Translation of "alignment of customer" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Alignment - translation : Alignment of customer - translation : Customer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alignment
Unitat de temps
Alignment
Alineació
Alignment
Alineació
Alignment
Alineament
Alignment
Alineament
Vertical alignment
Alineament vertical
X Alignment
X Alineament
Text Alignment
Alineament del text
Title Alignment
Alineació de títol
Title alignment
Alineació del títol
Panel Alignment
Alineament del plafó
Hor. Alignment
Alineament horitz.
Ver. Alignment
Alineament vert.
Vertical Alignment
Alineament vertical
p w Alignment
p w Alineament
b w Alignment
b w Alineament
m w Alignment
m w Alineament
Random text alignment
Text alineat a l' atzar
Desktop name alignment
Alineament del nom de l' escriptori
Set Horizontal Alignment
Arranja l' alineament horitzontal
Set Vertical Alignment
Arranja l' alineament vertical
Change Horizontal Alignment
Canvia l' alineament horitzontal
Change Vertical Alignment
Canvia l' alineament vertical
Reset antenna alignment.
a orientar l'antena.
Customer
És massa grossa.
DDV Sequence Alignment Viewer
Visualitzador d'alineació de seqüències DDV
Table alignment on page
Aliniament de taula a la pàgina
And, again, it's because of an alignment of the incentives.
Això és, un altre cop, per interessos comuns.
Customer 130.
Cent trenta?
Define an optional alignment parameter.
Defineix un paràmetre d' alineament opcional.
Choose the number of table columns or alignment groups.
Seleccioneu el nombre de columnes de la taula o els grups d' alineació.
The order is customer discovery, customer validation, customer creation and company building.
L'ordre és descoberta de clients, validació de clients, creació de clients i creació de l'empresa.
View multiple sequence alignment for GenBank
Visualitzeu múltiples alineacions de seqüències per al GenBank
Homing alignment factor to zero mode.
Programin factor autodireccional a 0.
Homing alignment factor to zero mode.
Factor autodireccional a 0.
Catalan speaking Customer
Sí, sí, sí, perfectament. i fins i tot s'hi pot posar un extensible si no hi capigués.
I'm a customer.
Sóc un client.
I'm a customer.
Jo sóc un client.
They're the customer.
Son els nostres clients.
The customer... Oh the potential customer also prefers cash payment
El client... el possible client pagarà directament en metàl lic.
I was the customer.
Jo era el client.
Our customer loyalty skyrocketed.
La lleialtat dels nostres clients va pujar molt.
To our first customer.
Pel nostre primer client.
Got your latest customer.
Et porto un client tocatardà.
Use these buttons to set the alignment of the titlebar caption text.
Useu aquests botons per a establir l' alineament del text de la barra de títol.

 

Related searches: Alignment Alignment - Customer Alignment - Alignment Of Customer - Alignment With Customer Needs - Alignment To Customer Needs - Customer's Alignment - Customer-orientated Alignment - From Customer To Customer - Customer By Customer Basis - On A Customer By Customer Basis -