Translation of "non condensable gases" to Bulgarian language:


Did you mean : non condensate gases ?

  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Hydrogen, rare gases and other non metals
I. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
Hydrogen, rare gases and other non metals
Битуми и асфалти, съдържащи по маса по малко от 60 минерални съставки
Hydrogen, rare gases and other non metals
Флуор, хлор, бром и йод
Hydrogen, rare gases and other non metals
Битуми и асфалти, съдържащи по маса 60 или повече минерални съставки
human pharmaceuticals including prescription and non prescription medicinal products or drugs and medicinal gases
биологични продукти за хуманна употреба, включително имунологични продукти, стабилни лекарствени продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма, и биотерапевтични продукти
Non electronic instruments or apparatus for measuring or checking variables of liquids or gases, n.e.s.
Лъкови струнни музикални инструменти (с изключение на цигулки)
Greenhouse gases
Парникови газове
Greenhouse gases
Приложение А към Протокола от Киото
Rare gases
Хлор
Rare gases
Битуми и асфалти, съдържащи по маса 60 или повече минерални съставки
Hot gases
Горещи газове
Rare gases
Йод
Rare gases
Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат cut backs )
Noble gases
Благородни газове
Noble gases
Благородни газове
Medical gases
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО
Auxiliary gases
Спомагателни газове
Well, some of those gases we call greenhouse gases .
Е, някои от тези газове наричаме парникови газове .
Other greenhouse gases
2 в Европа с 1 С.
Gases (ppmV 4 )
Газове (ppmV 4
Rare gases (excl. argon)
Благородни газове (с изключение на аргон)
Inert gases (Ar, N2)
Инертни газове (Ar, N2)
Emission of greenhouse gases
Емисии на парникови газове
Emissions in waste gases.
Емисии в отпадъчни газове.
It's a condensable in the atmosphere, and so recognizing this circumstance brought to the fore a whole world of bizarre possibilities.
В атмосферата може да се кондензира и откритието на това обстоятелство извади на яве цял куп странни възможности.
Mec Oxygen and Gases Factory
Mec Oxygen and Gases Factory (завод за кислород и газове)
Cleaning services of exhaust gases
73 (с изключение на 7321)
The inventory report counting gases
Доклад за инвентаризацията преброяване на газовете
Underground storage of combustible gases
Съоръжения за подземно складиране на горими газове
for non fluorinated gases, the GWP values are those published in the first IPCC assessment 3 over a 100 year period
за нефлуорирани газове са валидни стойностите на ПГЗ, публикувани в първата оценка на МГИК 3 за 100 годишен период
The Commission will know that three 'F' gases are among the six major greenhouse gases.
Комисията е запозната, че три флуорни газа са сред шестте най разпространени парникови газове.
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Нефтен газ и други газообразни въглеводороди
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Бели масла, течен парафин
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Други изолационни масла или изолаторни масла
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Масла за зъбни предавки
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Течности за хидравлични трансмисии
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
CPC 721, 722, 745, всякакви други морски дейности с търговски характер, предприемани на плавателен съд
The hot tar releases carcinogenic gases.
Горещият катран освобождава канцерогенни газове.
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта.
NACE 20.11 Manufacture of industrial gases
NACE 20.11 Производство на промишлени газове
Low calorific gases from coke oven
Нискокалорични коксови газове
Low calorific gases from blast furnace
Нискокалорични доменни газове
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Нефтени газове и други газообразни въглеводороди
combustion of waste gases and flaring,
изгаряне на отпадъчни газове и изгаряне във факел,
SOLID FOSSIL FUELS AND MANUFACTURED GASES
ИЗКОПАЕМИ ТВЪРДИ ГОРИВА И СИНТЕТИЧНИ ГАЗОВЕ

 

Related searches: Non Condensable Gases - Non Condensable Gases Ncg - Accumulation Of Non-condensable Gases - Non-condensable - Non-condensable Gasses - Condensable - Collected Volatile Condensable Materials - Condensable Vapor - Condensable Gas - Condensable Material -