Translation of "superior profitability" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Superior
Частично ферментирала гроздова мъст с географско означение
Superior
Хоризонт
Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)
Cancelaria Primului Ministru (Администрация на министър председателя)
Profitability ( )
Рентабилност ( )
PROFITABILITY
РЕНТАБИЛНОСТ
Lake Superior
Lake Superior
Superior technology.
Изключителна технология.
Profitability total
Рентабилност общо
Profitability OEM
Рентабилност за сегмента на ПОО
Profitability AM
Рентабилност за СП сегмента
Profitability Index
Индекс на рентабилността
Superior vena cava.
Горна празна вена.
He's my superior.
Той ми е началник.
Profitability Union industry
Рентабилност на промишлеността на Съюза
Profitability (in EU)
Рентабилност (в ЕС)
Profitability and ROI
Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
Río Guadalquivir tramo superior
Río Guadalquivir tramo superior
Why, that superior little...
Егати надменния дребен...
That's where we're superior.
Тук е нашата сила.
Río Guadalquivir tramo superior
Río Guadalquivir tramo superior
Profitability on EC sales
Рентабилност на продажбите в ЕО
Profitability of the CI
Рентабилност на производството на Общността
Prospects of future profitability
Перспективи за бъдеща рентабилност
Union industry profitability ROI
Промишленост на Съюза рентабилност и възвръщаемост на инвестициите
Profitability Index (2007 100)
Индекс за рентабилността (2007 г. 100)
Profitability of captive sales
Рентабилност на монополизираните продажби
Río Guadiana menor tramo superior
Río Guadiana menor tramo superior
Act like the superior race.
Дръж се като свръхраса.
Is Mother Superior in? Why?
Добър ден сестро.
Our trophy for superior achievement!
Нашия трофей за изключително постижение!
Second, threatening your superior officer.
Второ, обида на висшестоящ.
This is superior vena cava.
А това е горна куха вена.
My version was obviously superior.
Моята версия очевидно е надделяла.
It makes them feel superior.
Това ги кара да се чувстват повисши.
You're getting too superior, McLeod.
Възгордяваш се, Маклауд.
Río Guadiana menor tramo superior
Río Guadiana menor tramo superior
Net profitability will be achieved .
Прага на нетната печалба ще бъде постигнат през .
Prospects of future financial profitability
Перспективи за бъдеща финансова рентабилност
Profitability of the Union industry ( )
Рентабилност на промишлеността на Съюза ( )
Profitability and return on investments
Рентабилност и възвращаемост на инвестициите
Profitability EU sales to unrelated
Рентабилност на продажбите от страна на ЕС на несвързани клиенти
Profitability return on investments (ROI)
Рентабилност и възвращаемост на инвестициите (ВНИ)
Profitability on the free market
Рентабилност на свободния пазар
Her work is superior to mine.
Нейната работа е по добра от моята.
Her work is superior to mine.
Нейната творба е по добра от моята.

 

Related searches: Superior Profitability - Superior Superior - Profitability - Customer Profitability - Operating Profitability - Overall Profitability - Profitability Ratio - Business Profitability - Increase Profitability - Corporate Profitability -