Translation of "fertile conditions" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Conditions - translation : Fertile - translation : Fertile conditions - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Fertile soil.
Terra fèrtil.
You're still fertile.
Encara ets fèrtil.
You have a fertile mind.
Tens una bona imaginació.
Conditions
Condicions
One in 20 will remain fertile.
Un de cada 20 seguirà fèrtil.
Initial Conditions
Condicions inicials
Race Conditions
Condicions d' anticipació
It's conditions.
És la crisi.
Match all conditions
Coincideixen totes les condicions
Membership conditions a.
Condicions per a l adhesió d acord amb els procediments constitucionals de cada país.
Error parsing device conditions
Error en analitzar les condicions del dispositiu
Range marking the conditions
Interval que indica les condicions
Market conditions were fantastic.
Les condicions de mercat eren fantàstiques.
And in this conditions
I en aquestes condicions
Mm, conditions are perfect
Condicions perfectes
But I have conditions.
Però tinc algunes condicions.
Their lands are the most fertile in the Seven Kingdoms,
Les seves terres són les més fèrtils dels Set Regnes,
And we had three conditions.
Teníem tres condicions.
But the conditions for compassion to be activated, to be aroused, are particular conditions.
Però per tal que les condicions per la compassió s'activin, perquè s'estimulin, s'han de donar unes circumstàncies específiques.
Janus effects 9095 of the population, leaving only one in 20 fertile.
Janus tindrà efectes sobre el 90 o 95 per cent de la població, deixant fèrtil només un de cada 20.
Yeah, their main objective, of course, is to find a fertile doe.
Sí, el seu principal objectiu és trobar una femella fèrtil.
Of course the conditions are deplorable.
És clar que les condicions són deplorables.
Meet All of the following conditions
Aparella amb totes les condicions següents
Meet Any of the following conditions
Aparella amb qualsevol de les condicions següents
None of these conditions are met
No es compleix cap d' aquestes condicions
Match Any of the following conditions
Fes coincidir amb qualsevol de les condicions següents
Match All of the following conditions
Fes coincidir amb totes les condicions següents
Make windows translucent under different conditions
Torna translúcides les finestres en diverses condicionsName
So now, look at inner conditions.
Doncs ara mirem a les condicions internes.
Those are just auxiliary, help conditions.
Només són condicions que ens ajuden.
What happened in those three conditions?
Què va passar en aquelles tres condicions?
They're wonderful conditions. They really are.
Molt bones condicions.
Under the conditions of this relationship,
En les condicions d'aquesta relació,
And expect whiteouts and blizzardlike conditions.
I s'espera un bloqueig total causat per la neu i la tempesta.
But I have, uh, two conditions.
Però tinc dues condicions.
I don't like kisses with conditions.
No m'agraden els petons amb condicions.
Set cell style based on certain conditions
Estableix el format de la cel la segon diferents condicions
Other conditions show people the future self.
Hi ha altres condicions que mostren el jo futur.
Well, conditions are bad everywhere these days.
Era un home molt ric ... amb un quart de milió d'acres a Crimea, i un esportista apassionat.
Creating the conditions Selecting indicators European cooperation
Creació de les condicions adequades Selecció d indicadors Cooperació europea Conclusions
It's difficult to think under these conditions.
Es difícil pensar en aquestes condicions.
I will not work under these conditions.
No treballaré sota aquestes condicions.
We can't reach Kursk under this conditions.
No podrem arribar a Kursk.
Indicator applet for current weather conditions in China
Miniaplicació de meteorologia per la Xina
Only practice vocabulary that fulfills the following conditions
Entrena només aquell vocabulari que satisfaci les següents condicions

 

Related searches: Fertile Conditions - Fertile - Fertile Ground - Fertile Soil - Fertile Crescent - Fertile Land - Fertile Days - Fertile Plains - Fertile Period - Fertile Valley -