Translation of "pressure piece" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Piece - translation : Pressure - translation : Pressure piece - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pressure
Pressió
PRESSURE
PRESSIÓ
Pressure
Pressió
Pressure!
Agafa això.
Air Pressure
Pressió de l' aire
Air pressure
Pressió atmosfèrica
pressure weight
Estils de pressió
Mouse pressure
Pressió del ratolí
Power pressure?
Pressió?
The pressure.
La pressió.
Just pressure!
Agafa això. Deixat'ho al nas.
Innercity pressure
De la Gran Poma
Innercity pressure.
De la Gran Poma.
More pressure!
Pressioneu més!
Use tablet pressure
Usa la pressió de la tauleta gràfica
Too much pressure?
Que ha perdut emoció?
She's under pressure.
Està molt pressionada.
Charlie, blood pressure.
Charlie prenli la pressió.
Piece count
Nombre de peces
Piece glued
Peça enganxada
Pressure of the Gas
Pressió del gas
use this as pressure.
No, no. Necessitem acció de palanca.
Innercity life, innercity pressure
Viu en la ciutat, en el extraradi
Innercity pressure Inner... innercity
En el... en el centre
Keep pressure on it.
Faci pressió.
Maybe the barometric pressure.
Potser la pressió baromètrica.
What's your blood pressure?
Quina pressió sanguínia tens?
Put pressure on it.
Fes pressió. Jo me'n faig càrrec.
But piece by piece, he unburdened himself.
Però pes a per, va anarse alleugerint.
Rotate Piece Clockwise
Girar la peça cap a la dreta
Move Piece Left
Moure la peça cap a l' esquerra
Move Piece Right
Moure la peça cap a la dreta
Move Piece Down
Moure la peça cap avall
Drop the Piece
Deixar anar la peca
Piece Removal Speed
Velocitat d' eliminació de les peces
Piece aspect ratio
Relació de l' aspecte de la peçaNAME OF TRANSLATORS
Z piece color
Color de la peça Z
S piece color
Color de la peça S
I piece color
Color de la peça I
T piece color
Color de la peça T
L piece color
Color de la peça L
Show next piece
Mostra la peça següent
One tenpenny piece.
Una moneda de deu penics.
Piece of shit!
Tros de merda!
Piece of shit.
Quina merda.

 

Related searches: Piece By Piece - Piece To Piece - Piece-by-piece Sale - Built Piece By Piece - Piece After Piece - Piece By Piece Control - Are Piece By Piece - Piece By Piece Production - Piece To Piece Basis - From Piece To Piece -