Translation of "eccentric exercise" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Eccentric - translation : Eccentric exercise - translation : Exercise - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He's just eccentric.
Tan sols és excèntric.
Exercise
Exercici
Exercise Comparison
Exercici de Comparació
Exercise Comparison
Exercise Comparison
Exercise Comparison
Exercici de Compació
Exercise Conversion
Exercici de Conversió
Exercise Conversion
Exercise Conversion
Exercise Factorization
Exercici de Factorització
Exercise Factorization
Exercise Factorization
Exercise Factorization
Exercici de factorització
Exercise Percentage
Exercici de Conversió
Exercise Percentage
Exercise Conversion
Exercise Fractions
Exercita les fraccionsComment
Active exercise.
Exercici actiu.
Exercise Fraction Task
Exercici de Càlcul de Fracció
Not an exercise?
No és un exercici, Sr.?
Exercise your dibs.
Ocupa el teu petició.
Team Building Exercise '99
Molt estona posada no et va a durar
An exercise in futility.
Un exercici de futilitat.
He was eccentric, I admit. But only in later years.
Era excèntric, però només en els darrers anys.
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
En tercer lloc, l'exercici que anomeno assaboriment, que és un exercici molt bonic.
Sanford, you should be used to eccentric writers by now. And, in my opinion, david norliss Is just a bit more eccentric than most.
Sanford, tractes amb escriptors excèntrics últimament i tal com ho veig, en David Norliss és només una mica més excèntric que la resta.
This is not an exercise.
Capità, em temo que no es tracta d'un exercici.
This is not an exercise.
No és un simulacre.
This is not an exercise.
Això no és un simulacre.
This is not an exercise.
Això no és un exercici.
Scouting is a characterbuilding exercise.
L'Escoltisme és un mètode de construcció del caràcter.
This is a rhetorical exercise.
Aquest és un exercici de retòrica.
I get plenty of exercise!
Me'n faig un fart!
It's physically possible to exercise more.
Fer més exercici és, físicament, possible.
This isn't a second class exercise.
Aquest no és un exercici secundari.
How citizens can exercise their rights
Com poden exercir els seus drets els ciutadans
Mary's doctor advised her to exercise.
El metge de la Mary li va aconsellar que fes exercici.
It's the most chauvinistic exercise ever.
A mi em sembla un exercici patrioter descarat.
I thought it was an exercise.
Vaig creure que era un exercici.
The king will exercise that prerogative.
El Rei exercirà aquest privilegi.
I think you should exercise restraint...
Penso que hauríeu d'actuar amb moderació...
This isn't some exercise in tactics, Senator.
Quan van canviar les regles Del compromís? Este no és un exercici De tàctiques, senador.
Crushing my will to live isn't exercise!
Acabar amb les ganes de viure no n'és cap!
The Government regrets having been forced to exercise...
El Govern lamenta veure's obligat a complir...
The doctor says you need to get exercise!
El metge diu que has de fer exercici!
The more you exercise it, the stronger it gets.
Com més l'exerceixes, més fort es torna.
Incidentally, I have a very good exercise for that.
Ara que hi penso, hi ha un exercici que t'aniria bé.
Percentage in this exercise you have to calculate percentages.
Comparació en aquest exercici vós heu de comparar el valor numèric de 2 fraccions.
Combine with the exercise silent scream and tiny face.
Combiniho amb l'exercici del crit silenciós i cara contreta.

 

Related searches: Eccentric Exercise - Exercise Or Non-exercise O - Eccentric - Eccentric Shaft - Eccentric Cam - Eccentric Press - Eccentric Pin - Eccentric Wheel - Eccentric Screw Pump - Eccentric Reducer -