Translation of "furniture supply industry" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No furniture!
No hi ha mobles.
The furniture.
Els mobles.
Where's the furniture?
On són? Eh?
Took the furniture?
Què vol dir que se'ls va emportar?
He broke furniture.
Va trencar alguns mobles.
We are talking about an energy that can supply our industry for years to come.
Estem parlant d'una energia que proveiria la nostra indústria durant anys.
Supply run.
Només per agafar subministres.
Travel industry.
Indústria de viatges.
My good old furniture!
Els meus mobles vells temps!
Supply was limited.
N'hi havia poca al camp, senyor.
The supply window!
La finestra del magatzem.
Furniture maker, jeweler, et cetera.
Fabricant de mobles, joier, etc....
Why would fish need furniture?
Que els guixés què hi té a veure?
Why give furniture to fish?
Home, I'altre di'ctor xe'ls devia emportar. Per què diu que els va guixar?
Please supply a password.
S' ha trobat un error al comunicar se per ssh.
Must supply a filename.
Cal subministrar un nom de fitxer.
KIO data supply error.
Error en proporcionar les dades a KIO.
McCoy has a supply!
En McCoy té un subministrament!
I was painting the baby furniture...
Explica. Estava pintant els mobles del bebè.
That's the wisdom of Chinese furniture.
És com saviesa xina en mobles.
News Industry Text Format
Format de text de la indústria de notícies
I admire your industry.
Admiro la vostra diligència.
Industry, games, cranes, Shiloh.
Quin és el verdader preu de la pau verdadera? La meua gent no té esperança per quelcom millor.
No, the embassy industry.
No, de la indústria de les ambaixades
He's put the sperits into the furniture....
Ha posat el sperits en els mobles ....
There's gonna be some furniture delivered? Yeah.
Així que, hi haurà un lliurament de mobles?
No supply wagons, no reinforcements.
Cap carro de subministrament, cap reforç...
Yes, and maintaining supply lines
Sí, i si mantenim els subministraments...
Must supply a layout name.
Cal subministrar un nom de disposició.
Must supply a widget name.
Cal subministrar un nom d' estri.
Must supply a valid parent.
cal subministrar un superior vàlid.
The apothecary could supply it.
L'apotecari ens ho pot proporcionar.
Models can come from industry.
Els models poden tenir l'origen a la indústria.
I'm in the service industry.
Estic al sector serveis.
He's in the entertainment industry.
Està a l'industria de l'espectacle.
The Shtis lent me furniture. They're very nice.
La gent d'aquí m'ha deixat els mobles.
Ah, well. At least the furniture was usable.
Si més no, es podran fer servir els mobles.
The best that Paris can supply
El millor que París pot oferir.
Supply a username and password below.
A sota, introduïu un nom d' usuari i una contrasenya.
Supply officer? Yeah, you got it.
Oficial de Subministrament?
Simply supply and demand at work.
És una qüestió d'oferta i demanda.
This is not a supply run!
No és un viatge per provisions!
Monopoly of the online sex industry
Monopoli de la indústria sexual en línia
That's the true industry for poets.
Aquesta és la veritable indústria dels poetes.
Trade and industry takes 43 billion.
El comerç i la indústria se'n emporten 43 bilions.

 

Related searches: Furniture Supply Industry - Furniture Furniture - Furniture Industry - Wood And Furniture Industry - Wooden Furniture Industry - For Furniture Industry - Furniture Making Industry - Wood Furniture Industry - Upholstered Furniture Industry - Kitchen Furniture Industry -