Translation of "for stalking" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

For stalking - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I wasn't stalking you.
No t'assetjava.
Oh, Shrimpie's not stalking.
Gambeta no va de caça.
He's been stalking me.
Em segueix com un gosset.
Are you stalking me?
Que m'assetges?
Because you're going stalking, Mr Molesley, and stalking does not involve shotguns.
Perquè anam de passeig, Sr. Molesley i anar de passeig no implica portar armes.
Aren't stalking behaviors pretty diverse?
El comportament dels acosadors no es bastant variat?
It's probably Mel stalking us.
Probablement sigui Mel acorralantnos.
Lila, it looks like someone's been stalking you for years.
Lila, sembla que algú ha estat encalçant durant anys.
You've been stalking her. Look, guy.
L'has estat encalçant.
What are you, like, stalking me?
Què fas? Que em segueixes?
What, are you stalking me now?
Què, ara m'estàs assetjant?
But I think someone's stalking me.
Crec que algú m'està assetjant.
Stalking is a major problem in this country.
L'encalçanament es un gran problema en aquest país.
That's why you had your bodyguard stalking me.
Per això el teu guardaespatlles em seguia.
He didn't hate me for stalking him... any more than I hated him for trying to charge me.
T'ho diré el que jo tenia en la meva ment.
Matthew's asked me to go out stalking with him tomorrow.
En Matthew m'ha demanat si demà aniré a caçar amb ell.
It's possible that he's out there stalking his next victim now.
Pot ser que ara ja estigui assetjant la propera víctima.
Stalking the halls of that house, waiting for a moment alone with the thing that was her son.
Aguaitant els passadissos d'aquesta casa, esperant un moment tot sol amb la cosa que una vegada va ser el seu fill.
Stalking producers, actors, 'movie stars', going to clubs hoping to see a star, with my pictures, karate magazines.
Seguir els productors, els actors, les estrelles, als vespres anar a les discoteques, amb les fotos, el karate i les revistes de karate.
Darling, E scape wants to do a segment on you this evening on the stalking event. I told them yes.
Carinyo... ..Escape volen fer una part amb tu... ..aquesta tarda amb el fet dels encalçadors.
I go in their homes. And we do this worldwide, and we follow them around town with video cameras. It's kind of like stalking with permission.
Vaig a casa seva, i això ho fem arreu del món, i els seguim per la seva ciutat amb càmeres de vídeo. és com perseguir los però amb permís.
For, for, for
Per, per a, per a
For..wards, For..wards, For..wards, For..wards!
Cap endavant! Cap.. endavant! Cap... endavant!
For you, for Matt, for everyone.
Per tu, per en Matt, per tots.
For Elise. For Elise.
Per Elise. Per Elise .
For who For Junior?
Per qui... per en Junior?
For shame! For shame!
Quina vergonya!
For this, for everything.
Per això, per a tot.
for
per a
for
perTitle of the game line 3
For
Estr...
For?
Per?
For you or for them?
Per a tu o per a ells?
For me or for you?
Per mi o per tu?
For coming back for me.
Per tornar per mi.
For, um... for Maxine Seagrave?
Per a... Maxine Seagrave?
For for Pearl, the Chief.
De la Pearl, l'inspector en cap.
For better or for worse.
Sigui per bé o per mal.
For you and for Ethan and for this project.
Per tu i per Ethan i per aquest projecte.
I'm sorry for everything for not being here, for taking all this for granted.
Ho sent per tot. Per no ser ací, per donarho tot per fer.
woman waited for woman man looked for woman for man
La dona espera la dona. L'home cerca la dona per a l'home.
Backend for Cantor for testing purposes
Dorsal per al Cantor, per a fer provesName
For the rats, not for you.
Per als ratolins, no per a tu.
For that, be voluntary for you.
Tu seràs un dels voluntaris.
For the war...for the country...
Per la guerra... Per la pàtria...

 

Related searches: Stalking - Stalking Horse - Stalking You - Stalking Her - For Stalking - A Stalking Horse - Victim Of Stalking - Stalking Prey - Stalking Hunt - Stalking Over -