Translation of "kitchen furniture industry" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Furniture - translation : Industry - translation : Kitchen - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No furniture!
No hi ha mobles.
The furniture.
Els mobles.
Kitchen
GatetName
Where's the furniture?
On són? Eh?
Took the furniture?
Què vol dir que se'ls va emportar?
He broke furniture.
Va trencar alguns mobles.
Travel industry.
Indústria de viatges.
Uh, kitchen.
A la cuina.
Nice kitchen.
Una cuina maca.
Kitchen wench.
Una noia de cuina.
My good old furniture!
Els meus mobles vells temps!
Furniture maker, jeweler, et cetera.
Fabricant de mobles, joier, etc....
Why would fish need furniture?
Que els guixés què hi té a veure?
Why give furniture to fish?
Home, I'altre di'ctor xe'ls devia emportar. Per què diu que els va guixar?
In the kitchen.
A la cuina.
A kitchen wench?
Una noia de cuina?
Here the kitchen.
Això és la cuina.
The kitchen clear.
Tot bé a la cuina.
I was painting the baby furniture...
Explica. Estava pintant els mobles del bebè.
That's the wisdom of Chinese furniture.
És com saviesa xina en mobles.
News Industry Text Format
Format de text de la indústria de notícies
I admire your industry.
Admiro la vostra diligència.
Industry, games, cranes, Shiloh.
Quin és el verdader preu de la pau verdadera? La meua gent no té esperança per quelcom millor.
No, the embassy industry.
No, de la indústria de les ambaixades
Trap one, kitchen secured.
Trampa u, cuina assegurada.
The new kitchen maid.
La nova ajudant de cuina.
Yes. In the kitchen.
A la cuina.
She's in our kitchen?
Aquí a la cuina?
In the kitchen, sir.
On és? A la cuina, senyor.
That's the kitchen, huh?
Aquesta és la cuina, eh?
Go to the kitchen.
Cap a la cuina.
Is this the kitchen?
Això és la cuina?
Usually, they're kitchen knives.
De cuina, gairebé sempre.
Go to the kitchen!
Vés a la cuina.
He's put the sperits into the furniture....
Ha posat el sperits en els mobles ....
There's gonna be some furniture delivered? Yeah.
Així que, hi haurà un lliurament de mobles?
Models can come from industry.
Els models poden tenir l'origen a la indústria.
I'm in the service industry.
Estic al sector serveis.
He's in the entertainment industry.
Està a l'industria de l'espectacle.
Queue outside a soup kitchen.
Cua d'espera davant d'un menjador social.
Bring it to the kitchen.
Joss Tufton Què és això?
Ask them in the kitchen.
Pregunta a la cuina.
That was a kitchen knife.
Era un ganivet de cuina.
Your gardener, your kitchen maid...
El teu jardiner, la teva cuinera...
And here is the kitchen.
L la cuina.

 

Related searches: Kitchen Furniture Industry - Kitchen To Kitchen - Kitchen Furniture - Manufacture Of Kitchen Furniture - Kitchen Furniture Applications - Furniture Kitchen - Association Of Kitchen, Furniture And Furnishing Retailers - Manufacturer Of Kitchen Furniture - Rigid Kitchen Furniture - Furniture Furniture -