Translation of "racing team" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Racing - translation : Racing team - translation : Team - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Racing Game
Joc de carreresName
2D racing game
Un joc de curses en 2D
No, no racing.
No. Re de curses.
A kart racing game
Joc de carreres amb karts
He's racing us now.
Està competint amb nosaltres ara.
3D racing cars simulator game
Simulador en 3D de curses de cotxes
3D rally racing car game
Joc en 3D de curses de cotxes de ral lis
The racing business, I suppose.
El negoci de les curses, m'imagino.
Racing horses again, aren't ya?
Tornes a les curses, eh?
That's what makes horse racing.
Aquest és l'atractiu de les curses.
Is your mind racing, too?
També et va a cent, el cap? No.
An arcade like boat racing game
Joc de curses de barques de saló de jocs electrònics
Hey, we're all racing Father Time.
Bé, tots tenim edat de pares.
Team
Equip
2D car racing game with power ups
Joc de carreres de cotxes en 2D amb poders especials
Motor racing is a funny old business.
Les carreres de cotxes són un negoci ben antic.
Accerciser team
Equip de l'Accerciser
Team Development
Equip de desenvolupament
Team leader
Líder de l' equip
Development Team
Equip de desenvolupament
International Team
Equip Internacional
The TEAM.
L'equip.
Team meetings.
Tinc una reunió d'equip.
Old team.
Vell equip.
My team?
El meu equip?
A team.
Un equip.
Team Amara.
Equip Amara.
Edis Jasarevic ( EdisPG), a racing commentator, added sarcastically
Edis Jasarevic ( EdisPG), comentarista de carreres, afegeix amb sarcasme
A little running around, getting our pulses racing?
Una petita persecució, per a accelerar els nostres batecs.
We're a team. Can't split up the team.
Formen un equip i no tinc dret a ferho.
Well, we start our life with the racing car.
Bé, comencem la nostra vida amb el cotxe.
quantaplus Development Team
L' equip de desenvolupament de quantaplus
The kde Team
L' equip del kde
Your kde Team
El vostre equip kde
The kde Team
L' equip kde
The kstars Team
L' equip de kstars
Current Development Team
Equip de desenvolupament actual
The kate team
L' equip de kate
Team three, same.
Equip tres, el mateix.
Good job, team.
Bona feina en equip.
Good work team.
Bon treball, equip.
First team, allAmerican.
Primer equip dels EUA
Team two, engage.
Equip dos, disparin.
We're a team.
Som un equip.
Team to ICU...
Equip a la Unitat de Cures Intensives...

 

Related searches: Racing Racing Equipment - Racing Team - Racing Car Team - Motor Racing Team - Team Parker Racing - Drag Racing Team - Formula One Racing Team - Student Racing Team - Road Racing Team - D2 Racing Team -