Translation of "wellness facility" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Facility - translation : Wellness - translation : Wellness facility - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Hey, Swami, what's the difference between wellness and illness?
Свами, каква е разликата между здраве(wellness) и болест(illness)?
Facility
Обект
So every year, instead of just teaching our students, we have a wellness week.
Вече знаем това. Всяка година, вместо просто да обучаваме нашите студенти, ние също имаме оздравителна седмица.
Closed aquaculture facility means a land based facility
Затворено съоръжение за аквакултури означава съоръжение, разположено на брега
manufacturing facility
дата и място на производството
Recovery facility
Съоръжение за оползотворяване на отпадъци
Training Facility
Учебни съоръжения
Facility requirements
Изисквания към помещенията
FINANCIAL FACILITY
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
Current facility
Текущи нужди
Import facility
Помощна програма за импортиране на данни
Export facility
Помощна програма за експортиране на данни
We'd been working in health and wellness, and K through 12, and the Developing World.
Работех в областта на здравеопазването, основните класове, и за развиващите се страни.
(optional) provision of the following facility online order tracking facility,
(по избор) предоставяне на следната възможност възможност за проследяване на поръчката онлайн,
(optional) provision of the following facility online order tracking facility,
(по избор) предоставяне на следната възможност проследяване на поръчката онлайн,
The Facility shall
Заемът
THE FOOD FACILITY
ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА ХРАНИ
Food Facility Instrument
Инструмент за прехрана
Test facility inspections
Инспекции на съоръженията
Farming facility description
Описание на съоръжението за отглеждане на риба
FARMING FACILITY DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
Condition Of Facility
състояние на съоръженията,
Service Facility (ServiceFacilityValue)
Съоръжение за услуги (ServiceFacilityValue)
The deposit facility
Депозитно улеснение
Standing facility a central bank facility available to credit institutions on their own initiative.The Eurosystem offers two standing facilities, the marginal lending facility and the deposit facility.
Управителният съвет включва шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на държавитечленки на ЕС, които са приели еврото.
CHAPTER 4STANDING FACILITIES 4.1 The marginal lending facility 4.2 The deposit facility
Провеждане на паричната политика в еврозоната Ноември 2008
provision of the following facility online ordering or reservation or booking facility,
предоставяне на следната възможност правене на онлайн поръчки или резервации, или на заявки,
A European microfinance facility for employment and social inclusion, called the European Progress Microfinance Facility (hereinafter the Facility), is hereby established.
Създава се европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване, наречен Европейски механизъм за микрофинансиране Прогрес (наричан по долу механизмът ).
ft. facility in Newark.
Нюарк (на англ.
Food Facility Instrument 7,0
Инструмент за прехрана 7,0
I've got no facility.
Нямах качествата.
Illiquid Assets Back Facility.
Механизъм за подкрепа на неликвидните активи.
Condition Of Facility (ConditionOfFacilityValue)
Състояние на съоръжение (ConditionOfFacilityValue)
Condition Of Facility (ConditionOfFacility)
Състояние на съоръженията (ConditionOfFacility)
Condition of Air Facility
състояние на въздушно съоръжение,
Condition of Water Facility
състояние на водно съоръжение,
Completion of Kaliningrad facility
Приключване на инструмента Калининград
The marginal lending facility
Пределно кредитно улеснение
Suspension of the facility
Прекратяване на улеснението
Name of storage facility
Име на складовото съоръжение
Address of storage facility
Адрес на складовото съоръжение
(optional) provision of the following facility online ordering or reservation or booking facility,
(по избор) предоставяне на следната възможност правене на онлайн поръчки или резервации, или на заявки,
3 points for leisure fitness activities or 5 points if the leisure fitness activity consists in a wellness centre.
с три точки при наличие на почивни фитнес занимания или с пет точки, ако почивните фитнес занимания са организирани във вид на център за фитнес, козметични и здравни процедури (wellness centre).
three points for leisure fitness activities or five points if the leisure fitness activity consists in a wellness centre.
с три точки при наличие на почивни фитнес занимания или с пет точки, ако почивните фитнес занимания са организирани във вид на център за фитнес, козметични и здравни процедури (wellness centre).
Facility based packet and circuit switched data transmission services, and facility based facsimile services
Услуги по пренос на данни с пакетна комутация и услуги по пренос на данни с верижна комутация върху собствена инфраструктура, както и факсимилни услуги върху собствена инфраструктура,

 

Related searches: Wellness Facility - The Facility To Facility - Wellness - Wellness Area - Health And Wellness - Wellness Program - Wellness Resort - Wellness Facilities - Wellness Weekend - Wellness Treatment -