Translation of "upcoming events" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Upcoming Events
Comment
Show Upcoming Events Starting
Специални случаи
Upcoming Events Configuration Dialog
Диалог за настройване на специалните случаи
Upcoming Events Summary Setup
Настройки на обобщението на писматаName
Show These Upcoming Events From Your Calendar
Специални дати от календара
More information and upcoming events www.interact eu.net
За повече информация и предстоящи събития www.interact eu.net
The Events calendar shows you upcoming events of interest in your region.
Календар на събитията . !
The Events calendar shows you upcoming events of interest in your region.
Календар на събитията показва предстоящите събития, представляващи интерес, във вашия регион.
Check the Events Calendar on the EURES portal for details of upcoming events near you.
Допълнителна информация за предстоящи събития във вашия регион можете да намерите в календара на събитията, публикуван в портала на EURES.
The city of Athens unveiled an ambitious cultural events programme for the upcoming Olympics.
Атина обяви амбициозна културна програма за предстоящата Олимпиада.
This plugin allows you to print out a list of all upcoming events and to dos.
Приставката служи за печат на бъдещи събития и задачи в списъчна форма. Name
Upcoming
След
Upcoming Special Dates
Специални случаи
Upcoming tracks count.
Колко след.
Upcoming Special Dates
Special DatesComment
Upcoming Special Dates Configuration Dialog
Диалог за настройване на специалните случаи
Upcoming Special Dates Summary Setup
Настройки на специалните случаиName
Congratulations on your upcoming nuptials, James.
Поздравления за предстоящата ти сватба, Джеймс.
Turkey Optimistic About Upcoming EU Summit
Турция е оптимистично настроена за предстоящата среща на върха на ЕС
You'll see scores and upcoming games.
Ще видите резуртати и предстоящи игри.
It depends on the upcoming elections.
Това зависи от предстоящите избори.
An upcoming star in high school baseball!
Е гимназия Boeun.
Replace the upcoming tracks with fresh ones.
Заместване на следващите записис с нови.
This will happen before the upcoming elections.
Това ще бъде извършено преди изборите.
The site became a clearinghouse of information, containing statistics on each of the themes, quotes from the public and listing past and upcoming events for the campaign.
Сайтът стана централизиран източник за информация, съдържаща статистически данни по всяка тема и съобщения за изминалите и предстоящи публични прояви в рамките на кампанията.
I hope these points are convincing and that the upcoming events, especially the next conference on SSGI and poverty, will provide ample opportunities to discuss how to proceed.
Надявам се, че тези доводи са убедителни и че предстоящите събития, особено следващата конференция относно СУОИ и бедността, ще предоставят предостатъчно възможности да обсъдим по нататъшните ни действия.
Upcoming host cities for European Capital of Culture
Бъдещи градове домакини на Европейска столица на културата
Belgrade, Pristina work on platforms for upcoming talks
Белград и Прищина работят върху платформите на бъдещите преговори
An upcoming report should determine their professional fate.
В доклад ще бъде определена тяхната професионална съдба.
Our school's honor depends on this upcoming game!
В мача е заложена честта на училището ни.
This is particularly important during the upcoming elections.
Това ще бъде от особено значение по време на предстоящите избори.
Upcoming EU US summit and Transatlantic Economic Council (
Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет (
Events
СъбитияComment
Events
Събития
Events
СъбитияShort column header meaning default for new to dos
Events
Събития
events.
се е наложило прекратяване на терапията поради нежелани реакции.
Upcoming Legislative Procedures and Communications of the European Commission
Предстоящи законодателни процедури и съобщения на Европейската комисия
Number of upcoming tracks to add to the playlist.
Брой неизпълнени записи, които да бъдат добавени в списъка.
According to Talat, two upcoming dates will be crucial.
Според Талят две предстоящи дати ще бъдат от решаващо значение.
Serbia's upcoming presidential election is in the public spotlight.
Предстоящите президентски избори в Сърбия са в центъра на общественото внимание.
Don't we need the win from the upcoming game?
Не си ли наясно, че ни е нужно да спечелим този мач?
That is a good omen for the upcoming negotiations.
Това е добър знак за предстоящите преговори.
Living Working contains practical, legal and administrative information. The Labour Market Information subsection informs about current trends in the European labour market by country, region and sector. Upcoming events for employers in the country or region selected can be found in the Events Calendar. 4
Подрубриката Информация за трудовия пазар информира за текущите тенденции на европейския трудов пазар по страни, региони и сектори.
Flood events in Europe, 1998 2009Number of events
Случаи на наводнения 1998 2009Брой на наводненията

 

Related searches: Upcoming Events - Upcoming Events Are - View Upcoming Events - Past And Upcoming Events - Upcoming Company Events - List Of Upcoming Events - Upcoming Performances And Events - Upcoming Events Within - There Are Currently No Upcoming Events. - Upcoming Events And Conferences -