Translation of "was marked by several events" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

19th century The 19th century was marked by several changes to the House of Lords.
19 век 19 век маркира няколко важни промени в Камарата на лордовете.
Sunday's elections were marked by several irregularities, but without damage to the overall voting process.
Изборите в неделя не минаха без някои нередности, които обаче не нарушиха цялостния изборен процес.
The European Day of Languages was marked on 25 September in Zagreb with short presentations in several languages.
Европейският ден на езиците бе отбелязан на 25 септември в Загреб с кратки презентации на няколко езика.
In the early Olympic Games, several team events were contested by athletes from multiple nations.
На най първите Олимпийски игри в няколко спортни събития участват отбори със състезатели от различни държави.
marked by your Lord .
белязани при твоя Господ .
It was marked very urgent.
Пише, че е спешно.
The decision was brought on by several factors.
Решението е продиктувано от няколко фактора.
The vote was marked by tension between Kosovo Serbs and Kosovo Albanians.
Гласуването беше белязано от напрежение между косовските сърби и косовските албанци.
the offence was committed by several persons acting together
престъплението е извършено от няколко лица, които са действали заедно
This was particularly marked between 2006 and 2007 when they rose by 276 .
Това е било особено ясно изразено между 2006 и 2007 г., когато той се покачи с 276 .
The anniversary of Djindjic's election as mayor was marked by the Serbian parliament.
Годишнината от избора на Джинджич за кмет бе отбелязана от сръбския парламент.
Which has several gates , and each gate is marked for every section of them .
Той има седем врати . За всяка врата има отделена група .
A series of concerts and cultural events marked Kosovo's independence anniversary on Tuesday (February 17th).
Поредица от концерти и културни събития отбелязаха във вторник (17 февруари) годишнината от независимостта на Косово.
(BG) Mr President, ladies and gentlemen, two events are marked in Bulgaria today, 10 November.
Уважаеми г н председател, колеги, на днешния 10 ноември в България се отбелязват две събития.
Trees marked by wind and sand, by sandstorms.
Дърво, белязано от пясък и вятър, пясъчна буря, след пясъчна буря.
They are clearly marked by ideology.
Те носят ясния белег на идеологията.
She was certain, with a marked coldness.
Тя е сигурно, с подчертано студенина.
His first term was marked by a severe economic crisis, social unrest and violence.
Първият му мандат се свързва с тежка икономическа криза, обществени безредици и политическо насилие.
From Serbia's viewpoint, the year was marked by strengthened co operation with neighbouring Croatia.
От гледна точка на Сърбия годината бе белязана от засилено сътрудничество със съседна Хърватия.
This two marked sides of this three marked side One marked two marked three marked,
Имат тази синя страна или тази с едно белязана страна, тези с две отбелязани страни от тези с три отбелязани страни.
Marked by death, by someone who would be God.
Тази къща, в която мъжът влиза насила е нечия, чужда къща.
Although Turkish tourism was affected by world events, there were bright spots.
Макар че турският туризъм бе засегнат от световните събития, имаше и положителни моменти.
Inspired by real events.
Вдъхновен от истински събития.
marked by your Lord for the sinful '
белязани при твоя Господ за прекаляващите .
Marked by your Lord for the excessive .
белязани при твоя Господ за прекаляващите .
New School Year Marked by Reforms, Resistance
Новата учебна година се характеризира както с реформи, така и със съпротива срещу тях
It is marked by a certain nonchalance.
Тя носи отпечатъка на някакво безгрижие.
The original 86,000 capacity stadium was completed in 1954 and has since been rebuilt several times for various major football events.
Оригиналният стадион, с 86 000 места, е завършен през 1954 г. и оттогава е бил обновяван няколко пъти за важни футболни събития.
e fiy year span between 19 March 1958 and 19 March 2008 was a period marked by numerous historic events and developments which had a significant impact on the life of Europe s citizens.
50 годишният период от 19 март 1958 г. до 19 март 2008 г. е изтъкан от множество исторически събития със съществено значение за живота на гражданите на Европа.
Now obviously, Louis XVI was not amused by this whole turn of events.
Разбира се, всичко това въобще не се нрави на Луй XVI. Разбира се, всичко това въобще не се нрави на Луй XVI.
For several weeks Mrs White was greatly helped by the psychiatric treatment.
Няколко седмици на Мисис Уайт беше оказвана значителна помощ чрез психиатрично лечение.
Usually the stadtholdership of several provinces was held by a single man.
Обикновено наместник за няколко провинции е бил един и същ човек.
The project was sponsored by the BiH Women's Association and several NGOs.
Проектът е спонсориран от Асоциацията на жените в БиХ и няколко НПО.
It was marked by the organization of the International Association for Landscape Ecology (IALE) in 1982.
През 1982 е създадена Международната Асоциациа по Ландшафтна Екология (IALE).
The Croatian president's first year was marked by regional co operation and a good neighbour policy.
Първата година от мандата на хърватския президент бе белязана с регионално сътрудничество и политика на добросъседство
Launching of the project was marked at a ceremony attended by Macedonia's prime minister, Nikola Gruevski.
Началото на проекта бе отбелязано с церемония, на която присъства премиерът на Македония Никола Груевски.
It was a simple stone marked with a cross.
Маркиран е от обикновен камък с кръст.
The event was marked simultaneously in 26 European countries.
Събитието бе отбелязано едновременно в 26 европейски държави.
London was bombed several times.
Лондон е бомбардиран няколко пъти.
London was bombed several times.
Лондон е бил бомбардиран няколко пъти.
The increase was particularly marked between 2006 and 2007 when it went up by 28 percentage points.
Това увеличение е било особено ясно изразено между 2006 г. и 2007 г., когато е достигнало 28 процентни пункта.
6 e year 2009 was also marked by increased efforts to address the impact of climate change.
2009 г. беше белязана и от повече усилия за справяне с последиците от изменението на климата.
In mid July, the level of conflict was suddenly heightened by two parallel events.
В средата на юли конфликтът внезапно се изостри от две паралелни събития.
Today's debate was prompted by the recent Iranian presidential elections and the subsequent events.
Повод за днешното разискване са неотдавнашните президентски избори в Иран и последвалите ги събития.
The period during which I was President of the European Parliament was a time marked by a historic leap for Europe.
Периодът на моето председателство на Европейския парламент съвпадна с исторически скок в развитието на Европа.

 

Related searches: Was Marked By Several Events - Several Years Were Marked - Several Events - At Several Events - Events Lasting Several Days - Several To Several Tens - Several Several - Increased Several To Several Tens - Marked - Marked In Red -