Translation of "several several" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It has several markets in several neighbourhoods.
Пещерите са убежище на няколко вида прилепи.
Several hazards, several injuries but only one risk
Няколко опасности, няколко наранявания но само един риск
Several buttons.
Няколко копчета.
Several centuries!
Няколко века!
Several languages.
На няколко езика.
Several moments.
Доста дълъг момент.
Several deflections
Няколко отразявания
Several icons
Силиций
Several icons
Хетерогенна смес, която се състои от течност и твърдо вещество.
Several patches
Няколко кръпки
There were several several of these items were disappointments.
Имаше няколко няколко от тези артикули бяха разочароващи.
I will give the Parliament several answers to several questions.
Ще дам отговор на някои от въпросите на Парламента.
(several records possible)
(възможни са няколко записа)
Several years, Doctor?
След няколко години ли, докторе?
Several lifetimes, actually.
За няколко живота напред съм се наслушал и нагледал.
Several days later...
Няколко дни по късно...
Several were imprisoned.
Няколко от тях бяха хвърлени в затвора.
Several webgui patches
Няколко кръпки
They've caught several.
Хванаха няколко човека.
Over several decades,
В продължение на няколко десетилетия,
Several, for me.
Няколко, за мен.
Several questions arise
Възникват няколко въпроса
For several reasons.
Поради няколко причини.
For several reasons.
По няколко причини.
Are there several hazards?
Няколко опасности ли поражда?
Several records are possible.
Възможни са няколко записа.
Several times, Imperial Highness!
Много пъти, Ваше височество.
Procurement covering several activities
Смесени поръчки, включващи една и съща дейност
Several times, you have.
Казахте няколко пъти?
This covers several years.
Това обхваща няколко години.
It took several decades.
Отнело няколко десетилетия.
Several hundred of them!
Няколкостотин!
We had several assassinations,
Имахме няколко поръчкови убийства,
We have several options.
Вместо този знак, имаме няколко възможности. Вместо да напишем 2xX, ние може да напишем 2 точка X.
Export to Several Files
Експортиране в няколко файла
Arguably, there are several.
Вероятно те са няколко.
There are several explanations.
Има няколко обяснения за това.
Several others were wounded.
Други няколко са били ранени.
Several members face arrest.
Очаква се арестът на няколко заподозрени лица.
Several components, htdig indexing
Няколко компонента, индексиране с htdig
Several countries have reported
Някои страни отчитат увеличаване на редовната или интензивната
Several things, in fact.
Всъщност няколко неща.
I'm gonna take several.
Аз бих му вкарал няколко.
Always check several features.
Винаги проверявайте няколко защитни елемента.
Several years have passed...
Няколко години покъсно...

 

Related searches: Several To Several Tens - Several Several - Increased Several To Several Tens - Several - Several Times - Joint And Several Liability - For Several Years - Several Years - Several Liability - Joint And Several -