Translation of "passion" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Passion - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Passion.
Passió.
Passion, commitment.
Passió, compromís.
Slowly, with passion.
A poc a poc, amb passió.
Passion lives here.
La passió viu aquí .
It's about passion.
També hi ha la passió.
Such passion, commander.
Quina passiò, comandant.
You fight with passion.
Lluites amb passió.
I admire your passion.
Admiro la vostra passió.
Cooking is a passion.
Cuinar és una passió.
It is all about passion.
Tot té a veure amb la passió.
Meraki, with passion, with love
Meraki , amb passió, amb amor
Passion is your greatest love.
La passió és el vostre amor més gran.
Romeo! humours! madman! passion! lover!
Romeo! humors! boig! la passió! amant!
It is my one passion.
Un moment, si us plau.
But where is his passion?
Però, on és la pasió?
The passion of this guy!
Quina passió aquest paio!
I mean, that's your passion.
És la teva passió.
A preillustrated crime of passion.
Ens has entregat a en Fyers, covard! En Fyers volia destruir tot el bosc per eliminarvos.
My great passion is music!
La meva gran passió és la música.
So here's a tale of passion.
Ara els explicaré una història de passió.
We need to live with passion.
Necessitem viure amb passió.
I say, Do you have passion?
Tens una passió?
You're afraid to pursue your passion.
Teniu por de perseguir la vostra passió.
And the first thing is passion.
La primera cosa és la passió.
This is a crime of passion.
Es tracta d'un crim passional.
Passion can be a frightening thing.
La passió pot ser aterridora.
It's sort of a passion now.
És un tema que m'apassiona.
Is there a fire and passion?
Hi foc i passió?
Passion, interest it's not the same thing.
La passió, l'interès... no són la mateixa cosa.
Live your dream and share your passion.
Viu el teu somni i comparteix les teves passions.
You Americans. One passion builds upon another.
Vostè ve a casa meva a les muntanyes Adirondack, veure.
There was passion to defend the government.
Hi havia tota una passió per defensar el govern.
Bastards are born of passion, aren't they?
Els bastards neixen de la passió, oi?
But my real passion is doing portraits.
Però la meva passió és fer retrats.
These are 'minling', or 'bells of passion'.
Són les campanes de la passió.
Now sound is my passion, it's my life.
El so és la meva passió, la meva vida.
Freeman Thomas says, I'm driven by my passion.
Freeman Thomas diu Em mou la meva passió.
Well, you gotta have a passion for something.
Bé, és bo tenir afició per alguna cosa.
You all have a passion that drives you.
Tots teniu una passió que us dirigeix? .
I've always had a passion for handheld weaponry.
Sempre he tingut una passió per les armes de mà.
But in business, I trust in logic, not passion.
Però en els negocis, confio en la lògica, no la passió.
Erotic couples also understand that passion waxes and wanes.
Les parelles eròtiques saben que la passió va i ve.
But passion lends them power, time means, to meet,
Però la passió els ha concedit, significa el temps, per satisfer,
The Sith rely on their passion for their strength.
Els sith treuen la força de la seva passió.
Be quiet. Love calls but once though passion of...
L'amor truca un cop, la passió...

 

Related searches: Passion - Passion For - Passion Fruit - My Passion - With Passion - Life's Passion - Passion For Excellence - Strong Passion - Passion Flower - Live With Passion -