Translation of "extensive damage" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Although no one was injured, the blast caused extensive damage.
Макар и никой да не е бил ранен, взривът е причинил сериозни щети.
The Serbian Orthodox monastery suffered extensive damage as a result of the blaze.
Сръбският православен манастир е понесъл значителни щети от пожара.
The damage is extensive, and I call for these regions to receive emergency European aid.
Щетите са големи и аз моля тези райони да получат спешна европейска помощ.
The project, totalling nearly 16m euros, was undertaken after a 1999 earthquake caused an extensive damage.
Проектът на обща стойност близо 16 млн. евро бе започнат, след като земетресение през 1999 г. причини големи щети.
After flooding and landslides caused extensive damage throughout Bosnia and Herzegovina, two countries are extending a helping hand.
След като наводненията и свлачищата причиниха огромни щети в цяла Босна и Херцеговина, две страни протягат ръка за помощ.
The presence of extensive renal damage (eGFR 60mL min) may limit the renal response to enzyme replacement therapy.
Наличието на напреднало бъбречно увреждане (изчислена СГФ 60mL min) може да ограничи повлияването на бъбреците от ензимната заместителна терапия.
Extensive.
Тъканна токсичност екстензивна.
The extent of the destruction in Haiti was such that we really have to look not just at the damage done, but at why that damage was so extensive.
Степента на разрушение в Хаити беше такава, че ние наистина трябва не само да разгледаме нанесените щети, но и въпросът защо бяха толкова големи.
Extensive provision
Разширено прилагане
Higher infusion rates may be required in conditions with accelerated clearance during major bleedings or extensive tissue damage during surgical interventions.
По висока скорост може да е необходима при състояния, свързани с ускорен клирънс по време на големи кръвоизливи или масивни увреждания на тъканите по време на хирургични интервенции.
If you have only one sore injection site (lesion) and the tissue damage (necrosis) is not too extensive you may continue using Betaferon.
Ако имате само една възпалена област на инжектиране (лезия) и увредата на тъканите (некрозата) не е много тежка, можете да продължите да използвате Betaferon.
If you have only one sore injection site (lesion) and the tissue damage (necrosis) is not too extensive you may continue using Betaferon.
Ако имате само една възпалена област на инжектиране (лезия) и увредата на тъканите (некрозата) не е много тежка можете да продължите да използвате Betaferon.
If you have only one sore injection site (lesion) and the tissue damage (necrosis) is not too extensive you may continue using Extavia.
Ако имате само една възпалена област на инжектиране (лезия) и увредата на тъканите (некрозата) не е много тежка, можете да продължите да използвате Extavia.
Pictures and extensive links.
Pictures and extensive links.
Presystemic glucuronidation is extensive.
Глюкуронидира се в значителна степен преди да достигне системното кръвообращение.
Presystemic glucuronidation is extensive.
) 79 (. 0, 21, 0, 07, ,.
They are extensive travellers.
Те са богат туристи.
After an extensive investigation
След обширно разследване
The effects of February's disaster made themselves felt straight away, and extensive and severe damage was caused to public and private infrastructure, businesses and crops.
Последиците от бедствието през февруари се почувстваха незабавно, като на публичната и частната инфраструктура, предприятията и селскостопанските култури бяха причинени големи и тежки щети.
Damage
Поражения
Patients with renal impairment The presence of extensive renal damage may limit the renal response to enzyme replacement therapy, possibly due to underlying irreversible pathological changes.
Пациенти с бъбречно увреждане Наличието на напреднало бъбречно увреждане може да ограничи реналния отговор на ензимната заместителна терапия, вероятно поради подлежащи необратими патологични изменения.
Metabolism Aprepitant undergoes extensive metabolism.
Метаболизъм Апрепитант се метаболизира екстензивно.
13 Aprepitant undergoes extensive metabolism.
Апрепитант е подложен на екстензивен метаболизъм.
Venlafaxine undergoes extensive hepatic metabolism.
Венлафаксин претърпява значително метаболизиране в черния дроб.
It's a very extensive atmosphere.
Атмосферата му е много обширна.
'Extensive' means something entirely different.
Обхватно означава нещо съвсем различно.
On 6 August, a shoulder launched RPG fired a rocket at the house of the director and major shareholder of the Hilmo Selimovic brewery, causing extensive damage.
На 6 август от РПГ е изстреляна ракета към къщата на директора и основния акционер на пивоварната Хилмо Селимович , нанесени са значителни щети.
Has it really caused so much damage? Damage?
Толкова ли съм зле?
Hearing damage from noise Hearing damage from chemical agents Symptoms of hearing damage Audiometric testing
Увреждане на слуха от шум Увреждане на слуха от химически агенти Симптоми на увреждането на слуха Аудиометрични прегледи
Crash damage
Поражения при сблъсък
Hepatocellular damage
Панкреатит
Damage it?
Не разваляйте всичко.
Any damage?
Има ли щети?
Thunder damage!
Една мълния повреди покрива.
Ship damage
Щети по кораба
Cargo damage
Щети по товара
Other damage
Други щети
Nuclear damage
Ядрена вреда
Reversible damage
Обратимо увреждане
and furnished him with extensive means ,
и комуто отредих голямо богатство ,
21 Metabolism Aprepitant undergoes extensive metabolism.
Метаболизъм Апрепитант се метаболизира екстензивно.
49 Metabolism Aprepitant undergoes extensive metabolism.
Метаболизъм Апрепитант се метаболизира екстензивно.
Ranolazine undergoes rapid and extensive metabolism.
Ранолазин бива подложен на бърз и пълен метаболизъм.
Fisheries Control Agency more extensive powers
Агенция за контрол на рибарството разширени правомощия
It is extensive but not exhaustive.
Това не е малко, но не е всичко.

 

Related searches: Extensive Damage - Extensive Water Damage - Such Extensive Damage - More Extensive Damage - Extensive Tissue Damage - Extensive Damage Claims - Suffer Extensive Damage - Risk Of Unusually Extensive Damage - Extensive Material Damage - Salt Damage, Gas Damage -