Translation of "do not own" to Catalan language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You do not own me.
No sóc seva.
You do not own the message server
No sou el propietari del servidor de missatges
His sins do not pardon your own.
Els seus pecats no perdonen pas els vostres.
Not on their own.
No pel seu propi peu.
Do you really not know what your own husband did?
És que no saps què va fer, el teu marit?
It does not if you do not know Rjukan as his own pocket,
Coneixien Rjukan com si fos la seva mare.
Do you own this place?
Aquesta casa és teva?
You're not on your own.
No depens de tu mateixa.
Not even my own daughter.
Ni tan sols la meva pròpia filla.
Not even your own men!
Ni tan sols els seus homes!
Not for my own sake.
Per mi no.
You do not have your own contact defined in the address book.
No teniu el vostre propi contacte definit a la llibreta d' adreces.
I do, I own the rights.
Jo, jo tinc els drets.
Do they have their own beds?
Tenen els seus llits?
I do all my own stunts.
Sempre faig les escenes de risc.
Our lives are not our own.
Les nostres vides no ens pertanyen .
Certainly not by their own leader.
Si més no, pel seu propi líder.
But not on my own account.
Però no per mi.
The Dothraki do things in their own time, for their own reasons.
Els Dothraki fan les coses quan toquen, pels seus propis motius.
L was not at all aware... exercising my own self, my own purity... my own truth.
No m'adonava de res, simplement estava explorant el meu ésser... la meva puresa... la meva veritat...
Do not.
No ho feu.
Do not
No disp...
Do not ...
No hauria de...
I have my own homework to do.
Tinc que fer el meu propi treball.
Oh, do you guys own any pets?
Tenen alguna mascota?
What do you want, your own hearing?
Què vols, el teu càstig?
You each do things your own way.
Cadascun fa les coses a la seva manera.
We can do this on our own.
Ho podem fer nosaltres dos sols.
Do not do that.
No ho facis.
Do or do not.
Fesho o no.
Do not do anything.
No facis res.
It's not like you own my stuff. I don't own your stuff.
Tu no toques lo meu, jo no toco lo teu.
Note Most window managers have their own configuration and do not follow KDE settings.
Nota la majoria dels gestors de finestres tenen la seva pròpia configuració i no segueixen l' arranjament del KDE. NAME OF TRANSLATORS
Not in the darkness on my own
No en la foscor pel meu compte.
It's not confined to its own lineage.
No es limita al seu propi llinatge.
Why not at the Liberals' own office?
I no pas a la del Partit Liberal?
Can you not imagine my own humiliation?
Pots imaginarte la meva humiliació?
But you're not home Your mind is not your own
Hihaelsllumsencesos, perónohiets.
We do not sow. We do not sow.
Nosaltres no sembrem . Nosaltres no sembrem .
Do not move. Do not raise your voice.
No pugis la veu
Then I do it of my own will.
Llavors ho faig per pròpia voluntat.
Well, if you do, you're on your own.
Bé, si ho fas, estàs pel teu compte.
Since when do you light your own candles?
Des de quan encens tu mateixa les espelmes?
You would do that to your own son?
Voldries això al teu propi fill?
And how do I create my own life?
I com creo la meva pròpia vida?

 

Related searches: Do Not Own Own - Own Own - Own Name And For Its Own Account - Own Own Accord - Own Behalf And For Its Own Account - At Own Own Cost - Own A Own - In Own Name And Own Account - Own Initiative And At Their Own Risk - Acting On Own's Own -