Translation of "furniture furniture" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Furniture - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No furniture!
No hi ha mobles.
The furniture.
Els mobles.
Where's the furniture?
On són? Eh?
Took the furniture?
Què vol dir que se'ls va emportar?
He broke furniture.
Va trencar alguns mobles.
My good old furniture!
Els meus mobles vells temps!
Furniture maker, jeweler, et cetera.
Fabricant de mobles, joier, etc....
Why would fish need furniture?
Que els guixés què hi té a veure?
Why give furniture to fish?
Home, I'altre di'ctor xe'ls devia emportar. Per què diu que els va guixar?
I was painting the baby furniture...
Explica. Estava pintant els mobles del bebè.
That's the wisdom of Chinese furniture.
És com saviesa xina en mobles.
He's put the sperits into the furniture....
Ha posat el sperits en els mobles ....
There's gonna be some furniture delivered? Yeah.
Així que, hi haurà un lliurament de mobles?
The Shtis lent me furniture. They're very nice.
La gent d'aquí m'ha deixat els mobles.
Ah, well. At least the furniture was usable.
Si més no, es podran fer servir els mobles.
We don't want to lose any under the furniture.
No volem que se'n perdi per sota dels mobles.
Maybe get some rattan furniture, a nice throw rug?
Potser uns mobles de vímet i una catifa alegre.
Just because it ain't rolling, don't make it furniture!
Que no es mogui no vol dir que sigui un moble.
All the furniture is set along with ankledeep carpets.
Les catifes són molt suaus.
By the way, I had to throw in the furniture.
A propòsit, vaig haver de afegir els mobles.
I've got what my father used to call furniture disease.
Tinc el que el meu pare solia trucar la malaltia del mobiliari .
Ennahdha's office was ransacked and its furniture burned in the street.
L'oficina d'Ennahdha ha estat saquejada i els mobles cremats al carrer.
L pacing the corridors, howling at shadows and furniture and ghosts!
... caminant pels passadissos Aullándole a les ombres, mobles i fantasmes!
Mr. Hall's compliments and the furniture upstairs was behaving most extraordinary.
Felicitacions senyor Hall i el pis de dalt de mobles s'estava comportant més extraordinaris.
You know, I think we actually kept half that furniture, too.
Sap, crec que encara tenim la meitat del mobiliari.
CHARLOTTE Kate got the money, the cars, the art, the furniture.
La Kate obté els diners, els cotxes, els quadres, els mobles.
They broke expensive hospital equipment and furniture besides vandalizing the operation theatre.
Van trencar equipament mèdic molt valuós i mobiliari, a més de destrossar la sala d'operacions.
They used to be carpenters, furniture builders, dating back to the colonies.
Solien ser fusters, ebenistes, durant l'època de les colònies.
Moody boys build furniture and the Amish mills have been driving down their prices.
Els nois de Moody fabriquen mobles i els Amish han estat baixant els seus preus.
In his condition he could not function without the beneficial influences of his furniture.
En la seva condició que no podria funcionar sense la influència beneficiosa de la seva mobles.
There were curious pieces of furniture and curious ornaments in nearly all of them.
Hi havia peces curioses de mobles i adorns curiosos en gairebé tots ells.
nawaat thousands of protesers in Gafsa . Ennahdha office was ransacked, furniture and documents were burned
L'oficina d'Ennahdha ha estat saquejada i els mobles i els documents cremats.
Yes, but was it possible to sleep through that noise which made the furniture shake?
Sí, però era possible a través del somni que el soroll que va fer tremolar els mobles?
Moreover, for the most part they had brought with them their own pieces of furniture.
D'altra banda, en la seva major part havien portat amb ells les seves pròpies peces de mobles.
Okay, great, I'm having some furniture delivered and I may not be here, so, oh
Fantàstic. Em lliuraran uns mobles demà i potser no hi seré aquí, així que...
For those living in Yanji, they felt their furniture shaking and some offices evacuated their employees.
Els que viuen a Yanji van veure com els mobles tremolaven i evacuaven a treballadors d'algunes oficines.
She was inclined to think the whole business nonsense perhaps they were just moving the furniture about.
Ella s'inclinava a pensar que el sentit de negoci sencer potser no eren més que moure els mobles voltant.
And IKEA is a store with kind of okay furniture that takes a long time to assemble.
IKEA té mobles més o menys bons que trigues molt a muntar.
Like this house. Designer magazines conspicuously placed expensive modern furniture, plasma TV. Behind the curtains, water damage.
El mateix passa amb la casa .revistes de disseny Ubicades estratègicament sobre mobles moderns i cars, televisor de plasma... però al darrera de les cortines, Filtracions.
These forms are more agreeable to the fancy and imagination than fresco paintings or other the most expensive furniture.
Aquestes formes són més agradables a la fantasia i la imaginació de pintures al fresc o altres mobles de la més cara.
I mean, he's got an IQ of 60, so he should only be allowed to harvest vegetables or repair furniture.
Té un coeficient de 60, així que nomñes hauria d'estarli permès cultivar vegetals o reparar mobles.
There were embroidered hangings on the wall, and inlaid furniture such as she had seen in India stood about the room.
El pavelló era brodat a la paret i mobles amb incrustacions com la que havia vist a l'Índia estaven al voltant de l'habitació.
But when I finish it, I seem to like those IKEA pieces of furniture more than I like other ones. (Laughter)
Però quan ho acabo, sembla que m'agraden més els d'IKEA que altres mobles.
This purchase included mining and hunting rights, ownership of all land on the island, and a castle with no furniture included.
La compra incloïa drets de mineria i caça, propietat de tots els terrenys de l'illa i un castell que no estava moblat.
The furniture was scattered about in every direction, with dismantled shelves and open drawers, as if the lady had hurriedly ransacked them before her flight.
Els mobles eren escampats en tots els direcció, amb prestatgeries desmuntades i oberta calaixos, com si la senyora tenia pressa saquejat abans del seu vol.

 

Related searches: Furniture Furniture - Furniture - Office Furniture - Outdoor Furniture - Furniture And Fixtures - Home Furniture - Upholstered Furniture - Furniture Industry - Furniture Design - Patio Furniture -