президент получи награда за лидерство.
I am impressed by your leadership.
Впечатлен съм от вашите качества на ръководител.
It will depend on inspired leadership.
То ще зависи от вдъхновеното лидерство.
Since that time, under her leadership,
От този момент насам, под нейно ръководство,
So let us have some leadership.
Така че нека имаме лидерство.
What we are missing is leadership.
Това, което ни липсва, е лидерството.
We need a leadership that listens.
Нуждаем се от ръководство, което се вслушва.
The EU should therefore demonstrate leadership.
Затова ЕС трябва да поеме ръководната роля.
Now, where is the European leadership?
А къде е европейското лидерство?
Without priorities, there is no leadership.
Без приоритети няма лидерство.

 

Related searches: Experienced Leadership - Experienced In Leadership - Highly Experienced - Well Experienced - Experienced With - Experienced Professional - I Have Experienced - I Experienced - Experienced User - Most Experienced -