Translation of "racing racing equipment" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Equipment - translation : Racing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Racing Game
Joc de carreresName
2D racing game
Un joc de curses en 2D
No, no racing.
No. Re de curses.
A kart racing game
Joc de carreres amb karts
He's racing us now.
Està competint amb nosaltres ara.
3D racing cars simulator game
Simulador en 3D de curses de cotxes
3D rally racing car game
Joc en 3D de curses de cotxes de ral lis
The racing business, I suppose.
El negoci de les curses, m'imagino.
Racing horses again, aren't ya?
Tornes a les curses, eh?
That's what makes horse racing.
Aquest és l'atractiu de les curses.
Is your mind racing, too?
També et va a cent, el cap? No.
An arcade like boat racing game
Joc de curses de barques de saló de jocs electrònics
Hey, we're all racing Father Time.
Bé, tots tenim edat de pares.
2D car racing game with power ups
Joc de carreres de cotxes en 2D amb poders especials
Motor racing is a funny old business.
Les carreres de cotxes són un negoci ben antic.
Edis Jasarevic ( EdisPG), a racing commentator, added sarcastically
Edis Jasarevic ( EdisPG), comentarista de carreres, afegeix amb sarcasme
A little running around, getting our pulses racing?
Una petita persecució, per a accelerar els nostres batecs.
Well, we start our life with the racing car.
Bé, comencem la nostra vida amb el cotxe.
So motor racing is very much about attention to detail.
Es tracta, per tant, de parar atenció als detalls.
Racing against the clock to save someone's life is exciting.
Córrer contrarellotge per a salvar Una vida es emocionant.
And my heart's racing like a slow pig at a sausage factory.
I el meu cor batega com el d'un porc a una fàbrica de llonganisses.
If we profit by them... then racing is something more than a sport.
Si en traiem profit, les curses seran alguna cosa més que un esport.
like what? Hey, dad, can we get a racing stripe on the Oldsmobile?
Pare, podríem posarhi unes ratlles com a les curses, a l'Oldsmobile?
The ideal and purpose of horse racing... is to teach us lessons like this.
L'autèntic objectiu de les curses és donar lliçons com aquesta.
Busted up your ride, racing around town like you got a Mad Tyte JDM?
Et vas carregar el cotxe, corrent per la ciutat com si tinguessis un Mad Tyte japonès?
He was in Soul Plane, Racing Stripes ... he was the voice of Lightning the racehorse.
sortia en Soul Plane , Heroi a Ratlles ... Era la veu de Ratlles , el cavall de curses.
The rich, the poor, we were all there, naked, screaming, racing to the little islands.
Els rics i els pobres, hi érem tots plegats, despullats, cridant i corrent fins a les petites illes.
At least I'm not racing to a red light. ...every selfdoubt because he knows it.
Almenys no vaig corrent cap a una llum vermella.
Equipment
Equip
Equipment?
Equipament?
So this is a child, about the same age as the racing car on stage, three months old.
Aquest és un nen, aproximadament de la mateixa edat que el cotxe de l'escenari, 3 mesos d'edat.
Define Equipment...
Defineix l' equip...
Equipment check!
Reviseu l'equip!
And then today, I was meditating in the woods when my heart started racing, and my teeth started vibrating.
I llavors avui, estava meditant en el bosc quan el meu cor va començar a bategar ràpid, i les meves dents van començar a moure's.
Because like a racing car, any patient, when things start to go bad, you have a short time to make a difference.
Perquè com un cotxe de carreres, qualsevol pacient, quan les coses van malament, tens molt poc temps per reaccionar.
All the gym equipment.
Tot l'equipament de gimnàstica.
All the science equipment.
Tot l'equipament científic.
Planning, training and equipment.
Planejant, entrenant i l'equipament.
The colorful bleechures of Soldier's Field . This square is 1 kilometer wide, 1000 meters the distance a racing car can travel in 10 seconds
Els colors de Soldier's Field la distància que un cotxe de curses pot recórrer en 10 segons
Well, we rent equipment out.
Lloguer d'equipament
Sound off for equipment check!
Recompte per revisió d'equip!
Some kind of lab equipment?
Algun tipus d'equip de laboratori?
The equipment here is phenomenal.
L'equip d'allà és fenomenal.
It's in the sound equipment.
És a l'equip de so.
It's classified equipment, Ms. Smoak.
Això és equipament classificat, senyoreta Smoak.

 

Related searches: Racing Racing Equipment - Radio Equipment And Telecommunications Terminal Equipment - On Radio Equipment And Telecommunications Terminal Equipment - Railroad Equipment And Transport Equipment, N.e.c. - Other Equipment, Fixtures, Fittings And Equipment - Manufacturing Equipment Equipment - 3. Other Equipment, Factory And Office Equipment - Racing - Racing Car - Racing Team -