Translation of "increased several to several tens" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Typical pressures range from one to several tens of atmospheres.
Обикновено налягането е в интервала от 1 до няколко десетки атмосфери.
It turned out that the answer was several tens of thousands in total.
Оказа се, че става дума за няколко десетки хиляди.
We are talking potentially about tens of millions, probably several hundred million dollars of investment in several facilities that we might use, Wolfowitz said.
Говорим евентуално за около десетки милиони, вероятно няколкостотин милиона долара инвестиции в някои от съоръженията, които бихме могли да използваме , каза Волфовиц.
I will give the Parliament several answers to several questions.
Ще дам отговор на някои от въпросите на Парламента.
It has several markets in several neighbourhoods.
Пещерите са убежище на няколко вида прилепи.
Export to Several Files
Експортиране в няколко файла
Several hazards, several injuries but only one risk
Няколко опасности, няколко наранявания но само един риск
Several buttons.
Няколко копчета.
Several centuries!
Няколко века!
Several languages.
На няколко езика.
Several moments.
Доста дълъг момент.
Several deflections
Няколко отразявания
Several icons
Силиций
Several icons
Хетерогенна смес, която се състои от течност и твърдо вещество.
Several patches
Няколко кръпки
There were several several of these items were disappointments.
Имаше няколко няколко от тези артикули бяха разочароващи.
People have raised tens of thousands of dollars over Twitter in a matter of days on several occasions.
Хората са набрали десетки хиляди долари чрез Туитър, за броени дни, в няколко случай.
The compensation may be increased or decreased several times during the contract period.
Компенсацията може да бъде увеличавана или намалявана няколко пъти през срока на договора.
He appeared to have several.
Явно е имал няколко.
PROVISIONS COMMON TO SEVERAL INSTITUTIONS . . . . . . .
РАЗПОРЕДБИ ОБЩИ ЗА НЯКОЛКО ИНСТИТУЦИИ . . . . . . . . . .
Provisions common to several institutions
Разпоредби общи за няколко институции
Several factors contributed to it.
За това допринасят редица фактори.
Several injury scenarios leading to several risks can be developed for virtually every product.
Практически за всеки продукт могат да бъдат разработени няколко сценария на нараняване, водещи до няколко риска.
(several records possible)
(възможни са няколко записа)
Several years, Doctor?
След няколко години ли, докторе?
Several lifetimes, actually.
За няколко живота напред съм се наслушал и нагледал.
Several days later...
Няколко дни по късно...
Several were imprisoned.
Няколко от тях бяха хвърлени в затвора.
Several webgui patches
Няколко кръпки
They've caught several.
Хванаха няколко човека.
Over several decades,
В продължение на няколко десетилетия,
Several, for me.
Няколко, за мен.
Several questions arise
Възникват няколко въпроса
For several reasons.
Поради няколко причини.
For several reasons.
По няколко причини.
Increased blood urea nitrogen (BUN) and creatinine were observed in several of these animals.
При някои от тези животни се наблюдава повишаване на серумните урея и креатинин.
Security in several cities was increased to disarm roaming gangs carrying metal bars, baseball bats and knives.
В някои градове мерките за сигурност са били затегнати, за да бъдат обезоръжени обикалящите банди, носещи метални тръби, бейзболни бухалки и ножове.
I have several to choose from.
Имам богат избор.
Several things have occurred to me.
Сетих се за няколко неща.
Kentucky is home to several seminaries.
Кентъки е щат в САЩ.
There were several steps to this.
Имаше няколко стъпки до това.
Several roads were closed to traffic.
Няколко пътни артерии бяха затворени за трафик.
Chapter 3Provisions common to several institutions
Глава IIIРазпоредби общи за няколко институции
Several stakeholders underlined the need for an increased emphasis on wine marketing and wine promotion.
Някои от заинтересованите страни подчертаха необходимостта от наблягане на търговията с вино и популяризиране на виното.
However, the increased flow of SOLVIT cases has resulted in several deficiencies with its response.
Увеличеният поток от SOLVIT случаи обаче доведе до някои неточности по отношение на решенията, които мрежата предлага.

 

Related searches: Increased Several To Several Tens - From Tens To Tens Of Millions - Several To Several Tens - Several Tens - Several Tens Of Minutes - Several Tens Of Thousands - A Several Tens - Several Tens Of Millions - Several Tens Of Bodies - Several Tens Millions -