Translation of "lashing material" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Lashing - translation : Lashing material - translation : Material - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I was lashing out.
L'únic que feia era atacar.
material
material
Material
Material
Well, he's lashing out for a reason.
Be, ell dona cops per alguna raó.
Archive material
Material d' arxiu
material map
mapa de material
Material Map
Mapa de materials
material declaration
declaració de material
Key Material
Material de clau
girlfriend material?
Què, doncs? Candidata a xicota formal?
Material versus method.
Diferència entre el material i el mètode.
A nonreflective material.
Algun material que no els reflectís.
You're sign material.
Tu ets material per a cartells.
It influences material properties.
Lanostraconsciència influeixlagent.
That's not sexy election material.
No és un tema electoral prou engrescador.
Have you read the material?
Has llegit l'informe?
He swung towards the door, lashing his tail and growling to himself.
Es va tornar cap a la porta, assotant la seva cua i grunyint per a si mateix.
That material contained only natural signals.
El material tan sols contenia indicadors naturals.
People, machines, material... everything you need.
Gent, màquines, material, el que li faci falta.
With out Money no Raw Material.
Sense divises, no hi ha benzina ni matèries primeres.
You know how much material is?
Saps de quant estàs parlant? !
Only the biggest boys, and young ladies of eighteen and twenty, escaped lashing.
Només els nois més grans, i les senyoretes de divuit i de vint, s'escapaven del fuet.
Lexicography is really more about material science.
La lexicografia en realitat té molt a veure amb la ciència dels materials.
The brain has corridors surpassing material place.
El cervell te passadissos que superen els llocs materials.
That was a real kick and good for laughs and lashing of the old ultraviolent.
Això si que era un punt... i bo per riure i practicar l'ultraviolència.
Step 5 Setting a Material for the Ground
Pas 5 Establir un material per al terra
Step 7 Setting a Material for the Sphere
Pas 7 Establir un material a l' esfera
How did you get ahold of this material?
D'on les has tret, aquestes imatges?
Wilfred, you're not exactly dinner party guest material.
Wilfred, no ets la mena de material per a un sopar a casa.
Could you, say, instead of using material, can I take some cells along with the material, and remove a damaged piece of tissue, put a bio degradable material on there?
Podriem, diguem ne, enlloc d'emprar material, agafar cèl lules juntament amb el material, i treure un tros de teixit danyat, i posar hi material biodegradable?
This awakening is not from greed or material profit.
Aquest aixecament no és provocat per l'avarícia ni pretén aconseguir un benefici material.
They're kind of like the superheroes of material science.
Són els superherois de la ciència de materials.
And what material for a bunch of hungry artists.
Quina matèria primera per a les mans de l'artista!
Ion, candide and andreon beams converted material to energy.
Els raigs iònics produeixen la transformació de matèria en energia.
'UKN News has passed all material to Scotland Yard...'
L'UKN ha passat tot el material a Scotland Yard...

 

Related searches: Lashing Material - Lashing - Lashing Out - Lashing Strap - Lashing Points - Lashing Eye - Lashing Belt - Tongue Lashing - Lashing Capacity - Lashing Ring -