Translation of "several events" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In the early Olympic Games, several team events were contested by athletes from multiple nations.
На най първите Олимпийски игри в няколко спортни събития участват отбори със състезатели от различни държави.
Several adverse events were solicited in the clinical studies and are designated with the symbol ( ).
Няколко нежелани лекарствени реакции привличат вниманието по време на клиничните изпитвания и заради това са отбелязани със символ ( ).
The event will continue for several months, featuring numerous exhibitions, folklore performances and other events.
Събитието ще продължи няколко месеца и ще включва много изложби, фолклорни представления и други.
Energy issues have been at the focal point of several key events in recent weeks.
Енергийните проблеми са в центъра на вниманието на няколко ключови събития през последните седмици.
Our work started several months ago, so before the events that are now taking place in the Arab world.
Започнахме да работим преди няколко месеца, с други думи, преди събитията, ставащи сега в арабския свят.
(LV) Mr President, the world has now been following events in Japan with compassion and concern for several weeks.
(LV) Г н председател, вече няколко седмици светът следи събитията в Япония със съчувствие и загриженост.
Several patients have received their total dose of Naglazyme at approximately twice the recommended infusion rate without apparent adverse events.
Няколко пациенти са получили общата доза от Naglazyme, с приблизително два пъти по висока от препоръчаната скорост на инфузия, без явни нежелани ефекти.
Events
СъбитияComment
Events
Събития
Events
СъбитияShort column header meaning default for new to dos
Events
Събития
events.
се е наложило прекратяване на терапията поради нежелани реакции.
The original 86,000 capacity stadium was completed in 1954 and has since been rebuilt several times for various major football events.
Оригиналният стадион, с 86 000 места, е завършен през 1954 г. и оттогава е бил обновяван няколко пъти за важни футболни събития.
The visit included several events and interaction between Mitscher crewmembers, the US Embassy and representatives of the BiH and local governments.
Посещението включваше различни прояви с участието на екипажа на Мичър , посолството на САЩ и представители на правителството на БиХ и местните управи.
Flood events in Europe, 1998 2009Number of events
Случаи на наводнения 1998 2009Брой на наводненията
On Friday of this week, 23 October, at 15.00, several thousand people will commemorate the events of 1956 again on Deák Square.
Този петък, 23 октомври, в 15,00 ч. няколко хиляди души отново ще отбележат събитията от 1956 г. на площад Deák .
The methods validated by the EU RL are specific to each transformation event irrespective of the fact that the transformation event is present in one or several GMOs containing one or several transformation events.
Валидираните от EU RL методи са специфични за всяко трансформационно явление независимо от факта, че трансформационното явление е налице в един или няколко ГМО, съдържащи едно или няколко трансформационни явления.
Hotplug Events
Comment
Thromboembolic events
Тромбоемболични инциденти
Infectious events
Инфекциозни събития
Thromboembolic Events
Обрив Еритем
Thromboembolic Events
йт
Thromboembolic Events
подкожната тъкан Съдови нарушения
Bleeding events
Събития на кървене
Neurological events
Неврологични събития
Neurological events
63 Неврологични събития
Loading events...
Зареждане на събитията...
Thromboembolic events
Плеврален излив
Thromboembolic events
10 Тромбоемболични събития
Neurological events
ба Неврологични събития
Hepatobiliary events
Хепато билиарни нарушения
Neurological events
ре Неврологични събития
Hepatic Events
Чернодробни събития
Cardiac events
2 Кардиологични събития
Cardiorenal Events
Кардио ренални прояви
Text Events
Текстови събития
Lyric Events
Текстове на песни
Display Events
Показване на събития
Upcoming Events
Comment
Downloading events
Изтегляне на събитията
Configure Events
Потребителски забележки
Multinational events.
Многонационални мероприятия.
Independent events.
Независими събития.
sports events,
спортни прояви,
Side events
Допълнителни прояви

 

Related searches: Several Events - At Several Events - Events Lasting Several Days - Was Marked By Several Events - Several To Several Tens - Several Several - Increased Several To Several Tens - Events - Adverse Events - Upcoming Events -