Translation of "outside" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Outside - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Outside...
Навънка...
Outside.
Вън.
Outside!
Отвън!
Outside?
Отвън?
Outside!
Не! Там отвън!
Outside?
Край?
Outside?
О, отвън ли?
Outside.
Чакам те отвън.
Look, kid... What's outside is left outside.
Виж,момче...Каквото е отвън,си остава отвън.
Just outside.
Навън.
Step outside.
Кийт, излез!
Everyone, outside!
Всички навън! Бързо!
Come outside!
Излез навънl
Those outside?
Тези отвън ли?
Outside, please.
Тръгвайте, моля.
He's outside.
Отвън е.
outside range
извън обхват
Outside services
Външни услуги
Taxi's outside.
Таксито е отвън.
I'm outside.
Пред вас съм.
Stay outside.
Останете отвън.
Everybody outside!
Бързо!
Right outside.
Отвън.
Woman outside.
Жена отвън.
You, outside!
Ти се разкарай.
Outside. Yeah?
Отвън.
Driver's outside.
Шофьорът е отвън.
outside EU,
извън ЕС,
Outside Europe
Извън Европа
inside outside
Вътрешни външни
The Outside part tells us to multiply the outside terms.
Отвън означава да умножим външните членове.
Landings outside Morocco
Разтоварване на улова извън Мароко
Outside, you two.
Марш навън, вие двете!
Take him outside!
Отведете го!
Father Logan's outside.
Отец Логън е отвън.
You, wait outside!
Ти изчакай навън.
Outside the factory.
Да, около 15 00 часа.
They're outside London.
Те са извън Лондон.
Go talk outside.
Говорете навън!
I'll be outside.
Ако искате да отвърнете, ще бъда отвън.
I'll sleep outside.
Аз ще спя навън.
Wait outside, Marylee.
Почакай ме навън, Мери Ли.
Take him outside.
Изнесете го навън.
Take him outside.
Изнесете го.
Two beers outside.
Едно, две, три...

 

Related searches: Width Outside To Outside - Outside - Think Outside The Box - Outside The Box - Outside World - On The Outside - From The Outside - Outside Counsel - Outside The Scope - Just Outside -