Translation of "real serious problem" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is a real and serious problem.
Това е реален и сериозен проблем.
It is a real problem.
Това е реален проблем.
What is the real problem?
Какъв е истинският проблем?
That is the real problem.
Това е истинският проблем.
This is a real problem.
Това е сериозен проблем.
Corruption remains a serious problem.
Корупцията остава сериозен проблем.
We face a serious problem.
Изправени сме срещу сериозен проблем.
She's a real problem, that one.
Тя е същинска напаст.
Corruption is still a serious problem.
Корупцията продължава да бъде сериозен проблем.
You have a serious liver problem.
Вие имате сериозен проблем с черния дроб.
You have a serious liver problem.
Вие имате сериозни чернодробен или бъбречен проблем.
You have a serious liver problem.
Вие имате сериозни чернодробен проблем.
Now that's a really serious problem.
Това е наистина сериозен проблем.
But collision is a serious problem.
Но сблъсъкът е сериозен проблем.
Government debt is a serious problem.
Държавният дълг е сериозен проблем.
Tuberculosis is a serious economic problem.
Туберкулозата е и сериозен икономически проблем.
Be serious, like it's the real thing
Бъди сериозен, сякаш го правиш наистина.
Oil is a problem, and coal is the most serious problem.
Петролът е проблем, но въглищата са най големият проблем.
And it's a real problem for Romania.
И това е истински проблем за Румъния.
Beth There's a real problem here. Steven
Това е истински проблем тук.
That is a real problem for me.
Това наистина е проблем за мен.
There is a real problem of dysfunctionality.
Налице е реален проблем на нефункционалност.
The real problem is state sponsored lawlessness.
Истинският проблем е поддържаното от държавата беззаконие.
Watchdog most nations face serious corruption problem
Правозащитна организация Повечето страни изпитват сериозен проблем с корупцията
And this is a serious clinical problem.
И това е сериозен клиничен проблем.
Everyone knows how serious the problem is.
Всеки знае колко сериозен е проблемът.
Clearly, these issues are real, serious and tragic.
Ясно е, че тези въпроси са реални, сериозни и печални.
The real problem of this debate is a problem we have here.
Истинският проблем в това разискване го създаваме тук.
This is the real problem for bluefin tuna.
Това е истинският проблем с червения тон.
The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.
Проблемът, реалният политически проблем е как да бъде постигната тази важна цел.
This is a serious problem that merits consideration.
Това е сериозен проблем, заслужаващ внимание.
It is a very significant and serious problem.
Това е много голям и сериозен проблем.
This serious problem deserves all of our attention.
Този сериозен проблем заслужава цялото ни внимание.
I think we have a serious problem here.
Считам, че имаме сериозен проблем тук.
But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem.
Но aко оставим това настрана, ние все още имаме проблем, и това е реален проблем.

 

Related searches: Real Serious Problem - Serious Diving, Serious Fun - Serious Problem - A Serious Problem - Most Serious Problem - More Serious Problem - Serious Alcohol Problem - Face A Serious Problem - Cause Serious Problem - Constitute A Serious Problem -