Translation of "own initiative and at their own risk" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Initiative - translation : Risk - translation : Their - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Disappoint me at your own risk.
Decebem i te'n recordaràs.
on their own.
ells sols.
Wild creatures have their own rules, their own reasons.
Les criatures salvatges tenen les seves pròpies regles, les seves pròpies raons.
They can watch at their own time and pace.
I probablement l'aspecte menys apreciat de tots és la idea que la primera vegada,
Not on their own.
No pel seu propi peu.
Their own people did.
La seva pròpia gent ho va fer.
Loyal to their own.
Lleials als seus.
The Dothraki do things in their own time, for their own reasons.
Els Dothraki fan les coses quan toquen, pels seus propis motius.
Only one of their own.
Només a un dels seus.
They have their own museum.
Ténen un museu i tot.
Sought only their own survival.
Solament buscaven la seva pròpia supervivència.
I have my own scenario, other guys have their own scenarios, and that's ok at the present moment.
Jo tinc el meu panorama, altres persones tenen els seus panorames, això està bé, ara per ara.
And then they brought in their own equipment.
Si, A mes a mes, van portar els seus propis vehicles.
Own your own success.
Sigueu mestresses del vostre propi èxit .
She has her own life at school. Her own friends.
Te la seva pròpia vida a la universitat.
They did it on their own.
Ho van fer tot sols.
The Fight for their own Chapter
La lluita per un chapter propi
Everybody copes in their own way.
Cadascun li fa front a la seva manera.
Certainly not by their own leader.
Si més no, pel seu propi líder.
Bonuses, commissions, their own reality show.
Bons, comissions, el seu propi reality show .
Cults commonly have their own language.
Les sectes normalment tenen el seu propi llenguatge.
Probably, but in their own homes.
Probablement, però a les seves pròpies cases.
Do they have their own beds?
Tenen els seus llits?
they have plans of their own.
Tenen els seus propis plans.
The Zygons lost their own world.
Els Zygon van perdre el seu planeta.
Everyone gets their own bottle, understand?
Cada cap un barret, entesos?
It was through their own mothers.
Va ser a través de les seves pròpies mares.
People get to their destinations their own way.
La gent arriba al seu destí conforme pot.
Murdered at his own wedding.
Assassinat al seu propi casament.
They go back and solar electrify their own village.
Van tornar i van alimentar amb energia solar el seu poble.
and by their own standards I shall judge them.
i els jutjaré tal com ells han jutjat.
To take the blame and conceal their own involvement.
A qui culpar i que oculti la seva pròpia implicació.
L was not at all aware... exercising my own self, my own purity... my own truth.
No m'adonava de res, simplement estava explorant el meu ésser... la meva puresa... la meva veritat...
The committees mav also draw up reports on their own initiative, after requesting permission from Parliaments Bureau.
Les comissions també poden elaborar un informe per iniciativa pròpia després de sol licitar ne l'autorització a la mesa del Parlament
Others have to find their own way.
Altres han de cercar la seva pròpia sort.
The Lannisters hold prisoners of their own.
Els Lannister guardaven els seus propis presoners.
Let them get their own National Day.
Deixa'ls tenir la seva pròpia festa nacional.
Run Plasma widgets in their own window
Executa els estris del Plasma a la seva pròpia finestra
They raised him as their own son.
El van criar com si fos el seu fill.
Of corpses which devour their own flesh.
De cadàvers que devoren la seva carn.
Each one should test their own actions.
Més aviat, que cadascú examini la seva pròpia conducta.
For each should carry their own load.
Cadascú ha de fer la pròpia tasca.
And your own lives!
I les vostres vides!
He looked at his own hand.
Miró a la seva pròpia mà.
And in Lenin's period got a state of their own.
Mentre que en l'època de Lenin van aconseguir el seu propi estat.

 

Related searches: Own Initiative And At Their Own Risk - Do So On Their Own Initiative And Are Responsible - On Their Own Initiative - Do So On Their Own Initiative - To Their Own Initiative - Uses Their Own Initiative - To Act On Their Own Initiative - Rely On Their Own Initiative - Own Name And At Its Own Risk - At Their Own Risk And Peril -