Translation of "real serious problem" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is a real and serious problem.
Това е реален и сериозен проблем</b>.
Corruption remains a serious problem.
Корупцията остава сериозен проблем</b>.
We face a serious problem.
Изправени сме срещу сериозен проблем</b>.
It is a real problem.
Това е реален проблем</b>.
What is the real problem?
Какъв е истинският проблем</b>?
That is the real problem.
Това е истинският проблем</b>.
This is a real problem.
Това е сериозен проблем</b>.
Look, Ivan's problem can become your problem, real quick.
Виж, Иван проблем</b> може да стане проблем</b>, бързо.
You have a serious liver problem.
Вие имате сериозен проблем</b> с черния дроб.
You have a serious liver problem.
Вие имате сериозни чернодробен или бъбречен проблем</b>.
Now that's a really serious problem.
Това е наистина сериозен проблем</b>.
You have a serious liver problem.
Вие имате сериозни чернодробен проблем</b>.
Corruption is still a serious problem.
Корупцията продължава да бъде сериозен проблем</b>.
But collision is a serious problem.
Но сблъсъкът е сериозен проблем</b>.
Government debt is a serious problem.
Държавният дълг е сериозен проблем</b>.
Tuberculosis is a serious economic problem.
Туберкулозата е и сериозен икономически проблем</b>.
I've got a real estate problem.
Имаме проблем</b> с мястото.
She's a real problem, that one.
Тя е същинска напаст.
Be serious, like it's the real thing
Бъди сериозен, сякаш го правиш наистина.
Oil is a problem, and coal is the most serious problem.
Петролът е проблем</b>, но въглищата са най големият проблем</b>.
And this is a serious clinical problem.
И това е сериозен клиничен проблем</b>.
Watchdog most nations face serious corruption problem
Правозащитна организация Повечето страни изпитват сериозен проблем</b> с корупцията
Everyone knows how serious the problem is.
Всеки знае колко сериозен е проблем</b>ът.
Beth There's a real problem here. Steven
Това е истински проблем</b> тук.
And it's a real problem for Romania.
И това е истински проблем</b> за Румъния.
That is a real problem for me.
Това наистина е проблем</b> за мен.
There is a real problem of dysfunctionality.
Налице е реален проблем</b> на нефункционалност.
The real problem is state sponsored lawlessness.
Истинският проблем</b> е поддържаното от държавата беззаконие.
You know you've a real liquor problem?
Имаш алкохолен проблем</b>.
Clearly, these issues are real, serious and tragic.
Ясно е, че тези въпроси са реални, сериозни и печални.
The real problem of this debate is a problem we have here.
Истинският проблем</b> в това разискване го създаваме тук.
This is a serious problem that merits consideration.
Това е сериозен проблем</b>, заслужаващ внимание.
And so this is a very serious problem.
А това е много сериозен проблем</b>.
Do you get how serious this problem is?
Разбирате ли колко сериозен е проблем</b>ът?
It is a very significant and serious problem.
Това е много голям и сериозен проблем</b>.
This serious problem deserves all of our attention.
Този сериозен проблем</b> заслужава цялото ни внимание.
I think we have a serious problem here.
Считам, че имаме сериозен проблем</b> тук.
This created a real problem for these people.
Това създаде проблем</b> за тези хора, нали?
This is the real problem for bluefin tuna.
Това е истинският проблем</b> с червения тон.
The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.
Проблемът, реалният политически проблем</b> е как да бъде постигната тази важна цел.
But all that aside, we still have a problem, and it's a real problem.
Но aко оставим това настрана, ние все още имаме проблем</b>, и това е реален проблем</b>.
Nevertheless, according to the report, the problem remained serious.
Въпреки това според доклада проблем</b>ът остава все така сериозен.
Discrimination is a serious problem in Europe and beyond.
Дискриминацията е сериозен проблем</b> в Европа и извън нея.
A failure will cause the Union a serious problem.
Провал би причинил сериозен проблем</b> на Съюза.
It is Germany that has a serious credibility problem.
Германия е тази, която има сериозен проблем</b> с авторитета.

 

Related searches: Real Serious Problem - Serious Diving, Serious Fun - Serious Problem - A Serious Problem - Most Serious Problem - More Serious Problem - Serious Alcohol Problem - Face A Serious Problem - Cause Serious Problem - Constitute A Serious Problem -