Translation of "dismiss a claim" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Claim - translation : Dismiss - translation : Dismiss a claim - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Claim, claim, claim!
Meva, meva!
Dismiss all enlisted personnel.
Fes plegar a tothom.
Uncommissioned officers, enlisted men, dismiss!
Suboficials, soldats... Trenquin files!
It's not a claim.
No és una petició.
Who makes a claim?
Qui reclama aquest dret?
You have a good claim.
Teniu un reclam just.
Not my claim.
No pas la meva reclamació. La seva.
They claim it. They leave a symbol.
Han deixat un símbol.
I get it if you decide to dismiss me.
Si aixeques un informe, l'acceptaré.
Claim password was erroneous
Reclama que la contrasenya era errònia
Your claim is true.
La teva reivindicació és vertadera.
Your husband was a supporter of my claim.
El vostre espòs recolzava la meva petició.
You knew I had a claim to it...
Sabia que podia reclamarla...
A trueborn will always have the stronger claim.
Un fill legítm sempre tindrà més drets.
I don't claim to be a great warrior.
No dic que sigui un gran guerrer.
If I do not press my claim, my claim will be forgotten.
Si no la reclamo, la justícia que anhelo s'oblidarà.
Some claim to know everything.
Alguns diuen que ho saben tot.
Now they claim their rewards.
Ara demanen una recompensa.
You claim you trust them.
Diu que confia en ells.
No, that's what you claim.
No, això és el que tu dius.
Who will claim the prize?
Qui reclamarà el premi?
King Horik resists your claim.
El rei Horik s'oposa a la vostra demanda.
Who comes to claim her?
Qui ve a reclamarla?
I claim the Salt Throne.
Jo reclamo el Tron de Sal.
I claim the Salt Throne.
I reclamo el Tron de Sal!
Therefore, I dismiss his demand to have you branded in public.
Per tant, rebutjo la seva demanda de marcarte en públic.
All they needed was a single claim of copyright infringement.
L'únic que calia era una reclamació per violació de drets d'autor.
Any record of a Klingon claim to the Cressida system?
Hi ha cap registre de peticions per part dels klingons per dominar el sistema Cressida?
Notifications that display a dialog on your screen, that you must then dismiss, will be spoken.
Les notificacions que mostren un diàleg en la vostra pantalla, que podeu descartar, seran pronunciades.
Some people claim to know everything.
Algunes persones diuen que ho saben tot.
You must go into his claim.
Atendre un requeriment.
You cannot claim them all, Princess.
No les podeu reclamar totes, princesa.
Onward to claim what is yours!
Avanceu per reclamar el que us pertany!
I just... I can't claim ownership.
Només que... no ho puc reclamar com meu.
I'm sorry, but it's a necessary precaution against a fraudulent claim of paternity.
Em sap greu, però és una precaució necessària contra demanda de paternitat fraudulenta.
We do not claim to have a detailed answer to this.
L haurem de trobar amb els nostres socis,al final d un procés ampli i profund.
Yeah, that's a workman's comp claim, part of the union contract.
És part del contracte del Sindicat.
And 14,6 claim to believe in Pastafarianism.
I un 14,6 dels editors francesos diuen creure la religió Pastafariana.
Before anyone else can claim this honor,
Abans que ningú altra pugui reclamar aquest honor,
Why else would I assert my claim?
Per què sinó voldria reclamarne la propietat?
Both claim to be carrying my child.
Les dues proclamen que porten el meu fill.
He is coming to claim his kingdom.
Ell ve a reclamar el seu regne.
They claim salvage rights over the Defiant.
Afirmen que tenen el dret d'agafar la Defiant.
Jota Mario could claim a risk of confusion with the original work.
Jota Mario ens podria demandar per risc de confusió amb l'obra original.
On the phone you said something about a resolution to our claim?
M'ha dit alguna cosa sobre la resolució?

 

Related searches: Dismiss A Claim - Dismiss The Claim - Dismiss - Motion To Dismiss - Dismiss The Case - Dismiss A Case - Dismiss Out Of Hand - Dismiss An Appeal - Dismiss From - Dismiss The Appeal -