Translation of "heavy timber construction" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Construction - translation : Heavy - translation : Heavy timber construction - translation : Timber - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

From construction site to construction site.
D'obra en obra.
Quartersaw the timber and start building.
serreu la fusta i comenceu a construir.
Cancel Construction
Cancel la la construcció
Repeat Construction
Repeteix la construcció
Heavy
Intens
Heavy
Dens
Heavy!
Pesades!
Heavy?
La pesant?
Network Construction Game
Joc de construcció en xarxa
Network Construction Game
Joc de construcció de xarxesComment
A construction site?
És una obra en construcció?
Fracturing the skull... Taking out the timber log ...
crani esclafat, cames arrencades...
It'll take us weeks to find the timber.
Necessitaríem setmanes per aconseguir la fusta.
Start of the construction
Inicia la construcció
The Westside's got construction.
West Side està en obres.
I am in construction.
Estic a la construcció.
The construction is different.
La construcció és diferent.
heavy drizzle
plovisqueig intensweather condition
heavy rain
pluja intensaweather forecast
heavy snow
nevada intensaweather forecast
heavy showers
ruixats intensosweather forecast
heavy thunderstorm
tempesta elèctrica intensaweather condition
heavy shower
ruixat intensweather forecast
Heavy Drizzle
Plovisqueig intensweather condition
Heavy Hail
Calamarsa intensaweather condition
Heavy Rain
Pluja intensaweather forecast
Heavy Rainshower
Ruixat intensweather condition
Heavy Snow
Nevada intensaweather forecast
Heavy Snowshower
Precipitació de neu intensaweather condition
Heavy Metal
Heavy Metal
He's heavy.
Vinga, que pesa molt.
Heavy casualties.
Hi ha hagut moltes baixes.
Medium heavy.
La semipesant.
He's heavy.
Com pesa.
It's heavy!
És pesat!
Heavy water?
Aigua pesada?
The construction boss show up?
Ha arribat el cap de construcció?
He runs a construction company.
Té una empresa de construcció.
He'd been a construction contractor.
Era contractista de la construcció.
For immediate construction. 11 months.
D'immediata construcció O sigui, ens quedarem 11 mesos.
On Sorgenfri there's new construction.
A Sorgenfri hi ha una nova edificació.
It was under construction before.
Ja estava en construcció abans.
Now it's more under construction.
Ara encara està més en construcció.
heavy freezing drizzle
plovineig de forta intensitatweather condition
heavy rain snow
pluja intensa, neuweather condition

 

Related searches: Heavy Timber Construction - Timber And Non-timber Products - Illegally Harvested Timber Or Timber Products - Timber And Timber-based Products - All Timber And Timber Products - Timber To Timber Connection - Timber To Timber Joints - Heavy Timber - Heavy Timber Frame - Timber Construction -