Translation of "medical specialty" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Medical - translation : Medical specialty - translation : Specialty - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specialty of the house.
L'especialitat de la casa.
Coffee's not my specialty.
El cafè no és la meva especialitat.
Lists are my specialty.
Les llistes son la meva especialitat, dispara.
Harold's specialty is rocking horses.
L'especialitat de Harold són els cavalls hamaca.
It's a local specialty. Just taste.
La ginebra és típica del nord.
My specialty is just strategic analysis.
Només sóc especialista en anàlisi estratègic.
I'm a physician... with specialty training in psychiatry and human behavior. I'm on the fulltime faculty at theJefferson Medical College.
SócDanieIMonti,metge especiaIistaenpsiquiatria.
Medical supplies
Subministraments mèdics.
My specialty isn't French, it's fucking judo.
és el judo.
Medical records manager
Gestor de registres mèdics
Was it medical?
En la medicina?
For medical research,
Per a una investigació mèdica.
My medical scanner.
Ella no és com...
Payment, medical study.
'Pagament de l'estudi mèdic'.
And... going through the mountain... well... that's my specialty.
I... foradar muntanyes... Bé, és la meva especialitat.
Medical Image (DICOM) Viewer
Visualitzador d'imatges mèdiques (DICOM)
Carlos Shuman Medical Center?
Centre mèdic Carlos Shuman?
Feces is too medical.
'Femta' és massa mèdic.
Henry Tyson's medical adjudication.
L'adjudicació mèdica d'en Henry Tyson.
Rationing, fences, medical supplies.
Racionament, tanques, subministraments mèdics.
It's your medical history.
És el teu historial mèdic.
Twitter user petakopetako responded to his comment praising his specialty
L'usuari de Twitter petakopetako va respondre al comentari elogiant la seva especialitat
analysis tool for medical images
eina d'anàlisi per imatges mèdiques
Do you have medical insurance?
Teniu assegurança mèdica?
He was refused medical treatment.
Se li va denegar un tractament mèdic.
She had no medical problems.
No tenia problemes mèdics.
Salvador Allende starts medical school
Salvador Allende entra a I'Escola de Medicina.
Get a medical capsule immediately.
Portin una càpsula mèdica, de pressa.
I couldn't pass the medical.
No vaig passar l'examen mèdic.
A little black medical book.
Un llibre de medicina negre.
My little black medical book!
Un llibre de medicina negre.
Diggle, you need medical attention.
Diggle, necessites atenció mèdica.
I'm not a medical practitioner.
No sóc cap estudiant de medicina.
You read my medical records?
Ha llegit el meu historial mèdic?
Someone have a medical kit?
Algú té una farmaciola?
Well, I'm the unit liaison. My specialty is untangling bureaucratic knots.
Be, soc l'agent d'enllaç la meva especialitat son els embolics burocràtics.
Paperless Medical Record and Practice Management
Gestió de registres i pràctiques mèdiques sense papers
Open Source Framework for Medical Simulation
Entorn de treball de codi font obert per a simulacions mèdiques
I think he needs medical attention.
Em sembla que necessita atenció mèdica.
What about my father's medical record?
I de l'historial clínic del meu pare?
Like your medical records for instance.
Com els teus expedients mèdics, per exemple.
We're waiting for the medical report.
Estem esperant que l'informe mèdic.
Looks like medical leave's over, boss.
Sembla un permís mèdic, jefe.
I'm the only medical doctor here.
Soc l'única doctora aquí.
I didn't get into medical school?
No vaig poder entrar a la facultat de Medicina.

 

Related searches: Medical Specialty - Medical Specialty Organization - Medical And Non-medical - Medical-clinic.com Or Personally With Us In The German Medical - Specialty Chemicals - Specialty Products - Specialty Store - Specialty Care - Specialty Retailer - Specialty Coffee -