Translation of "mobile device identifier" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mobile Device
Мобилно устройствоComment
Mobile Skeleton Device
Мобилен SkeletonComment
Contacts in Mobile Device
Контакти в мобилно устройствоComment
Calendar in Mobile Device
Календар в мобилно устройствоComment
Notes in Mobile Device
Бележки в мобилно устройствоName
Add a new mobile phone device
Добавяне на нов мобилен телефон
KDE Mobile Device Low level Hardware Driver
Драйвер в KDE за управление на ниско ниво на мобилен хардуерName
transmission of data through a mobile telephone device,
предаване на данни чрез мобилен телефонен апарат,
Identifier (Identifier)
Идентификатор (Identifier)
The device connects to PCs that run Skype and mobile phones.
Устройството се свързва към персонални компютри с инсталиран Skype и към мобилни телефони.
A blog written by a mobile device like a mobile phone or PDA could be called a moblog.
Блогът написана от мобилно устройство като мобилен телефон или PDA може да се нарече moblog .
And more, extending the Android ecosystem well beyond the typical mobile device.
И още, да разширим екосистемата Андроид извън обхвата на типично мобилно устройство.
Identifier
идентификатор
identifier
идентификатор
Identifier
Идентификатор
Identifier
Идентификатор
Please wait while KMobileTools tries to find the right device for your mobile phone.
Моля, изчакайте докато KMobileTools се опитва да намери правилното устройство за мобилния ви телефон. sms count in device homepage
Behold, patent infringement via mobile device defined as a computer which is not stationary.
Ето ви, нарушаване на патенти чрез мобилни устройства дефинирани като компютър, който не е в покой.
Unique identifier
Уникален идентификационен номер
Signature identifier
Идентификатор на подписа
User identifier
Идентификатор на потребител
Application Identifier
Идентификатор
Invalid identifier
Невалиден идентификатор
Document identifier
За държави с общ транзитен режим EORI номерът в Съюза (ако е бил издаден и е валиден към момента на подаване на декларацията) и идентификационният номер на търговеца в държава с общ транзитен режим
Procedure identifier
В поле 4 се вписва идентификаторът на режима, посочен в таблицата по долу.
Unique identifier
Единен идентификатор
Dataset identifier
Идентификатор на набора от данни
Product identifier
Идентификатори на продукта
Identifier Management
Управление на идентификатори
Identifier management
Управление на идентификатори
Unique identifier
Единен идентификатор
Flight Identifier,
идентификатор на полет,
Flight identifier,
правила на полета и вид полет,
Unique Identifier
Уникален идентификатор
External identifier
Външна идентификация
This information should be delivered to their mobile telephone or other mobile device in the manner best suited to its easy receipt and comprehension.
Такава информация следва да бъде предоставяна до техния мобилен телефон или до друго мобилно устройство по начин, най подходящ за нейното получаване и разбиране.
Running the LCD is frequently half, or more, of the power consumed by a mobile device.
Използването на LCD често е половината, ако не повече, от енергията, консумирана от мобилен телефон.
persons employed that are provided with a portable device accessing the Internet via mobile broadband connection,
наети лица, на които е предоставено преносимо устройство за достъп до интернет чрез мобилна широколентова връзка,
Data set identifier
Идентификатор на набор от данни
3 alpha identifier
3 буквен идентификационен код
3 alpha identifier
Трибуквен идентификационен код
DATA SET IDENTIFIER
ИДЕНТИФИКАТОР НА НАБОРА ОТ ДАННИ
Data set identifier
Идентификатор на набора от данни
Unique Resource Identifier
уникален идентификатор на ресурса (Unique Resource Identifier)
Unique Resource Identifier
Уникален идентификатор на ресурса (Unique Resource Identifier)

 

Related searches: Mobile Device Identifier - Unique Mobile Device Identifier - Mobile Equipment Identifier - Mobile Identifier - Identifier Mobile Phone - International Mobile Identifier - Unique Mobile Identifier - Device Identifier - Unique Device Identifier - Mobile To Mobile Communications -