Translation of "furniture industry" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Furniture - translation : Furniture industry - translation : Industry - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No furniture!
No hi ha mobles.
The furniture.
Els mobles.
Where's the furniture?
On són? Eh?
Took the furniture?
Què vol dir que se'ls va emportar?
He broke furniture.
Va trencar alguns mobles.
Travel industry.
Indústria de viatges.
My good old furniture!
Els meus mobles vells temps!
Furniture maker, jeweler, et cetera.
Fabricant de mobles, joier, etc....
Why would fish need furniture?
Que els guixés què hi té a veure?
Why give furniture to fish?
Home, I'altre di'ctor xe'ls devia emportar. Per què diu que els va guixar?
I was painting the baby furniture...
Explica. Estava pintant els mobles del bebè.
That's the wisdom of Chinese furniture.
És com saviesa xina en mobles.
News Industry Text Format
Format de text de la indústria de notícies
Industry, games, cranes, Shiloh.
Quin és el verdader preu de la pau verdadera? La meua gent no té esperança per quelcom millor.
No, the embassy industry.
No, de la indústria de les ambaixades
I admire your industry.
Admiro la vostra diligència.
He's put the sperits into the furniture....
Ha posat el sperits en els mobles ....
There's gonna be some furniture delivered? Yeah.
Així que, hi haurà un lliurament de mobles?
Models can come from industry.
Els models poden tenir l'origen a la indústria.
He's in the entertainment industry.
Està a l'industria de l'espectacle.
I'm in the service industry.
Estic al sector serveis.
The Shtis lent me furniture. They're very nice.
La gent d'aquí m'ha deixat els mobles.
Ah, well. At least the furniture was usable.
Si més no, es podran fer servir els mobles.
Monopoly of the online sex industry
Monopoli de la indústria sexual en línia
That's the true industry for poets.
Aquesta és la veritable indústria dels poetes.
Trade and industry takes 43 billion.
El comerç i la indústria se'n emporten 43 bilions.
Escort is more the industry term.
Acompanyant és el terme del sector.
And yet, 64 percent of the world's GDP today is in that intangible industry we call service, the service industry, the industry I'm in.
Així i tot, el 64 per cent del PNB del món d'avui és aquesta indústria intangible que anomenem serveis, l'indústria dels serveis, l'indústria en la que estic.
Just because it ain't rolling, don't make it furniture!
Que no es mogui no vol dir que sigui un moble.
We don't want to lose any under the furniture.
No volem que se'n perdi per sota dels mobles.
Maybe get some rattan furniture, a nice throw rug?
Potser uns mobles de vímet i una catifa alegre.
All the furniture is set along with ankledeep carpets.
Les catifes són molt suaus.
The news industry is at a crossroads.
L'industria de les noticies és a una cruïlla .
This is a tough industry, you know.
Esta es un industria muy dificil
Well, I'm already into the music industry.
I, a més, estic ficada al mòn de la indústria musical.
That's common in that kind of industry.
És habitual en aquesta mena d'indústria.
By the way, I had to throw in the furniture.
A propòsit, vaig haver de afegir els mobles.
I've got what my father used to call furniture disease.
Tinc el que el meu pare solia trucar la malaltia del mobiliari .
It matters because the health care industry is the second most energy intensive industry in the United States.
Té importància perquè la indústria que promou la salut és la segona indústria de major consum energètic als Estats Units.
Now I work in the solar technology industry.
Jo treballo en la indústria de la tecnologia solar.
On the bank of the Industry and Credit.
Al banc de la Indústria i del Crèdit.
so just be aware of that. Recording industry?
De la indústria musical?
The Tiger Shrimp industry is destroying Mangrove forests.
La industria de la gamba tigre està destruint el manglars.
There's a new industry in town, a 22 billion dollar, 2.2 billion sq. ft. industry that of personal storage.
Aquí hi ha una nova empresa, una empresa de 16 mil milions d'euros i de 205 milions de m² només d'emmagatzematge personal.
Ennahdha's office was ransacked and its furniture burned in the street.
L'oficina d'Ennahdha ha estat saquejada i els mobles cremats al carrer.

 

Related searches: Furniture Furniture - Furniture Industry - Wood And Furniture Industry - Wooden Furniture Industry - For Furniture Industry - Furniture Making Industry - Wood Furniture Industry - Upholstered Furniture Industry - Kitchen Furniture Industry - Furniture Supply Industry -